งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภ าพของ การปฏิบัติ ราชการ คุณภาพการ ให้บริการ ประสิทธิผ ลตาม ยุทธศาสต ร์ ประเด็น ยุทธศา สตร์ C1 เพิ่มศักยภาพเครือข่ายและสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภ าพของ การปฏิบัติ ราชการ คุณภาพการ ให้บริการ ประสิทธิผ ลตาม ยุทธศาสต ร์ ประเด็น ยุทธศา สตร์ C1 เพิ่มศักยภาพเครือข่ายและสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภ าพของ การปฏิบัติ ราชการ คุณภาพการ ให้บริการ ประสิทธิผ ลตาม ยุทธศาสต ร์ ประเด็น ยุทธศา สตร์ C1 เพิ่มศักยภาพเครือข่ายและสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนา และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย L3 เสริมสร้างขวัญ และ กำลังใจของ บุคลากร L1 พัฒนาระบบ ฐาน ข้อมูล สารสนเทศ L2 เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ของบุคคลากร L4 ยกระดับการ บริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล P C L S แผนที่ยุทธศาสตร์ของ สท. 2558 วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่สังคมคุณภาพของเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ บน พื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างพลัง เครือข่ายให้มีส่วนร่วม ในการพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างพลัง เครือข่ายให้มีส่วนร่วม ในการพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 การเสริมสร้าง มาตรการ / กลไก เพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 การเสริมสร้าง มาตรการ / กลไก เพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับสมรรถนะ องค์กรตามหลัก หลักธรรมาภิบาล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับสมรรถนะ องค์กรตามหลัก หลักธรรมาภิบาล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความ มั่นคงทางสังคม ของผู้สูงอายุ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความ มั่นคงทางสังคม ของผู้สูงอายุ S1 เครือข่ายมี ศักยภาพและมี ส่วนร่วมในการ พัฒนา กลุ่มเป้าหมาย S6 องค์กรมีระบบ การ บริหารจัดการ ที่ดี C2 ยกระดับความพึงพอใจผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย C4 ส่งเสริม ภาพลักษณ์องค์กร P1 พัฒนามาตรการ กลไก / องค์ความรู้ และ นวัตกรรม P3 ส่งเสริมการ กำกับ ดูแลองค์การ ที่ดี C3 ผลักดันความรู้สู่การปฏิบัติ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพ และสร้างภูมิคุ้มกันเด็ก และเยาวชน ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพ และสร้างภูมิคุ้มกันเด็ก และเยาวชน ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพ และคุ้มครองพิทักษ์ สิทธิ ผู้ด้อยโอกาส ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพ และคุ้มครองพิทักษ์ สิทธิ ผู้ด้อยโอกาส S2 เด็กและ เยาวชนมี ภูมิคุ้มกันและมี คุณภาพ S3 ผู้ด้อยโอกาส ได้รับ การพัฒนาและ คุ้มครองพิทักษ์ สิทธิ S4 ผู้สูงอายุ ได้รับการ ส่งเสริมสวัสดิ ภาพและ คุ้มครองให้ เข้าถึง หลักประกันทาง สังคม S5 สท. มี มาตรการ / กลไก ที่พร้อมรับการ เข้าสู่ประชาคม อาเซียน P2 เพิ่ม ประสิทธิภาพ กระบวนการ P4 สร้างความคุ้มค่า ด้านการ บริหาร งบประมาณ

2 การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภ าพของ การปฏิบัติ ราชการ คุณภาพ การ ให้บริการ ประสิทธิผ ลตาม ยุทธศาสต ร์ ประเด็น ยุทธศา สตร์ L1............................................. L2.................................................... P C L S แผนที่ยุทธศาสตร์ของ................................... 255… วิสัยทัศน์ :......................................................................................................................... พันธกิจ 1................................................................................................................................. 2................................................................................................................................. พันธกิจ 1................................................................................................................................. 2................................................................................................................................. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ …….................................................................. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ …….................................................................. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ……......................................................................................... ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ……......................................................................................... P1................................ P2.............................................. P3.......................................... C1............................................................................................................ S1............................................................................ S2..................................................................

3 การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภาพของการ ปฏิบัติราชการ คุณภาพการ ให้บริการ ประสิทธิผลตาม ยุทธศาสตร์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ P C L S แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของ สท. ปี 2555-2559 วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่สังคมคุณภาพของเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ บนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ปี 255… ชื่อหน่วยงาน............................... ยุทธศาสตร์ที่ …............................................................................. C1 :..................................................................................... P1 :................................................... S1 :........................................................... L2 :.............................................................. L1 :..................................................... P2 :................................................................ ยุทธศาสตร์ที่ …................................................................................... S2 :.................................................. P3 :............................................................................................................. ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมพลัง เครือข่ายให้มี ส่วนร่วมในการ พัฒนา กลุ่มเป้าหมาย ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา ศักยภาพและ สร้างภูมิคุ้มกัน เด็กและ เยาวชน ประเด็น ยุทธศาส ตร์ที่ 4 การ เสริมสร้าง ความมั่นคง ทางสังคม ของ ผู้สูงอายุ ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา ศักยภาพและ คุ้มครองพิทักษ์ สิทธิ ผู้ด้อยโอกาส ประเด็น ยุทธศาส ตร์ที่ 5 การ เสริมสร้าง มาตรการ/ กลไกเพื่อ รองรับการ เข้าสู่ ประชาคม อาเซียน ประเด็น ยุทธศาส ตร์ที่ 6 ยกระดับ สมรรถนะ องค์กรตาม หลักธรร มาภิบาล S1 : เครือข่ายมี ศักยภาพและมี ส่วนร่วมในการ พัฒนา กลุ่มเป้าหมาย S2 : เด็กและ เยาวชนมี ภูมิคุ้มกันและ มีคุณภาพ S3 : ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการ พัฒนาและ คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ S4 : ผู้สูงอายุ ได้รับการ ส่งเสริมสวัสดิ ภาพและ คุ้มครองให้ เข้าถึง หลักประกัน ทางสังคม S6 : องค์กรมี ระบบการ บริหาร จัดการที่ดี S5 : สท. มีมาตรการ กลไกที่ พร้อมรับ การเข้าสู่ ประชาคม อาเซียน C1 : เพิ่มศักยภาพ เครือข่ายและสนับสนุน การส่งเสริมและพิทักษ์ สิทธิ C2 : ยกระดับความ พึงพอใจผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย C3 : ผลักดันความรู้สู่ การปฏิบัติ C4 : ส่งเสริม ภาพลักษณ์องค์กร P1 : พัฒนา มาตรการกลไก องค์ความรู้และ นวัตกรรม P2 : เพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการ P3: สร้างความคุ้มค่าด้านการ บริหารงบประมาณ P4: ส่งเสริมการกำกับ ดูแลองค์กรที่ดี L1 : พัฒนา ระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ L2 : เพิ่มพูน ทักษะความรู้ของ บุคลากร L3 : เสริมสร้างขวัญและ กำลังใจของบุคลากร L4 : ยกระดับ การบริหาร จัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล วิสัยทัศน์ :......................................................................................


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภ าพของ การปฏิบัติ ราชการ คุณภาพการ ให้บริการ ประสิทธิผ ลตาม ยุทธศาสต ร์ ประเด็น ยุทธศา สตร์ C1 เพิ่มศักยภาพเครือข่ายและสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google