งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายแรงงาน นพ. จรัส โชคสุวรรณกิจ กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางอาชีว เวชศาสตร์ฯ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายแรงงาน นพ. จรัส โชคสุวรรณกิจ กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางอาชีว เวชศาสตร์ฯ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายแรงงาน นพ. จรัส โชคสุวรรณกิจ กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางอาชีว เวชศาสตร์ฯ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

2

3 รัฐธรรมนูญ พระ ราช บัญญัติ พระ ราช กำหนด พระ ราช กฤษฎีกา กฎ กระทรวง ระเบียบ ข้อ บังคับ ประกาศ คำ สั่ง

4 กฏหมายแรงงานที่สำคัญ มี 6 ฉบับ ดังนี้ คือ

5

6 ปัญหาการวินิจฉัยผู้ป่วยที่เกิดจาก การทำงาน 1. การวินิจฉัยมากเกินไป หรือ น้อย เกินไป 2. การให้การวินิจฉัยว่าเป็น Occupational Disease หรือ Work Related Disease มีหลักเกณฑ์ทาง วิชาการ และ ทางกฏหมายอย่างไร ?

7 ในการวินิจฉัยแบบ cause และ effect หรือ etiologic diagnosis ยังมีข้อ ถกเถียงกันอยู่มากในวงนักวิชาการ เช่น –ผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษอาจจะไม่แสดงอาการ หรือมีอาการรุนแรงมาก ขึ้นอยู่กับกลไกการ เกิดโรคและความต้านทานของร่างกาย หรือ –ผู้ป่วยอาจจะเป็นโรคอื่นๆ ที่มีอาการคล้ายๆ กับภาวะสารเป็นพิษ

8 ตัวอย่าง การให้การวินิจฉัยภาวะเป็น พิษจากสารเคมี 1. สารเคมีนั้นทำให้เกิดอาการของผู้ป่วยได้ หรือไม่ (toxic syndrome) 2. ประวัติสัมผัสสารเคมี (exposure) 3. ระดับสารเคมีในเลือด (toxic level) การวัด ระดับสารเคมี ในเลือดหรือในเนื้อเยื่อ 4. โรคอื่นที่อาจจะเป็นสาเหตุของอาการนั้นๆ (underlying diseases) 5. การหยุดการสัมผัสสารเคมีและการรักษา (detoxification and treatment) น่าที่จะทำให้ อาการต่างๆ ดีขึ้น

9 การวินิจฉัยภาวะเป็นโรคจากการ ทำงาน definite คือ อาการเป็นโรคจากการทำงานเข้า ได้กับ criteria ที่กล่าวมาแล้วชัดเจน probable คือ อาการนั้นๆ ค่อนข้าง typical ที่ เกิดจากสารเคมีและผู้ป่วยไม่มี underlying disease ที่อธิบายอาการนั้นๆ possible คือ อาการค่อนข้าง typical ที่เกิดจาก สารเคมี แต่ผู้ป่วยมี underlying disease ที่อาจ อธิบายอาการของผู้ป่วยได้ doubtful คือ อาการที่เกิดขึ้นไม่น่าที่จะเกิดจาก สารเคมีนั้นๆ และน่าจะเป็นจากอาการของโรค ของผู้ป่วยเอง

10 เมื่อมีการวินิจฉัยโรคจากการทำงาน ต้องจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้าง ประกอบด้วย 1. ค่ารักษาพยาบาล 2. ค่าทดแทนระหว่างหยุดงานรักษาตัว 3. ค่าทดแทนสมรรถภาพ 4. ค่าทำศพ 5. ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน

11 การออกใบรับรองแพทย์ที่เกี่ยวกับกฎหมาย แรงงาน เพื่อให้มีการจ่ายเงินทดแทนให้กับ ลูกจ้างนั้น จะต้องประกอบด้วย 1. การเจ็บป่วยนั้นมีอาการอย่างไรและเป็นโรค อะไร 2. การเจ็บป่วยนั้นเกิดเนื่องกับการทำงาน หรือไม่ 3. ผู้ป่วยจะต้องใช้เวลารักษาตัวนานเท่าไร 4. มีการสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานเท่าไร

12 มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคมรักษาการตาม พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้ง พนักงานตรวจแรงงาน กับออกกฎกระทรวงและ ประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ การแต่งตั้งพนักงานตรวจแรงงาน จะ กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และเงื่อนไขใน การปฏิบัติหน้าที่ด้วยก็ได้ กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

13 มาตรา ๙๕ ให้รัฐมนตรีมีอำนาจออก กฎกระทรวงกำหนดให้นายจ้างต้องจัดสวัสดิการ ในเรื่องใด หรือกำหนดให้การจัดสวัสดิการใน เรื่องใดต้องเป็นไปตามมาตรฐานได้

14 การออกใบรับรองแพทย์อันเป็นเท็จอาจ มีความผิดตามกฎหมายต่างๆ ดังนี้ 1. พรบ. วิชาชีพเวชกรรม พ. ศ. 2529 มีความผิด ตั้งแต่ว่ากล่าว ตักเตือนจนถึงเพิกถอน ใบอนุญาต 2. พรบ. เงินทดแทน พ. ศ.2537 มีโทษจำคุกไม่ เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท 3. กฎหมายอาญา ต้องระวางโทษไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4,000 บาท เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายแรงงาน นพ. จรัส โชคสุวรรณกิจ กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางอาชีว เวชศาสตร์ฯ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google