งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูธีระพล เข่งวา โรงเรียนวัง ไกลกังวล ครูผู้สอน... นายธีระพล เข่งวา เรื่อง : สถานการณ์ด้าน สิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติใน ภูมิภาค ต่างๆของโลก ( ๓ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูธีระพล เข่งวา โรงเรียนวัง ไกลกังวล ครูผู้สอน... นายธีระพล เข่งวา เรื่อง : สถานการณ์ด้าน สิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติใน ภูมิภาค ต่างๆของโลก ( ๓ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครูธีระพล เข่งวา โรงเรียนวัง ไกลกังวล ครูผู้สอน... นายธีระพล เข่งวา เรื่อง : สถานการณ์ด้าน สิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติใน ภูมิภาค ต่างๆของโลก ( ๓ ) 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 : ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

3 ครูธีระพล เข่งวา 2 ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ สถานการณ์ ด้านสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากร ธรรมชาติในภูมิภาค ต่างๆของโลก

4 ครูธีระพล เข่งวา 3 ดินมีแนวโน้มที่จะ เสื่อมโทรม ประมาณ 4 ล้านเฮก เตอร์ / ปี สถานการณ์ ทรัพยากรดิน

5 ครูธีระพล เข่งวา 4 ดินของโลกอยู่ใน ภาวะเสื่อม คุณภาพประมาณ ร้อยละ 35 ของดินทั้งหมด สถานการณ์ ทรัพยากรดิน

6 ครูธีระพล เข่งวา 5 โดยเฉพาะในเขตร้อน และ เขตอบอุ่น เช่น ใน ประเทศ จีน อินเดีย บังคลา เทศ อินโดนีซีย ไทย บราซิล เป็นต้น สถานการณ์ของ ทรัพยากรดิน

7 ครูธีระพล เข่งวา 6 สาเหตุที่ทำให้ดิน เสื่อมคุณภาพ นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ ถึงสาเหตุ ที่ทำให้ดินเสื่อม คุณภาพ ….......................................................................................................................

8 ครูธีระพล เข่งวา 7 สาเหตุที่ทำให้ดิน เสื่อมคุณภาพ 1. การชะล้าง พังทลาย เช่น ในลุ่มแม่น้ำฮวงโหหรือ แม่น้ำเหลืองในจีน ลุ่ม แม่น้ำคงคาและพรหมบุตร ในอินเดีย

9 ครูธีระพล เข่งวา 8 2. การตัดไม้ ทำลายป่า

10 ครูธีระพล เข่งวา 9 3. ความร้อนและความ แห้งแล้ง

11 ครูธีระพล เข่งวา 10 4. การเกิด สารพิษ

12 ครูธีระพล เข่งวา 11 5. การใช้ที่ดินซ้ำซาก และบ่อยครั้ง

13 ครูธีระพล เข่งวา 12 ผลกระทบจากดิน เสื่อมคุณภาพ นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ ถึง ผลกระทบจากดินเสื่อม คุณภาพ ….........................................................................................................

14 ครูธีระพล เข่งวา 13 ผลกระทบจากดิน เสื่อมคุณภาพ ผลผลิตที่ลดลง สัตว์ขาดอาหารและ ที่อยู่อาศัย

15 ครูธีระพล เข่งวา 14 การใช้ประโยชน์จาก น้ำ สถานการณ์ ทรัพยากรน้ำ 1. ใช้ใน ชุมชนและ ครัวเรือน

16 ครูธีระพล เข่งวา 15 การใช้ประโยชน์จาก น้ำ สถานการณ์ ทรัพยากรน้ำ 2. ใช้ใน เกษตรกรรม

17 ครูธีระพล เข่งวา 16 การใช้ประโยชน์จาก น้ำ สถานการณ์ ทรัพยากรน้ำ 3. ใช้ใน อุตสาหกรร ม

18 ครูธีระพล เข่งวา 17 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำเสีย สถานการณ์ ทรัพยากรน้ำ 1. ชุมชน เมือง

19 ครูธีระพล เข่งวา 18 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำเสีย สถานการณ์ ทรัพยากรน้ำ 2. เกษตรกรรม

20 ครูธีระพล เข่งวา 19 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำเสีย สถานการณ์ ทรัพยากรน้ำ 3. อุตสาหกรร ม

21 ครูธีระพล เข่งวา 20 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำเสีย สถานการณ์ ทรัพยากรน้ำ 4. น้ำ ร้อน

22 ครูธีระพล เข่งวา 21 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำเสีย สถานการณ์ ทรัพยากรน้ำ 5. น้ำมันใน ทะเล

23 ครูธีระพล เข่งวา 22

24 ครูธีระพล เข่งวา 23 วีดีทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง... มลภาวะทางน้ำ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

25 ครูธีระพล เข่งวา พบกัน ใหม่ 24 ขอขอบคุณฝ่ายผลิต รายการทุกท่าน เรื่อง : สถานการณ์ด้าน สิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรในภูมิภาค ต่างๆของโลก


ดาวน์โหลด ppt ครูธีระพล เข่งวา โรงเรียนวัง ไกลกังวล ครูผู้สอน... นายธีระพล เข่งวา เรื่อง : สถานการณ์ด้าน สิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติใน ภูมิภาค ต่างๆของโลก ( ๓ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google