งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

GLIN SYSTEM โมดูล : ใบสั่งงาน (Job Order) ( เฟส 1 ระยะทดลองใช้งาน อร ม. อร.) 1 บรรยายโดย น. ต. นิคม มหาสาร (54167)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "GLIN SYSTEM โมดูล : ใบสั่งงาน (Job Order) ( เฟส 1 ระยะทดลองใช้งาน อร ม. อร.) 1 บรรยายโดย น. ต. นิคม มหาสาร (54167)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 GLIN SYSTEM โมดูล : ใบสั่งงาน (Job Order) ( เฟส 1 ระยะทดลองใช้งาน อร ม. อร.) 1 บรรยายโดย น. ต. นิคม มหาสาร (54167)

2 1.2 แบบรายงาน ขอซ่อมทำ 1.3 จ่ายงาน 1.4 เขียนใบสั่ง งาน / รับงานจ่าย 1.6 ตรวจทาน ใบสั่งงาน 1.7 อนุมัติใบสั่ง งาน 1.5 เสนอใบสั่งงาน 1.1 กำหนดค่า เจ้าหน้าที่ระบบใบสั่งงาน (job order) โอนงานให้ ผช. นายช่าง โอนกลับให้ นายช่าง 1.4.1. การโอนงานให้กับผู้ช่วยนายช่าง (เขียนใบสั่งงาน) 2

3 หน้าแรก ของระบบใบสั่งงาน 3

4  รายการใบสั่งงานทั้งหมด 4

5 ใบสั่งงาน ( ที่ผ่านการอนุมัติแล้ว ) 5

6  รายการงานซ่อมทำทั้งหมด 6

7 1.1 กำหนดค่าสำหรับ เจ้าหน้าที่ 7

8 8 1 2 3 1.2 แบบรายงานขอซ่อม ทำ

9 1.3 จ่ายงาน ( ให้กับนาย ช่าง ) 9

10 1.4 เขียนใบสั่งงาน / รับ งายจ่าย 10 1.4.1) กรณี เขียนใบสั่งงาน ด้วยตนเอง

11 1.4 เขียนใบสั่งงาน / รับ งายจ่าย ( ต่อ ) 11

12 1.4 เขียนใบสั่งงาน / รับ งายจ่าย ( ต่อ ) เขียนเนื้อหาใบสั่งงาน 12

13 1.4 เขียนใบสั่งงาน / รับ งายจ่าย ( ต่อ ) กำหนดสายงาน - การขออนุมัติ 13

14 1.4.2) กรณี ต้องการโอนงานให้กับผู้ช่วย นายช่าง ( เพื่อเขียนใบสั่งงาน ) 1 2 1.4 เขียนใบสั่งงาน / รับ งายจ่าย ( ต่อ ) 14

15  การโอนงานให้กับผู้ช่วยนายช่าง (เขียนใบสั่งงาน) 1 2 มุมมองของนาย ช่าง 15

16  การโอนงานให้กับผู้ช่วยนายช่าง (เขียนใบสั่งงาน) 3 4 5 มุมมองของ นายช่าง 16

17  การโอนงานให้กับผู้ช่วยนายช่าง (เขียนใบสั่งงาน) 6 7 มุมมองของ ผช. นาย ช่าง 17

18  การโอนงานให้กับผู้ช่วยนายช่าง (เขียนใบสั่งงาน) 8 มุมมองของ ผช. นายช่าง 18

19  การโอนงานให้กับผู้ช่วยนายช่าง (เขียนใบสั่งงาน) 9 10 11 มุมมองของ ผช. นายช่าง 19

20  การโอนงานให้กับผู้ช่วยนายช่าง (เขียนใบสั่งงาน) 12 13 มุมมองของนายช่าง 20

21  การโอนงานให้กับผู้ช่วยนายช่าง (เขียนใบสั่งงาน) 14 15 มุมมองของนายช่าง 21

22 1.5 เสนอใบสั่งงานเพื่อ ขออนุมัติ 22

23 1.6 ตรวจทานใบสั่งงาน 23 2

24 1.7 อนุมัติใบสั่งงาน 24 2

25  รายการใบสั่งงานทั้งหมด 25

26 26


ดาวน์โหลด ppt GLIN SYSTEM โมดูล : ใบสั่งงาน (Job Order) ( เฟส 1 ระยะทดลองใช้งาน อร ม. อร.) 1 บรรยายโดย น. ต. นิคม มหาสาร (54167)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google