งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิจัยนิเทศศาตร์FCA2101

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิจัยนิเทศศาตร์FCA2101"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิจัยนิเทศศาตร์FCA2101
Week 5 การวิจัยนิเทศศาตร์FCA2101 อ. อิสรี ไพเราะ (อ.ต๊ะ) MB

2 บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย
ระเบียบวิจัย และสถานที่ทำการทดลอง/เก็บข้อมูล ส่วนที่ 1 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยวิธีการสัมภาษณ์กับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญดังต่อไปนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารตลาด จำนวน 5 ท่าน นักวิชาการด้านการปรับสมดุลฮอร์โมนทางอารมณ์ ของสุภาพสตรีตั้งครรภ์ จำนวน 5 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญผลิตสื่อแอนิเมชั่น และมัลติมีเดีย จำนวน 5 ท่าน การดำเนินการวิจัยผู้วิจัยจะนำแบบสัมภาษณ์ที่แก้ไขตรวจสอบให้ถูกต้องตรงตามเนื้อหา และวัตถุประสงค์ โดยการอ่านให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบทีละคำถาม โดยผู้วิจัยจะทำการจดบันทึก และบันทึกเทปสัมภาษณ์ ในระหว่างการทำการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการเพื่อประกอบในการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งการวิจัยวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยวิธีการสัมภาษณ์กับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 กลุ่มนั้น จะทำให้ผู้วิจัยได้สังเกตุถึงสีหน้า แววตา น้ำเสียง และพฤติกรรม ที่ส่งผลต่อเรื่องที่จะศึกษาโดยผู้วิจัยจะได้รับรู้ถึงอารมณ์ร่วม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนำไปตั้งคำถามเพื่อหาคำตอบที่สดอคล้องกับการวิจัยเชิงปริมาณ เมื่อข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยจะนำข้อมูลส่วนนี้จากการบันทึกเทปในการสัมภาษณ์ แล้วนำมาถอดเทปและนำมาจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแยกคำตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์นำมาประเมินผล ในประเด็นที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย และจัดทำกรรมวิธีการสรุปข้อมูล โดยวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)

3 ส่วนที่ 2 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ เก็บข้อมูลเรื่องทัศนคติต่อการสื่อสารการตลาดของโครงการจิตประภัสสร ด้วยการรับชมสื่อแอนิเมชั่น และมัลติมีเดีย กลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล คือ สุภาพสตรีตั้งครรภ์ ในโรงพยาบาลต่างๆ (แผนกสูตินารีเวช) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การสุมตัวอย่างแบบเจาะจง เลือกจากอาสาสมัครสุภาพสตรีตั้งครรภ์ และพร้อมจะให้ข้อมูล จำนวน 60 คนโดยเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 20 ในการเปิดให้ดูสื่อแอนิมชั่น และมัลติมีเดีย และการดำเนินการวิจัยผู้วิจัยจะสอบถามโดยใช้แบบสอบถาม และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จากกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลเชิงปริมาณ ที่ได้จากการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง นำมาประเมินผลโดยการจัดทำกรรมวิธีสรุปข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) สำหรับคำถามปลายเปิดและทำการลงรหัส (Coding) และประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS (Statistical Package foe social Sciences for Windows) เพื่อคำนวณค่าสถิติต่างๆ โดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) การแสดงผลในรูปแบบของตารางร้อยละ (Percentage) สำหรับคำถามปลายปิด เพื่อให้ได้ผลในการวัดทัศนคติของสุภาพสตรีตั้งครรภ์ ต่อการสื่อสารการตลาดด้วยการใช้สื่อแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย ของโครงการจิตประภัสสร เสถียรธรรมสถาน

4 Homework งานเดี่ยว ชิ้นที่ 3

5 ด้วยความรัก อ. อิสรี ไพเราะ (อ.ต๊ะ)
จงจำไว้ อย่าละเลยที่จะมองข้ามสิ่งเล็กในชีวิต เพราะถ้าผ่านไปแล้วเราไม่มีสิทธิ์ย้อนคืนกลับไปแก้ไขได้อีก เพราะมันคือ อดีต ขอบคุณที่ตั้งใจ ในวันข้างหน้ามีบทเรียนอีกของชีวิตจริงอีกหลายร้อยบทให้ศึกษา ให้ก้าวข้ามผ่านเพื่อที่จะ สำเร็จ ด้วยความรัก อ. อิสรี ไพเราะ (อ.ต๊ะ)


ดาวน์โหลด ppt การวิจัยนิเทศศาตร์FCA2101

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google