งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบสื่อเพื่อการศึกษา ADDIE Model นางสาวปัทมานิยมรักษ์ รหัส 531120311 คณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบสื่อเพื่อการศึกษา ADDIE Model นางสาวปัทมานิยมรักษ์ รหัส 531120311 คณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบสื่อเพื่อการศึกษา ADDIE Model นางสาวปัทมานิยมรักษ์ รหัส 531120311 คณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

2 การออกแบบสื่อเพื่อการศึกษา ADDIE Model การออกแบบการสอนเป็น กระบวนการแก้ปัญหาการสอน โดยวิธีการวิเคราะห์เงื่อนไขการ เรียนรู้อย่างเป็นระบบ ในการ ดำเนินการเช่นนี้จะต้องตัดสินใจ ทำความสัมพันธ์ในขั้นตอนต่างๆ แต่ละขั้นในกระบวนการออกแบบ การสอน โดยพื้นฐานของการ ออกแบบการสอนขึ้นอยู่กับ จิตวิทยาการสอน วิธีการระบบ และการสื่อสาร

3 การออกแบบสื่อเพื่อการศึกษา ADDIE Model โดย ADDIE MODEL เป็นการออกแบบระบบการเรียนการสอน กล่าวคือกระบวนการพัฒนาโปรแกรมการสอน จากจุดเริ่มต้นจนถึง จุดสิ้นสุด มีแบบจำลองจำนวนมากมายที่นักออกแบบการสอนใช้ และ สำหรับตามความประสงค์ทางการสอนต่างๆ กระบวนการออกแบบการ เรียนการสอนแบบ ADDIE สามารถสรุปเป็นขั้นตอนทั่วไปได้เป็น 5 ขั้น ประกอบไปด้วย 1. Analysis ( การวิเคราะห์ ) 1. Analysis ( การวิเคราะห์ ) 2. Design ( การ ออกแบบ ) 2. Design ( การ ออกแบบ ) 3. Development ( การพัฒนา ) 3. Development ( การพัฒนา ) 4. Implementation ( การนำไปใช้ ) 4. Implementation ( การนำไปใช้ ) 5. Evaluation ( การ ประเมินผล ) 5. Evaluation ( การ ประเมินผล )

4 การออกแบบสื่อเพื่อการศึกษา ADDIE Model ขั้นตอนการวิเคราะห์เป็นรากฐานสำหรับขั้นตอนการ ออกแบบการสอนขั้นตอนอื่นๆ ในระหว่างขั้นตอนนี้ คุณ จะต้องระบุปัญหา, ระบุแหล่งของปัญหา และวินิจฉัยคำตอบที่ ทำได้ ประกอบด้วยรายละเอียดแต่ละส่วน ดังนี้ 1. การกำหนดหัวเรื่องและวัตถุประสงค์ทั่วไป 2. การวิเคราะห์ผู้เรียน 3. การวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 4. การวิเคราะห์เนื้อหา Analysis ( การ วิเคราะห์ )

5 การออกแบบสื่อเพื่อการศึกษา ADDIE Model Design ( การ ออกแบบ ) 1. การ ออกแบบ Courseware ( การ ออกแบบบทเรียน ) 1. การ ออกแบบ Courseware ( การ ออกแบบบทเรียน ) 2. การออกแบบผังงาน (Flowchart) และ การออกแบบบทดำเนินเรื่อง (Storyboard)( ขั้นตอนการเขียนผังงาน และสตอรี่บอร์ดของ อลาสซี่ ) 2. การออกแบบผังงาน (Flowchart) และ การออกแบบบทดำเนินเรื่อง (Storyboard)( ขั้นตอนการเขียนผังงาน และสตอรี่บอร์ดของ อลาสซี่ ) 3. การออกแบบหน้าจอภาพ (Screen Design) 3. การออกแบบหน้าจอภาพ (Screen Design)

6 การออกแบบสื่อเพื่อการศึกษา ADDIE Model 1. การออกแบบ Courseware ( การออกแบบ บทเรียน ) ซึ่งจะประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เนื้อหา แบบทดสอบ ก่อนบทเรียน (Pretest) สื่อ กิจกรรม วิธีการ นำเสนอ และแบบทดสอบหลังบทเรียน (Post- test) Design ( การ ออกแบบ )

7 การออกแบบสื่อเพื่อการศึกษา ADDIE Model 2. การออกแบบผังงาน (Flowchart) และการ ออกแบบบทดำเนินเรื่อง (Storyboard)( ขั้นตอนการ เขียนผังงานและสตอรี่บอร์ดของ อลาสซี่ ) 3. การออกแบบหน้าจอภาพ (Screen Design) การออกแบบหน้าจอภาพ หมายถึง การจัดพื้นที่ของจอภาพเพื่อใช้ ในการนำเสนอเนื้อหา ภาพ และส่วนประกอบอื่นๆ สิ่งที่ต้อง พิจารณามีดังนี้ Design ( การ ออกแบบ )

