งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้คลังน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูก ควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย ออกสู่บรรยากาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้คลังน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูก ควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย ออกสู่บรรยากาศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้คลังน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูก ควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย ออกสู่บรรยากาศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553

2 2 สรุปสาระสำคัญ  ให้ยกเลิกประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้คลังน้ำมันเชื้อเพลิงเป็น แหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการ ปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศลง วันที่ 14 มิถุนายน พ. ศ. 2547

3 3 สรุปสาระสำคัญ  ในประกาศนี้  “ คลังน้ำมันเชื้อเพลิง ” หมายความว่า คลัง น้ำมันเชื้อเพลิง สถานที่เก็บรักษาน้ำมัน เชื้อเพลิงและสถานที่ที่มีการรับหรือจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิงโดยระบบขนส่งน้ำมัน เชื้อเพลิงทางท่อ ตามกฎหมายว่าด้วยการ ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้เก็บรักษา รับ หรือจ่ายน้ำมันเบนซิน  “ ไอน้ำมันเบนซิน ” หมายความว่า อนุภาค ของสารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมด (Total VolatileOrganic Compounds; Total VOCs) ที่ระเหยจากน้ำมันเบนซินใน ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งอันเนื่องมาจาก อุณหภูมิ หรือแรงดันของบรรยากาศหรือทั้ง อุณหภูมิ และแรงดันของบรรยากาศ

4 4  1. ให้คลังน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแหล่งกำเนิด มลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้ง อากาศเสียออกสู่บรรยากาศ  2. ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองคลัง น้ำมันเชื้อเพลิงปล่อยทิ้งไอน้ำมันเบนซิน ออกสู่บรรยากาศ เว้นแต่อากาศเสียจะมี ลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการ ปล่อยทิ้งไอน้ำมันเบนซินจากคลังน้ำมัน เชื้อเพลิงที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งไอ น้ำมันเบนซินจากคลังน้ำมันเชื้อเพลิง แต่ ทั้งนี้ต้องไม่ใช้วิธีทำให้เจือจาง (Dilution) การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ

5 5  3. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับคลังน้ำมัน เชื้อเพลิงในเขตพื้นที่ ดังต่อไปนี้  (1) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัด นนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัด สมุทรปราการให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และ  (2) ในเขตพื้นที่ซึ่งกระทรวงพลังงาน กำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ที่ต้องติดตั้งระบบ ควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ 1 ให้ ใช้บังคับตามระยะเวลาที่กระทรวงพลังงาน กำหนดให้ต้องติดตั้งระบบควบคุมไอน้ำมัน เชื้อเพลิงดังกล่าว การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ

6 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 ประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้คลังน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูก ควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย ออกสู่บรรยากาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google