งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการและ เหตุผล อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (ADR) เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับ ผู้ใช้ยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการและ เหตุผล อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (ADR) เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับ ผู้ใช้ยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หลักการและ เหตุผล อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (ADR) เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับ ผู้ใช้ยา

3 3 ม.ค.50 พบอุบัติการณ์แพ้ยาซ้ำ 1 ครั้ง ( ความรุนแรงระดับ F ) จุดอ่อน การซักประวัติ ระบบคอมพิวเตอร์ การประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ป่วยตระหนักถึง อันตราย ที่เกิดจาก การแพ้ยา สห วิชาชีพ ระบบ LAN ใหม่ แผ่นพับ ประชาสั มพันธ์

4 4 การค้นหา, ระบบรายงาน ซักประวัติทุกจุดบริการ พบ ส่งประเมินแพ้ยา การประเมินการแพ้ยา Naranjo’s algorithm ออกบัตรแพ้ยา + คำแนะนำ การบันทึกข้อมูล - ระบบ LAN - บัตรแพ้ยา, บัตรผู้ป่วย, DOS,MAR ปรับปรุงระบบ

5 ผู้ป่วยนอก ระบบการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ จากการใช้ยา พบ ADR แพทย์วินิจฉัย ยืนยัน สัมภาษณ์ผู้ป่วย สืบค้นข้อมูล ประเมินความสัมพันธ์ สรุปผลการประเมิน, บันทึก รายงาน ADR บันทึกข้อมูลในเวชระเบียน ออกบัตรแพ้ยา และแนะนำข้อควร ปฏิบัติ เสนอผู้บริหาร / RM เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ รวบรวมรายงานส่งศูนย์ APRM ส่วนกลาง ผู้ป่วยใน ประชุมจนท. 100% ADR/ ADE สหวิชาชีพ พัฒนาทักษะ การประเมิน Naranjo’s Algorithm ระบบ LAN เพิ่มช่องทางการ สื่อสาร ให้ความรู้ผู้รับ บริการ

6 การสื่อสารข้อมูล

7

8 การ สื่อสาร ข้อมูล ระบบ LAN ห้อง ตรวจ ห้อง ยา

9 ( ต.ค.52-เม.ย.53 ) จำนวนผู้รับบริการที่ส่งประเมิน ADR 240 ราย - ออกบัตร 65 ราย - แนะนำข้อปฎิบัติ ไม่พบอุบัติการณ์แพ้ยาซ้ำ

10 10 กลุ่มยาที่พบบ่อย 1. Penicillin 2. Sulfonamide 3. NSAIDs คำแนะนำเฝ้าระวังการแพ้ยา

11 การเฝ้าระวังการเกิดอาการแพ้ ยาที่รุนแรง Nevirapine, Phenobarbabital Phenytoin, Carbamazepine, Allopurinal TEN, SJS แนะนำ และมอบบัตรเฝ้าระวัง

12 ผลการดำเนินงาน ( ต.ค.52-พ.ค.53) ผู้ได้รับยากลุ่มเสี่ยงเป็นครั้งแรกได้รับ คำแนะนำ และบัตรเฝ้าระวัง 19 คน พบ ADRs 3 ราย NVP เกิด MP rash Allopurinal เกิด SJS

13 การเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการเกิด ADR เนื่องจาก Drug interaction INH - Rifampicin HEPATOTOXIC - ตรวจ LFT ก่อนให้ยา นัดผู้ป่วยมาติดตาม LFT - ให้ความรู้ผู้ป่วยเรื่องอาการตับอักเสบ - หยุดยาเมื่อ AST/ALT >3 เท่า + มีอาการตับอักเสบ หรือ AST/ALT > 5 เท่า

14 ผลการดำเนินงาน ( ต. ค.52- เม. ย.53) จำนวนผู้ป่วย TB ที่ได้รับการเฝ้าระวัง จำนวน 70 ราย - พบค่า LFT ปกติ 68 ราย - พบค่า LFT ผิดปกติ 2 ราย ปรับเปลี่ยน แผนการรักษา

15


ดาวน์โหลด ppt หลักการและ เหตุผล อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (ADR) เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับ ผู้ใช้ยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google