งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาเหตุของปัญหา วิกฤตการณ์ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติของ ประเทศไทย โชคชัย บุตรครุธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาเหตุของปัญหา วิกฤตการณ์ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติของ ประเทศไทย โชคชัย บุตรครุธ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาเหตุของปัญหา วิกฤตการณ์ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติของ ประเทศไทย โชคชัย บุตรครุธ

2 1. สาเหตุของ ปัญหาวิกฤตการณ์ ด้าน ทรัพยากรธรรมชา ติของประเทศไทย

3 1.1 สภาพปัญหาวิกฤต ที่เกิดขึ้นในประเทศ ไทย มีดังนี้ (1) ทรัพยากรธรรมชาติที่ เกิดปัญหาวิกฤติ ได้แก่ ทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ และ สัตว์ป่า (2) ปัญหาวิกฤตของ ทรัพยากรธรรมชาติ มี 2 ลักษณะ - ความเสื่อมโทรมในด้าน ปริมาณ - ความเสื่อมโทรมในด้าน คุณภาพ

4 1.2 สาเหตุที่ทำให้เกิน ปัญหา คือ การเพิ่มของจำนวน ประชากร ประมาณว่าอีก 25 ปี ข้างหน้าประเทศไทยจะมี จำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 72 ล้านคน ทำให้ปริมาณการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้น จึงเกิดสภาพเสื่อมโทรมและ ร่อยหรอลงอย่างรวดเร็ว

5 2. ประเภท ทรัพยากรธรรมชา ติของประเทศไทย ที่ประสบปัญหา วิกฤต

6 ทรัพยากรธรรมชาติ ของประเทศไทยที่ ประสบปัญหาวิกฤตใน ปัจจุบัน มี 4 ประเภท ดังนี้ 1.1 ทรัพยากรดิน 1.2 ทรัพยากรน้ำ 1.3 ทรัพยากรป่าไม้ 1.4 ทรัพยากรสัตว์ป่า


ดาวน์โหลด ppt สาเหตุของปัญหา วิกฤตการณ์ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติของ ประเทศไทย โชคชัย บุตรครุธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google