งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ร่วมงาน ๑. นายชัยเดช แสงทองฟ้า. เลขที่ ๒ ๒. นายวสันต์ เสริฐศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ร่วมงาน ๑. นายชัยเดช แสงทองฟ้า. เลขที่ ๒ ๒. นายวสันต์ เสริฐศรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับ ข้าราชการ/พนักงานประจำ

2 ผู้ร่วมงาน ๑. นายชัยเดช แสงทองฟ้า. เลขที่ ๒ ๒. นายวสันต์ เสริฐศรี
ผู้ร่วมงาน ๑. นายชัยเดช แสงทองฟ้า เลขที่ ๒ ๒. นายวสันต์ เสริฐศรี เลขที่ ๑๔ ๓. นายสมชาย ชมวงศ์ เลขที่ ๑๕ ๔. นางณัฐชา ทองคุ้ม เลขที่ ๔๐ ๕. นายน้อย พลากร เลขที่ ๔๔

3 พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

4 กระบวนการบริหารงานบุคคลที่สำคัญ
สรรหา บรรจุและแต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง โอน - ย้าย เลื่อนเงินเดือน วินัย

5 หาคนที่เก่งและดี (ที่สุด)
การสรรหา ยึดประโยชน์องค์กร หาคนที่เก่งและดี (ที่สุด) มุ่งประโยชน์ประชาชน

6 ลักษณะและรูปแบบ การบริหารงานบุคคล
สายโลหิต ศิษย์ข้างเคียง เสบียงหลังบ้าน กราบกรานสอพลอ ล่อไข่แดง แกร่งวิชา ถลามาเอง

7 สภาพปัญหา เอื้อประโยชน์พรรคพวก สรรหา เรียกรับประโยชน์ตอบแทน แต่งตั้ง
ตั้งคนไม่เหมาะสมกับงาน รับโอนบุคคลภายนอก เลื่อนตำแหน่ง สนับสนุนพรรคพวกตน กลั่นแกล้ง ย้าย ไม่ชอบเป็นการส่วนตัว เลื่อนเงินเดือน (ให้โบนัส) เป็นเครื่องมือต่อรองให้ยอมสวามิภักดิ์ วินัย สภาพปัญหา

8 ผลร้าย สรรหา ทุจริต ไม่มีคุณภาพ แต่งตั้ง ไม่เป็นระบบ เลื่อนตำแหน่ง
งานไม่มีคุณภาพ เลื่อนตำแหน่ง เอื้อประโยชน์ การต่อต้านสูง ย้าย ผิดวัตถุประสงค์ ขวัญกำลังใจถดถอย เลื่อนเงินเดือน ไม่เป็นธรรม ขาดการยอมรับ วินัย ไม่ยุติธรรม ลดทอนความน่าเชื่อถือ ผลร้าย คนไม่ภักดีองค์กร เสื่อมศรัทธา / บารมี ในผู้ใช้อำนาจ

9 จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน (Work Ethics) และแนวความคิดที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฉ้อราษฎร์บังหลวง (Corruption Laws) (ขัดแย้ง / แตกต่างจาก) วิชาชีพนิยม (Professionalism) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน (Work Ethics) คิด / เข้าใจ Understanding พูด Internalization ทำ / พฤติกรรม Practices

10 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พึงดำรงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ ๒. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ ๓. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ๔. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า ๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเอง ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖

11 วินัยและการรักษาวินัยสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้อ ๑ พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องรักษาวินัยตามที่กำหนดเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ (มาตรา ๘๐) ข้อ ๒ พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องสนับสนุนการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ (มาตรา ๘๑)

12 วินัยและการรักษาวินัยสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
***ข้อ ๓ พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (มาตรา ๘๒)

13 วินัยและการรักษาวินัยสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
*****ข้อ ๔ พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ (มาตรา ๘๓) *****ข้อ ๕ พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (มาตรา ๘๔)

14 วินัยและการรักษาวินัยสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
*****ข้อ ๖ พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะ รัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงเป็น ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (มาตรา ๘๕)

15 ขอบคุณที่รับฟัง


ดาวน์โหลด ppt ผู้ร่วมงาน ๑. นายชัยเดช แสงทองฟ้า. เลขที่ ๒ ๒. นายวสันต์ เสริฐศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google