งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดทำโดย ครูอับดุลอาซิ มาปะ โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน สพป. ปัตตานี เขต 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดทำโดย ครูอับดุลอาซิ มาปะ โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน สพป. ปัตตานี เขต 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดทำโดย ครูอับดุลอาซิ มาปะ โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน สพป. ปัตตานี เขต 2

2 ผลการ เรียนรู้ที่ คาดหวัง 1. เมื่อกำหนด สถานการณ์เกี่ยวกับ เวลาให้ สามารถบอก ช่วงเวลากลางวัน กลางคืนได้ 2. เขียนบอกเวลา ช่วงเวลากลางวัน และ กลางคืนได้

3 ความคิดรวบ ยอด การบอกเวลาโดยใช้ ภาษาเขียนบอกเวลาเป็น นาฬิกากับนาทีโดยเข็มสั้น บอกเวลาเป็นนาฬิกาและ เข็มยาวบอกเวลาเป็นนาที การบอกเวลาโดยใช้จุด ตัวเลขหน้าจุดจะบอกเวลา เป็นนาฬิกา ตัวเลขหลังจุด บอกเวลาเป็นนาที

4 ส่วนประกอบของนาฬิกา หน้าปัดนาฬิกาที่มีตัวเลข 1 –- 12 เข็มสั้นบอกเวลาเป็นชั่วโมง เข็มยาว บอกเวลาเป็นนาที เข็มบางเล็กๆ บอกเวลาเป็น วินาที

5 หน้าปัดนาฬิกามีตัวเลข 1 – 12 แสดงเวลา เป็นชั่วโมง แต่ละช่วงของตัวเลขมีขีด 5 ขีด รวมมี 12 ช่วง ตัวเลข มี 60 ขีด เท่ากับ 60 นาที หน่วยของเวลาเป็นชั่วโมง นาที และวินาที ซึ่งมี ความสัมพันธ์กันดังต่อไปนี้ 60 วินาทีเป็น 1 นาที 60 นาทีเป็น 1 ชั่วโมง 24 ชั่วโมงเป็น 1 วัน

6 การบอกเวลา กลางวัน เวลา 7.30 น. อ่านว่า 7 นาฬิกา 30 นาที กลางคืน เวลา 19.30 น. อ่านว่า 19 นาฬิกา 30 นาที

7 คำชี้แจง 1. จงเติมเวลาที่ ถูกต้อง ( โดยใช้จุด ) เวลา กลางวัน อ่านว่า.................. น.

8 คำชี้แจง 2. จงเติมเวลาที่ ถูกต้อง ( โดยใช้จุด ) เวลา กลางคืน อ่านว่า................... น.

9 คำชี้แจง 3. จงเติมเวลาที่ ถูกต้อง ( โดยใช้จุด ) เวลา กลางวัน อ่านว่า................. น.

10 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ ถูกต้อง เวลา 9.10 น. TrueFalse

11 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ ถูกต้อง เวลา 11.55 น. TrueFalse

12 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ ถูกต้อง เวลา 13 นาฬิกา 10 น.

13 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ ถูกต้อง อับดุลตื่นนอนเวลา 7.05 น. TrueFalse

14 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ ถูกต้อง อับดุลเข้านอนเวลา 20.10 น. TrueFalse

15 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ ถูกต้อง 30 2 นาฬิกา 9 นาที 2 นาฬิกา 45 นาที 14 นาฬิกา 9 นาที 14 นาฬิกา 45 นาที กลางวั น

16 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ ถูกต้อง กลางคื น 12 นาฬิกา 12 นาฬิกา 12 นาที 24 นาฬิกา 24 นาฬิกา 12 นาที 30

17 4 นาฬิกา 1 นาที 4 นาฬิกา 5 นาที 16 นาฬิกา 1 นาที 16 นาฬิกา 5 นาที กลางวั น 30 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ ถูกต้อง

18 คำชี้แจง จงเติมเวลาที่ ถูกต้อง ซูไรดาตื่นนอนเวลา 6.05 น. อีก 15 นาทีต่อมา แดงอาบน้ำ ซูไรดาอาบน้ำเวลา.....................

19 คำชี้แจง จงเติมเวลาที่ ถูกต้อง ชั่วโมงเรียนตอนบ่ายเริ่มเมื่อเวลา 12.30 น. หลังจาก 50 นาทีต่อมา เริ่ม เรียนคณิตศาสตร์ เริ่มเรียนคณิตศาสตร์เวลา.....................

20 “ นักเรียนจะกลับถึงบ้านตอน บ่าย 4 โมง ” คำว่าบ่าย 4 โมง มี ความหมายตรงกับข้อใด 30 4 โมงเช้า 4 นาฬิกา 16 นาฬิกา 22 นาฬิกา คำชี้แจง จงเติมเวลาที่ ถูกต้อง

21 คำชี้แจง จงลากเส้นเชื่อมโยง หน้าปัดนาฬิกากับเวลา 20 นาฬิกา 20 นาที 12 นาฬิกา 25 นาที 17 นาฬิกา 15 นาที 21 นาฬิกา 30 นาที

22

23


ดาวน์โหลด ppt เวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดทำโดย ครูอับดุลอาซิ มาปะ โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน สพป. ปัตตานี เขต 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google