งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัมนธรรม ส43102

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สังคมศึกษา ศาสนาและวัมนธรรม ส43102"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัมนธรรม ส43102
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 : ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง : สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาค ต่างๆของโลก(๓) ครูผู้สอน...นายธีระพล เข่งวา โรงเรียนวังไกลกังวล ครูธีระพล เข่งวา

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ธรรมชาติในภูมิภาคต่างๆของโลก ครูธีระพล เข่งวา

3 สถานการณ์ทรัพยากรดิน
3 สถานการณ์ทรัพยากรดิน ดินมีแนวโน้มที่จะเสื่อมโทรม ประมาณ 4 ล้านเฮกเตอร์/ปี ครูธีระพล เข่งวา

4 สถานการณ์ทรัพยากรดิน
4 สถานการณ์ทรัพยากรดิน ดินของโลกอยู่ในภาวะเสื่อม คุณภาพประมาณร้อยละ 35 ของดินทั้งหมด ครูธีระพล เข่งวา

5 สถานการณ์ของทรัพยากรดิน
5 สถานการณ์ของทรัพยากรดิน โดยเฉพาะในเขตร้อนและ เขตอบอุ่น เช่น ในประเทศ จีน อินเดีย บังคลาเทศ อินโดนีซีย ไทย บราซิล เป็นต้น ครูธีระพล เข่งวา

6 สาเหตุที่ทำให้ดินเสื่อมคุณภาพ
6 สาเหตุที่ทำให้ดินเสื่อมคุณภาพ นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ถึงสาเหตุ ที่ทำให้ดินเสื่อมคุณภาพ… ครูธีระพล เข่งวา

7 สาเหตุที่ทำให้ดินเสื่อมคุณภาพ
7 สาเหตุที่ทำให้ดินเสื่อมคุณภาพ 1. การชะล้างพังทลาย เช่น ในลุ่มแม่น้ำฮวงโหหรือแม่น้ำเหลืองในจีน ลุ่มแม่น้ำคงคาและพรหมบุตรในอินเดีย ครูธีระพล เข่งวา

8 8 2. การตัดไม้ทำลายป่า ครูธีระพล เข่งวา

9 3. ความร้อนและความแห้งแล้ง
9 3. ความร้อนและความแห้งแล้ง ครูธีระพล เข่งวา

10 10 4. การเกิดสารพิษ ครูธีระพล เข่งวา

11 5. การใช้ที่ดินซ้ำซากและบ่อยครั้ง
11 5. การใช้ที่ดินซ้ำซากและบ่อยครั้ง ครูธีระพล เข่งวา

12 ผลกระทบจากดินเสื่อมคุณภาพ
12 ผลกระทบจากดินเสื่อมคุณภาพ นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ถึง ผลกระทบจากดินเสื่อมคุณภาพ… ครูธีระพล เข่งวา

13 ผลกระทบจากดินเสื่อมคุณภาพ
13 ผลกระทบจากดินเสื่อมคุณภาพ ผลผลิตที่ลดลง สัตว์ขาดอาหารและที่อยู่อาศัย ครูธีระพล เข่งวา

14 สถานการณ์ทรัพยากรน้ำ
14 สถานการณ์ทรัพยากรน้ำ การใช้ประโยชน์จากน้ำ 1.ใช้ในชุมชนและครัวเรือน ครูธีระพล เข่งวา

15 สถานการณ์ทรัพยากรน้ำ
15 สถานการณ์ทรัพยากรน้ำ การใช้ประโยชน์จากน้ำ 2.ใช้ในเกษตรกรรม ครูธีระพล เข่งวา

16 สถานการณ์ทรัพยากรน้ำ
16 สถานการณ์ทรัพยากรน้ำ การใช้ประโยชน์จากน้ำ 3.ใช้ในอุตสาหกรรม ครูธีระพล เข่งวา

17 สถานการณ์ทรัพยากรน้ำ
17 สถานการณ์ทรัพยากรน้ำ ปัญหาเกี่ยวกับน้ำเสีย 1. ชุมชนเมือง ครูธีระพล เข่งวา

18 สถานการณ์ทรัพยากรน้ำ
18 สถานการณ์ทรัพยากรน้ำ ปัญหาเกี่ยวกับน้ำเสีย 2. เกษตรกรรม ครูธีระพล เข่งวา

19 สถานการณ์ทรัพยากรน้ำ
19 สถานการณ์ทรัพยากรน้ำ ปัญหาเกี่ยวกับน้ำเสีย 3. อุตสาหกรรม ครูธีระพล เข่งวา

20 สถานการณ์ทรัพยากรน้ำ
20 สถานการณ์ทรัพยากรน้ำ ปัญหาเกี่ยวกับน้ำเสีย 4. น้ำร้อน ครูธีระพล เข่งวา

21 สถานการณ์ทรัพยากรน้ำ
21 สถานการณ์ทรัพยากรน้ำ ปัญหาเกี่ยวกับน้ำเสีย 5. น้ำมันในทะเล ครูธีระพล เข่งวา

22 วีดีทัศน์เพื่อการศึกษา
22 วีดีทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง....มลภาวะทางน้ำ ครูธีระพล เข่งวา

23 23 วีดีทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง...มลภาวะทางน้ำ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครูธีระพล เข่งวา

24 พบกันใหม่ ขอขอบคุณฝ่ายผลิตรายการทุกท่าน
24 พบกันใหม่ เรื่อง : สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรในภูมิภาคต่างๆของโลก ขอขอบคุณฝ่ายผลิตรายการทุกท่าน ครูธีระพล เข่งวา


ดาวน์โหลด ppt สังคมศึกษา ศาสนาและวัมนธรรม ส43102

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google