งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิจัย นิเทศศาตร์ FCA2101 อ. อิสรี ไพเราะ ( อ. ต๊ะ ) MB. 084-336-6880 Week 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิจัย นิเทศศาตร์ FCA2101 อ. อิสรี ไพเราะ ( อ. ต๊ะ ) MB. 084-336-6880 Week 5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิจัย นิเทศศาตร์ FCA2101 อ. อิสรี ไพเราะ ( อ. ต๊ะ ) isaritiaw@gmail.com MB. 084-336-6880 Week 5

2 ระเบียบวิจัย และสถานที่ทำการทดลอง / เก็บข้อมูล ส่วนที่ 1 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาข้อมูล จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยวิธีการสัมภาษณ์กับ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญดังต่อไปนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารตลาด จำนวน 5 ท่าน นักวิชาการด้านการปรับสมดุลฮอร์โมนทางอารมณ์ ของสุภาพสตรีตั้งครรภ์ จำนวน 5 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญผลิตสื่อแอนิเมชั่น และมัลติมีเดีย จำนวน 5 ท่าน การดำเนินการวิจัยผู้วิจัยจะนำแบบสัมภาษณ์ที่แก้ไขตรวจสอบให้ถูกต้องตรง ตามเนื้อหา และวัตถุประสงค์ โดยการอ่านให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบทีละคำถาม โดยผู้วิจัยจะทำการจดบันทึก และบันทึกเทปสัมภาษณ์ ในระหว่างการทำการ สัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการเพื่อประกอบในการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งการ วิจัยวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษาข้อมูลจากการ สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยวิธีการสัมภาษณ์กับกลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 กลุ่มนั้น จะทำให้ผู้วิจัยได้สังเกตุถึงสีหน้า แววตา น้ำเสียง และพฤติกรรม ที่ส่งผลต่อเรื่องที่จะศึกษาโดยผู้วิจัยจะได้รับรู้ถึงอารมณ์ร่วม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนำไปตั้งคำถามเพื่อหาคำตอบที่สดอคล้องกับการ วิจัยเชิงปริมาณ เมื่อข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยจะนำข้อมูลส่วนนี้จาก การบันทึกเทปในการสัมภาษณ์ แล้วนำมาถอดเทปและนำมาจดบันทึกเป็น ลายลักษณ์อักษร โดยแยกคำตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์นำมาประเมินผล ใน ประเด็นที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย และจัดทำกรรมวิธีการสรุป ข้อมูล โดยวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

3  ส่วนที่ 2 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ เก็บข้อมูลเรื่องทัศนคติต่อการ สื่อสารการตลาดของโครงการจิตประภัสสร ด้วยการรับชมสื่อแอนิ เมชั่น และมัลติมีเดีย กลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล คือ สุภาพสตรี ตั้งครรภ์ ในโรงพยาบาลต่างๆ ( แผนกสูตินารีเวช ) ในเขต กรุงเทพมหานคร โดยใช้การสุมตัวอย่างแบบเจาะจง เลือกจาก อาสาสมัครสุภาพสตรีตั้งครรภ์ และพร้อมจะให้ข้อมูล จำนวน 60 คนโดยเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 20 ในการเปิดให้ดูสื่อแอนิมชั่น และ มัลติมีเดีย และการดำเนินการวิจัยผู้วิจัยจะสอบถามโดยใช้ แบบสอบถาม และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จากกลุ่มตัวอย่าง  ข้อมูลเชิงปริมาณ ที่ได้จากการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง นำมาประเมินผลโดยการจัดทำกรรมวิธีสรุปข้อมูล โดยใช้การ วิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) สำหรับคำถาม ปลายเปิดและทำการลงรหัส (Coding) และประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS (Statistical Package foe social Sciences for Windows) เพื่อคำนวณค่าสถิติต่างๆ โดย ใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) การแสดงผลในรูปแบบของ ตารางร้อยละ (Percentage) สำหรับคำถามปลายปิด เพื่อให้ ได้ผลในการวัดทัศนคติของสุภาพสตรีตั้งครรภ์ ต่อการสื่อสาร การตลาดด้วยการใช้สื่อแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย ของโครงการจิต ประภัสสร เสถียรธรรมสถาน

4 Homework งานเดี่ยว ชิ้นที่ 3

5  จงจำไว้ อย่าละเลยที่จะมองข้ามสิ่งเล็กในชีวิต  เพราะถ้าผ่านไปแล้วเราไม่มีสิทธิ์ย้อนคืน กลับไปแก้ไขได้อีก  เพราะมันคือ อดีต  ขอบคุณที่ตั้งใจ  ในวันข้างหน้ามีบทเรียนอีกของชีวิตจริงอีก หลายร้อยบทให้ศึกษา ให้ก้าวข้ามผ่าน เพื่อที่จะ สำเร็จ ด้วยความรัก อ. อิสรี ไพเราะ ( อ. ต๊ะ )


ดาวน์โหลด ppt การวิจัย นิเทศศาตร์ FCA2101 อ. อิสรี ไพเราะ ( อ. ต๊ะ ) MB. 084-336-6880 Week 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google