งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ. ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติความรับผิดทาง ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ. ศ. 2539.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ. ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติความรับผิดทาง ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ. ศ. 2539."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ. ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติความรับผิดทาง ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ. ศ. 2539

4 กระบวนการบริหารงานบุคคลที่ สำคัญ

5 หาคนที่เก่งและดี ( ที่สุด ) มุ่งประโยชน์ ประชาชน ยึดประโยชน์ องค์กร

6 ล่อไข่แดง แกร่งวิชา ถลามาเอง

7 เอื้อประโยชน์พรรคพวก เรียกรับประโยชน์ตอบแทน ตั้งคนไม่เหมาะสมกับงาน รับโอนบุคคลภายนอก สนับสนุนพรรคพวกตน กลั่นแกล้ง ไม่ชอบเป็นการส่วนตัว เป็นเครื่องมือต่อรองให้ ยอมสวามิภักดิ์ เลื่อนเงินเดือน ( ให้โบนัส ) สรรหา แต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง ย้าย วินัย

8 สรรหา แต่งตั้ง เลื่อน ตำแหน่ง ย้าย เลื่อน เงินเดือน วินัย คนไม่ภักดีองค์กร ทุจริต ไม่เป็น ระบบ เอื้อ ประโยชน์ ผิด วัตถุประสง ค์ ไม่เป็น ธรรม ไม่ ยุติธรรม ไม่มี คุณภาพ งานไม่มี คุณภาพ การ ต่อต้านสูง ขวัญกำลังใจ ถดถอย ขาดการ ยอมรับ ลดทอนความ น่าเชื่อถือ เสื่อมศรัทธา / บารมี ในผู้ใช้อำนาจ

9 กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฉ้อราษฎร์บังหลวง (Corruption Laws) วิชาชีพนิยม (Professionalism) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน (Work Ethics) คิด / เข้าใจ Understandi ng พูด Internalizati on ทำ / พฤติกรรม Practices ( ขัดแย้ง / แตกต่างจาก )

10 ๑.พึงดำรงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ ๒. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ ๓. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ ประชาชนเป็นหลัก ๔. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของ งานอย่างคุ้มค่า ๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเอง ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ. ศ. ๒๕๔๖

11 ข้อ ๑ พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องรักษาวินัย ตามที่กำหนดเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติไว้ ในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ( มาตรา ๘๐ ) ข้อ ๒ พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องสนับสนุน การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วย ความบริสุทธิ์ใจ ( มาตรา ๘๑ )

12 *** ข้อ ๓ พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติหน้าที่ ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัย อำนาจหน้าที่ราชการของตนไม่ว่าจะโดย ทางตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่น การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ ราชการและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ( มาตรา ๘๒ )

13 ***** ข้อ ๔ พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องตั้งใจปฏิบัติ หน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ ราชการ ( มาตรา ๘๓ ) ***** ข้อ ๕ พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติหน้าที่ ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษา ประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่ประมาท เลินเล่อในหน้าที่ราชการ การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการอัน เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ( มาตรา ๘๔ )

14 ***** ข้อ ๖ พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ หน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะ รัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้เสียหาย แก่ราชการ การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทาง ราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของ รัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ อย่างร้ายแรงเป็น ความผิดวินัยอย่าง ร้ายแรง ( มาตรา ๘๕ )

15


ดาวน์โหลด ppt พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ. ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติความรับผิดทาง ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ. ศ. 2539.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google