งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดูแลผู้ป่วย นิติ จิตเวชในชุมชน 20 ม. ค. 2558 โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดูแลผู้ป่วย นิติ จิตเวชในชุมชน 20 ม. ค. 2558 โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดูแลผู้ป่วย นิติ จิตเวชในชุมชน 20 ม. ค. 2558 โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร

2 คำจำกัด ความ ผู้ป่วยนิติจิตเวช หมายถึง ผู้ป่วย ที่ป่วยเป็นโรคทางจิตเวชและ เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ทีมสหวิชาชีพ หมายถึง บุคลากร ที่ทำงานด้านสุขภาพจิต ประกอบด้วย จิตแพทย์ พยาบาล จิตเวช นักจิตวิทยาคลินิก นัก สังคมสงเคราะห์

3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 48 ถ้าศาลเห็นว่าการปล่อยตัวผู้มีจิต บกพร่อง โรคจิต หรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งไม่ต้องรับโทษหรือได้รับการลด โทษตามมาตรา 65 จะไม่เป็นการ ปลอดภัยแก่ประชาชน ศาลจะสั่งให้ ส่งไป คุมไว้ในสถานพยาบาลก็ได้ และคำสั่งนี้ศาลจะเพิกถอนเสีย เมื่อใดก็ได้

4 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 65 ผู้ใดกระทำความผิดในขณะไม่ สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับ ตนเองได้เพราะจิตบกพร่อง โรคจิต หรือจิตฟั่นเฟือน ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ สำหรับความผิดนั้น แต่ถ้าผู้กระทำความผิดยังสามารถรู้ ผิดชอบอยู่บ้าง หรือยังสามารถบังคับ ตนเองได้บ้าง ผู้นั้นต้องรับโทษสำหรับ ความผิดนั้น แต่ศาลจะลงโทษน้อย กว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับ ความผิดนั้นเพียงใดก็ได้

5 แนวทางการดูแลผู้ป่วย นิติจิตเวชในชุมชน

6 เป้าหมายการดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวช ในชุมชน ผู้ป่วยได้รับการดูแลต่อเนื่อง ป้องกันการก่อคดีซ้ำ

7 ผู้ป่วยนิติจิตเวชหลังพ้น โทษ เรือนจำเขตนครพนม สกลนคร บึงกาฬ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ สสจ. ตาม ภูมิลำเนา รพท./ รพช./ สสอ. ตามภูมิลำเนาเยี่ยม เดือนที่ 1, 3, 6, 12

8 ผู้ป่วยนิติจิตเวชตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 48 ขอศาลทดลองเยี่ยมบ้าน เตรียมชุมชนโดย ทีมสหวิชาชีพ ผู้ป่วยนิติจิตเวช ม. 48 Adm. ทดลองเยี่ยมบ้าน

9 ผู้ป่วยนิติจิตเวชตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 48 ( ต่อ ) จำหน่ายออกจาก รพ. สสจ. ตาม ภูมิลำเนา ขอศาลเพิกถอน ม. 48 รพท./ รพช./ สสอ. ตามภูมิลำเนา เยี่ยม เดือนที่ 1, 3, 6, 12

10 การเยี่ยมผู้ป่วยนิติจิตเวช ครอบคลุมในประเด็นต่อไปนี้ – การรับประทานยา การใช้สารเสพติด – อาการทางจิตที่พบ – การทำกิจวัตรประจำวัน – การปรับตัว – การสังเกตอาการเตือนของผู้ป่วย – ปัญหาของผู้ป่วย – ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ในการ ติดตามดูแลผู้ป่วย

11 การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยนิติจิตเวช ( ต่อ ) ผู้ป่วยมีปัญหาในการดูแลตนเอง ไม่รับประทานยา อาการทางจิตกำเริบ ประสานกับทีมสหวิชาชีพของ โรงพยาบาลจิตเวชฯและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน พื้นที่เพื่อเข้าไปเยี่ยมอาการผู้ป่วย ผู้ป่วยมีอาการรุนแรง หรือมีภาวะที่เป็นอันตรายต่อ ตนเองผู้อื่นประสานญาติและสาธารณสุขในพื้นที่ให้ ผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

12 ตัวอย่างแบบฟอร์ม เยี่ยมบ้าน

13


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดูแลผู้ป่วย นิติ จิตเวชในชุมชน 20 ม. ค. 2558 โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google