8 การออกแบบสื่อเพื่อการศึกษา ADDIE Model ( ต่อจากหน้าที่ 7 ) 1. การกำหนดความละเอียดภาพ (Resolution) 2. การจัดพื้นที่แต่ละหน้าจอภาพในการนำเสนอ 1. การกำหนดความละเอียดภาพ (Resolution) 2. การจัดพื้นที่แต่ละหน้าจอภาพในการนำเสนอ 3. การเลือกรูปแบบและขนาดของตัวอักษรทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ 4. การกำหนดสี ได้แก่ สีของตัวอักษร (Font Color), สีของฉาก หลัง (Background), สีของส่วนอื่นๆ 5. การกำหนดส่วนอื่นๆ ที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ บทเรียน Design ( การ ออกแบบ )

9 การออกแบบสื่อเพื่อการศึกษา ADDIE Model ประกอบด้วยรายละเอียดแต่ละส่วน ดังนี้ 1. การเตรียมการ การเตรียมการ เกี่ยวกับองค์ประกอบ ดังนี้ 1.1 การเตรียมข้อความ 1.2 การเตรียมภาพ 1.3 การเตรียมเสียง 1.4 การเตรียมโปรแกรมจัดการบทเรียน Development ( การพัฒนา )

10 การออกแบบสื่อเพื่อการศึกษา ADDIE Model 2. การสร้างบทเรียน หลังจากได้เตรียมข้อความ ภาพ เสียง และส่วนอื่น เรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อไปเป็นการสร้าง บทเรียนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดการ เพื่อเปลี่ยน สตอรี่บอร์ดให้กลายเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3. การสร้างเอกสารประกอบการเรียน 2. การสร้างบทเรียน หลังจากได้เตรียมข้อความ ภาพ เสียง และส่วนอื่น เรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อไปเป็นการสร้าง บทเรียนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดการ เพื่อเปลี่ยน สตอรี่บอร์ดให้กลายเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3. การสร้างเอกสารประกอบการเรียน * หลังจากสร้างบทเรียนเสร็จสิ้นแล้ว ในขั้นต่อไปเป็น การตรวจสอบและทดสอบความสมบูรณ์ขั้นต้นของ บทเรียน Development ( การพัฒนา )

11 การออกแบบสื่อเพื่อการศึกษา ADDIE Model การนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ไปใช้ โดย ใช้กับกลุ่มตัวอย่างมาย เพื่อตรวจสอบความ เหมาะสมของบทเรียนในขั้นต้น หลังจากนั้น จึงทำการปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะนำไปใช้กับ กลุ่มเป้าหมายจริง เพื่อหาประสิทธิภาพของ บทเรียน และนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ความเหมาะสมและประสิทธิภาพ การนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ไปใช้ โดย ใช้กับกลุ่มตัวอย่างมาย เพื่อตรวจสอบความ เหมาะสมของบทเรียนในขั้นต้น หลังจากนั้น จึงทำการปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะนำไปใช้กับ กลุ่มเป้าหมายจริง เพื่อหาประสิทธิภาพของ บทเรียน และนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ความเหมาะสมและประสิทธิภาพ Implementation ( การนำไปใช้ )

12 การออกแบบสื่อเพื่อการศึกษา ADDIE Model การประเมินผล คือ การเปรียบเทียบกับ การเรียนการสอนแบบปกติ โดยแบ่งผู้เรียน ออกเป็น 2 กลุ่ม เรียนด้วยบทเรียน ที่สร้างขึ้น 1 กลุ่ม และเรียนด้วยการสอนปกติอีก 1 กลุ่ม หลังจากนั้นจึงให้ผู้เรียนทั้งสองกลุ่ม ทำ แบบทดสอบชุดเดียวกัน และแปลผลคะแนนที่ ได้ สรุปเป็นประสิทธิภาพของบทเรียน Evaluation ( การ ประเมินผล )

13 การออกแบบสื่อเพื่อการศึกษา ADDIE Model ในขั้นตอนของการประเมินนี้ คำถามที่ต้องตอบให้ได้คือ - เราได้แก้ปัญหาได้แล้วใช่ไหม - ผลที่ได้คืออะไร - สิ่งจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงคืออะไร การประเมินหลังการสอน (Summative evaluation) เมื่อ ผู้เรียนได้เรียนด้วยสื่อที่สามารถแก้ปัญหาการเรียนที่เกิดขึ้น ผลที่ ได้หลังจากการเรียนแล้วเป็นอย่างไร โดยทดสอบกับแบบทดสอบ หลังเรียน เป็นต้น การประเมินหลังการสอน (Summative evaluation) เมื่อ ผู้เรียนได้เรียนด้วยสื่อที่สามารถแก้ปัญหาการเรียนที่เกิดขึ้น ผลที่ ได้หลังจากการเรียนแล้วเป็นอย่างไร โดยทดสอบกับแบบทดสอบ หลังเรียน เป็นต้น Evaluation ( การ ประเมินผล )

14 จบการนำเสนอ ( สวัสดีค่ะ )


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบสื่อเพื่อการศึกษา ADDIE Model นางสาวปัทมานิยมรักษ์ รหัส 531120311 คณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google