งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาคุณภาพ บริการ การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ฉวาง จ. นครศรีธรรมราช นัยนาท บุญยัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาคุณภาพ บริการ การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ฉวาง จ. นครศรีธรรมราช นัยนาท บุญยัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาคุณภาพ บริการ การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ฉวาง จ. นครศรีธรรมราช นัยนาท บุญยัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

2 สรุปปัญหาและสาเหตุโดยย่อ จากการทบทวนข้อมูลในโปรแกรม HIVQUAL-T พบว่า CD4 และ VL ยังมีผลที่ต่ำกว่ามาตรฐาน วิเคราะห์สาเหตุพบว่าการซักประวัติผู้ป่วยไม่ได้ ประวัติครอบคลุมตามตัวชี้วัดหลักของ HIVQUAL-T และไม่เป็นไปในแนวเดียวกัน ทางทีมสหวิชาชีพ จึงได้ร่วมกันคิดออกแบบแผ่นต่อ OPD CARD ขึ้นมา ใหม่ โดยให้ซักประวัติตามแบบในแผ่นต่อซึ่งจะได้ ประวัติในแนวเดียวกัน ผลการตรวจ CD4, VL ที่ผ่านมาก็จะอยู่ใน OPD CARD แยกตามวันที่ตรวจ ทำให้ย้อนไปดูยาก ทั้งแพทย์ พยาบาล และตัวผู้ป่วยเอง ทำให้การนัดเจาะเลือด ตามแผนไม่ครอบคลุม ทางทีมก็ได้ร่วมกันคิด ออกแบบ กราฟ ใส่ไว้ด้านหลังของบัตรผู้ป่วย เพื่อ ทำให้ดูง่าย ผู้ป่วยดูกราฟแล้วเกิดความตระหนัก ในการดูแลตนเอง และมาเจาะเลือดตามนัดมาก ขึ้น

3 เป้าหมาย 1. ตัวชี้วัดหลัก HIVQUAL-T มีผลความ ครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น ตัวชี้วัดที่เป็นปัญหา ได้แก่ – ร้อยละของผู้ป่วย / ผู้ติดเชื้อ ที่ได้รับยาต้านไวรัส ได้รับ การประเมินหรือติดตาม Drug Adherence อย่างสม่ำเสมอ – ร้อยละของผู้ป่วย / ผู้ติดเชื้อ ได้รับการคัดกรองมะเร็ง ปากมดลูก – ร้อยละของผู้ป่วย / ผู้ติดเชื้อ ได้รับข้อมูลคำแนะนำเรื่อง การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย

4 เป้าหมาย 2. เพิ่มความครอบคลุมในการเจาะ CD4, VL - ร้อยละ ของผู้ป่วย / ผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั้งหมด ได้รับการตรวจ CD4 ทุก 6 เดือน เพิ่มขึ้น - ร้อยละ ของผู้ป่วย / ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับ ยาต้านไวรัสนานกว่า 6 เดือนได้รับการตรวจ VL 1 ครั้ง เพิ่มขึ้น

5 การเปลี่ยนแปลง และปรับปรุง ประชุมทีมสหวิชาชีพ

6 การเปลี่ยนแปลง และปรับปรุง ด้านผู้ให้บริการ มีการซักประวัติผู้ป่วยเป็นไปใน แนวเดียวกัน ละเอียดครอบคลุมตามมาตรฐานที่ ผู้ป่วยควรได้รับ

7

8 การเปลี่ยนแปลง และปรับปรุง ด้านผู้รับบริการ สะดวกในการดูผลค่า CD4 และ VL ของตนเอง ทำให้มีความตระหนักใน การดูแลสุขภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น ผู้ป่วยสามารถมีการปฏิบัติตัวดีขึ้นเมื่อเห็น ผลแนวโน้มของ CD4, VL ของตนเองแย่ลง ผู้ป่วยทราบแผนการเจาะเลือดครั้งต่อไป ตามเดือนที่เขียนไว้ล่วงหน้าในกราฟ

9 การเปลี่ยนแปลง และปรับปรุง

10 ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดที่เป็นปัญหามีค่าเพิ่มขึ้น จากการใช้แบบซักประวัติที่ได้พัฒนาขึ้น ตัวชี้วัด 535455 ร้อยละของผู้ป่วย / ผู้ติดเชื้อ ที่ได้รับยาต้านไวรัส ได้รับการประเมินหรือติดตาม Drug Adherence อย่าง สม่ำเสมอ 889496 ร้อยละของผู้ป่วย / ผู้ติดเชื้อ ได้รับการคัด กรองมะเร็งปากมดลูก 335770 ร้อยละของผู้ป่วย / ผู้ติดเชื้อ ได้รับข้อมูลคำแนะนำ เรื่องการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย 9799.0599.07

11 ผลลัพธ์ แผนภูมิที่ 1 แสดงร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับ การตรวจ CD4 ทุก 6 เดือน ( มีแนวโน้ม เพิ่มขึ้น )

12 ผลลัพธ์ แผนภูมิที่ 2 แสดงร้อยละของผู้ป่วยที่ได้ยา ต้านไวรัส ได้รับการตรวจ VL 1 ครั้งในปี ( มี แนวโน้มเพิ่มขึ้น )

13 บทเรียนที่ได้รับ การพัฒนาคุณภาพบริการ การ ดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วย เอดส์ ทีมผู้ดูแลผู้ป่วย ต้องทำงาน เป็นทีม ร่วมกันวิเคราะห์แก้ไข ปรับปรุงจะนำมาซึ่งการพัฒนา อย่างเป็นระบบ และตัวผู้ป่วยเอง ต้องมีส่วนร่วมในการดูแลตนเอง จึงจะสามารถพัฒนางานให้ยั่งยืน ตลอดไปได้


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาคุณภาพ บริการ การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ฉวาง จ. นครศรีธรรมราช นัยนาท บุญยัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google