งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาเหตุของปัญหาวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาเหตุของปัญหาวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาเหตุของปัญหาวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย
โชคชัย บุตรครุธ

2 1.สาเหตุของปัญหาวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย

3 1.1สภาพปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มีดังนี้
(1) ทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดปัญหาวิกฤติ ได้แก่ ทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ และสัตว์ป่า (2) ปัญหาวิกฤตของทรัพยากรธรรมชาติ มี 2 ลักษณะ - ความเสื่อมโทรมในด้านปริมาณ - ความเสื่อมโทรมในด้านคุณภาพ

4 1.2 สาเหตุที่ทำให้เกินปัญหา คือ การเพิ่มของจำนวนประชากร ประมาณว่าอีก 25 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะมีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 72 ล้านคน ทำให้ปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้น จึงเกิดสภาพเสื่อมโทรมและร่อยหรอลงอย่างรวดเร็ว

5 2. ประเภททรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยที่ประสบปัญหาวิกฤต

6 ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยที่ประสบปัญหาวิกฤตในปัจจุบัน มี 4 ประเภท ดังนี้
1.1 ทรัพยากรดิน 1.2 ทรัพยากรน้ำ 1.3 ทรัพยากรป่าไม้ 1.4 ทรัพยากรสัตว์ป่า


ดาวน์โหลด ppt สาเหตุของปัญหาวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google