งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดูแลผู้ป่วย นิติจิตเวชในชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดูแลผู้ป่วย นิติจิตเวชในชุมชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดูแลผู้ป่วย นิติจิตเวชในชุมชน
20 ม.ค. 2558 โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร

2 คำจำกัดความ ผู้ป่วยนิติจิตเวช หมายถึง ผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคทางจิตเวชและเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ทีมสหวิชาชีพ หมายถึง บุคลากรที่ทำงานด้านสุขภาพจิต ประกอบด้วย จิตแพทย์ พยาบาลจิตเวช นักจิตวิทยาคลินิก นักสังคมสงเคราะห์

3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 48
ถ้าศาลเห็นว่าการปล่อยตัวผู้มีจิตบกพร่อง โรคจิต หรือจิตฟั่นเฟือนซึ่งไม่ต้องรับโทษหรือได้รับการลดโทษตามมาตรา 65 จะไม่เป็นการปลอดภัยแก่ประชาชน ศาลจะสั่งให้ส่งไป คุมไว้ในสถานพยาบาลก็ได้และคำสั่งนี้ศาลจะเพิกถอนเสียเมื่อใดก็ได้

4 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 65
ผู้ใดกระทำความผิดในขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้เพราะจิตบกพร่อง โรคจิตหรือจิตฟั่นเฟือน ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษสำหรับความผิดนั้น แต่ถ้าผู้กระทำความผิดยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้าง หรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้าง ผู้นั้นต้องรับโทษสำหรับความผิดนั้น แต่ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้

5 แนวทางการดูแลผู้ป่วย นิติจิตเวชในชุมชน
แนวทางการดูแลผู้ป่วย นิติจิตเวชในชุมชน

6 เป้าหมายการดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวชในชุมชน
ผู้ป่วยได้รับการดูแลต่อเนื่อง ป้องกันการก่อคดีซ้ำ

7 ผู้ป่วยนิติจิตเวชหลังพ้นโทษ
เรือนจำเขตนครพนม สกลนคร บึงกาฬ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ สสจ. ตามภูมิลำเนา รพท./รพช./สสอ. ตามภูมิลำเนาเยี่ยม เดือนที่ 1, 3, 6, 12

8 ผู้ป่วยนิติจิตเวชตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 48
ผู้ป่วยนิติจิตเวช ม. 48 Adm. เตรียมชุมชนโดยทีมสหวิชาชีพ ขอศาลทดลองเยี่ยมบ้าน ทดลองเยี่ยมบ้าน

9 ผู้ป่วยนิติจิตเวชตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 48 (ต่อ)
ผู้ป่วยนิติจิตเวชตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 48 (ต่อ) ขอศาลเพิกถอน ม. 48 จำหน่ายออกจาก รพ. รพท./รพช./สสอ. ตามภูมิลำเนาเยี่ยม เดือนที่ 1, 3, 6, 12 สสจ. ตามภูมิลำเนา

10 การเยี่ยมผู้ป่วยนิติจิตเวช
ครอบคลุมในประเด็นต่อไปนี้ การรับประทานยา การใช้สารเสพติด อาการทางจิตที่พบ การทำกิจวัตรประจำวัน การปรับตัว การสังเกตอาการเตือนของผู้ป่วย ปัญหาของผู้ป่วย ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ในการติดตามดูแลผู้ป่วย

11 การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยนิติจิตเวช (ต่อ)
ผู้ป่วยมีปัญหาในการดูแลตนเอง ไม่รับประทานยา อาการทางจิตกำเริบ ประสานกับทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาลจิตเวชฯและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เพื่อเข้าไปเยี่ยมอาการผู้ป่วย ผู้ป่วยมีอาการรุนแรง หรือมีภาวะที่เป็นอันตรายต่อตนเองผู้อื่นประสานญาติและสาธารณสุขในพื้นที่ให้ผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

12 ตัวอย่างแบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน

13


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดูแลผู้ป่วย นิติจิตเวชในชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google