งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์
จากการใช้ยา(ADR)

2 หลักการและเหตุผล อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา(ADR) เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้ยา

3 จุดอ่อน การซักประวัติ ระบบคอมพิวเตอร์
ม.ค พบอุบัติการณ์แพ้ยาซ้ำ 1 ครั้ง ( ความรุนแรงระดับ F ) สหวิชาชีพ จุดอ่อน การซักประวัติ ระบบคอมพิวเตอร์ การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ป่วยตระหนักถึง อันตราย ที่เกิดจากการแพ้ยา ระบบ LAN ใหม่ แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ 3

4 ซักประวัติทุกจุดบริการ พบ ส่งประเมินแพ้ยา
ปรับปรุงระบบ ซักประวัติทุกจุดบริการ พบ ส่งประเมินแพ้ยา การค้นหา , ระบบรายงาน Naranjo’s algorithm ออกบัตรแพ้ยา + คำแนะนำ การประเมินการแพ้ยา ระบบ LAN บัตรแพ้ยา , บัตรผู้ป่วย , DOS,MAR การบันทึกข้อมูล 4

5 ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก พัฒนาทักษะ การประเมิน
ระบบการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ประชุมจนท. 100% ADR/ ADE สหวิชาชีพ ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก พบ ADR พบ ADR แพทย์วินิจฉัยยืนยัน แพทย์วินิจฉัยยืนยัน พัฒนาทักษะ การประเมิน Naranjo’s Algorithm สัมภาษณ์ผู้ป่วย สืบค้นข้อมูล ประเมินความสัมพันธ์ สรุปผลการประเมิน , บันทึกรายงาน ADR ระบบ LAN เพิ่มช่องทางการ สื่อสาร บันทึกข้อมูลในเวชระเบียน ออกบัตรแพ้ยา และแนะนำข้อควรปฏิบัติ ให้ความรู้ผู้รับ บริการ เสนอผู้บริหาร / RM เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รวบรวมรายงานส่งศูนย์ APRM ส่วนกลาง

6 การสื่อสารข้อมูล

7 การสื่อสารข้อมูล

8 การสื่อสารข้อมูล ระบบ LAN
ห้องตรวจ ห้องยา

9 ผลการดำเนินงาน ( ต.ค.52-เม.ย.53 )
จำนวนผู้รับบริการที่ส่งประเมิน ADR ราย - ออกบัตร ราย - แนะนำข้อปฎิบัติ ไม่พบอุบัติการณ์แพ้ยาซ้ำ

10 1. Penicillin 2. Sulfonamide 3. NSAIDs ผลการดำเนินงาน 10
กลุ่มยาที่พบบ่อย 1. Penicillin 2. Sulfonamide 3. NSAIDs คำแนะนำเฝ้าระวังการแพ้ยา 10

11 การเฝ้าระวังการเกิดอาการแพ้ยาที่รุนแรง
Nevirapine , Phenobarbabital Phenytoin , Carbamazepine , Allopurinal TEN , SJS แนะนำ และมอบบัตรเฝ้าระวัง

12 ผลการดำเนินงาน ( ต.ค.52-พ.ค.53)
ผู้ได้รับยากลุ่มเสี่ยงเป็นครั้งแรกได้รับคำแนะนำ และบัตรเฝ้าระวัง คน พบ ADRs 3 ราย NVP เกิด MP rash Allopurinal เกิด SJS

13 การเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการเกิด ADR เนื่องจาก Drug interaction
INH - Rifampicin HEPATOTOXIC ตรวจ LFT ก่อนให้ยา นัดผู้ป่วยมาติดตาม LFT ให้ความรู้ผู้ป่วยเรื่องอาการตับอักเสบ หยุดยาเมื่อ AST/ALT >3 เท่า + มีอาการตับอักเสบ หรือ AST/ALT > 5 เท่า

14 ปรับเปลี่ยนแผนการรักษา
ผลการดำเนินงาน ( ต.ค.52-เม.ย.53) จำนวนผู้ป่วย TB ที่ได้รับการเฝ้าระวัง จำนวน ราย พบค่า LFT ปกติ ราย พบค่า LFT ผิดปกติ ราย ปรับเปลี่ยนแผนการรักษา

15 บริการประทับจิต ทุกชีวิตเราห่วงใย
โรงพยาบาลละหานทราย S A สวัสดี F E T บริการประทับจิต ทุกชีวิตเราห่วงใย Y 15


ดาวน์โหลด ppt ระบบเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google