งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนที่ยุทธศาสตร์ของ สท. 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนที่ยุทธศาสตร์ของ สท. 2558"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนที่ยุทธศาสตร์ของ สท. 2558
วิสัยทัศน์: มุ่งสู่สังคมคุณภาพของเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ บนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างพลังเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ ผู้ด้อยโอกาส ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม ของผู้สูงอายุ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างมาตรการ/กลไก เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับสมรรถนะองค์กรตามหลัก หลักธรรมาภิบาล S ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ S1 เครือข่ายมีศักยภาพและมีส่วนร่วมในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย S2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันและมีคุณภาพ S3 ผู้ด้อยโอกาสได้รับ การพัฒนาและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ S4 ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม S5 สท. มีมาตรการ/กลไกที่พร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน S6 องค์กรมีระบบการ บริหารจัดการที่ดี C C2 ยกระดับความพึงพอใจผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย C3 ผลักดันความรู้สู่การปฏิบัติ C4 ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร คุณภาพการ ให้บริการ C1 เพิ่มศักยภาพเครือข่ายและสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนา และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย P ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ P1 พัฒนามาตรการกลไก/ องค์ความรู้ และนวัตกรรม P2 เพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการ P3 ส่งเสริมการกำกับ ดูแลองค์การที่ดี P4 สร้างความคุ้มค่าด้านการ บริหารงบประมาณ L การพัฒนา องค์กร L1 พัฒนาระบบฐาน ข้อมูลสารสนเทศ L2 เพิ่มพูนทักษะความรู้ ของบุคคลากร L3 เสริมสร้างขวัญและ กำลังใจของบุคลากร L4 ยกระดับการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล

2 แผนที่ยุทธศาสตร์ของ ................................... 255…
วิสัยทัศน์: พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ …… ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ …… S ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ S S คุณภาพการ ให้บริการ C C P ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ P P P L การพัฒนา องค์กร L L

3 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของ สท. ปี 2555-2559
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่สังคมคุณภาพของเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ บนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน วิสัยทัศน์ : ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างมาตรการ/กลไกเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมพลังเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชน ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมของผู้สูงอายุ ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับสมรรถนะองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ….. ยุทธศาสตร์ที่ ….. S1 : เครือข่ายมีศักยภาพและมีส่วนร่วมในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ S2 : เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันและมีคุณภาพ S3 : ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ S4 : ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม S5 : สท. มีมาตรการกลไกที่พร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน S6 : องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดี S1 : S2 : S C1 : คุณภาพการ ให้บริการ C C1 : เพิ่มศักยภาพเครือข่ายและสนับสนุนการส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิ C2 : ยกระดับความพึงพอใจผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย C3 : ผลักดันความรู้สู่การปฏิบัติ C4 : ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร P1 : P2 : P ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ P1 : พัฒนามาตรการกลไกองค์ความรู้และนวัตกรรม P2 : เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ P3: สร้างความคุ้มค่าด้านการบริหารงบประมาณ P4: ส่งเสริมการกำกับดูแลองค์กรที่ดี P3 : การพัฒนา องค์กร L L1 : พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ L4 : ยกระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล L2 : เพิ่มพูนทักษะความรู้ของบุคลากร L3 : เสริมสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากร L1 : L2 : 3


ดาวน์โหลด ppt แผนที่ยุทธศาสตร์ของ สท. 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google