งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 ส่วนประสม การตลาด (Marketing mix) บทที่ 4 ส่วนประสม การตลาด (Marketing mix) 1. ความหมายของส่วนประสม การตลาด 2. ความสำคัญของส่วนประสม การตลาด 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 ส่วนประสม การตลาด (Marketing mix) บทที่ 4 ส่วนประสม การตลาด (Marketing mix) 1. ความหมายของส่วนประสม การตลาด 2. ความสำคัญของส่วนประสม การตลาด 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 ส่วนประสม การตลาด (Marketing mix) บทที่ 4 ส่วนประสม การตลาด (Marketing mix) 1. ความหมายของส่วนประสม การตลาด 2. ความสำคัญของส่วนประสม การตลาด 3. การตัดสินใจด้านผลิตภัณฑ์ 4. การตัดสินใจด้านราคา 5. การตัดสินใจด้านการจัด จำหน่าย 6. การตัดสินใจด้านการ สื่อสารการตลาด

2 ความหมายของประสม การตลาด Perreault and McCarthy (2005, p. G-6) ส่วนประสม การตลาดเป็นปัจจัยที่ธุรกิจ ควบคุมได้และนำมาใช้สร้างความ พึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย

3 ความหมายของประสม การตลาด ( ต่อ ) McDaniel, Lamb, and Hair (2008, p. 631) แสดงทรรศนะไว้ว่า ส่วนประสมการตลาดคือ กลยุทธ์ที่เกิดจากการผสมผสาน กันระหว่างผลิตภัณฑ์ การจัด จำหน่าย การส่งเสริมการตลาด และราคา ซึ่งออกแบบมาเพื่อสร้าง ความพึงพอใจทั้งสองฝ่ายจากการ แลกเปลี่ยนกับตลาดเป้าหมาย

4 ความหมายของประสม การตลาด ( ต่อ ) ส่วนประสมการตลาด ใน ทรรศนะของนักวิชาการดังที่ยกมา นำเสนอข้างต้นนั้น สรุปได้ว่า ส่วน ประสมการตลาด หมายถึง การนำ องค์ประกอบ 4 ประการ ซึ่งธุรกิจ สามารถควบคุมได้ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาดมา ผสมผสานใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนอง ความพอใจของตลาดเป้าหมาย

5 ความสำคัญของส่วน ประสมการตลาด 1. เป็นเครื่องมือที่ธุรกิจนำมาใช้สร้าง ความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค เป้าหมาย 2. ธุรกิจปรับปรุงส่วนประสม การตลาดให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ 3. ส่วนประสมการตลาดตอบสนอง ความพึงพอใจได้สูงสุด 4. เป็นการแสดงศักยภาพทางการ แข่งขันของธุรกิจ

6 การตัดสินใจส่วนประสม การตลาด 1. การตัดสินใจด้านผลิตภัณฑ์ 1.1 ความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ (Product differentiation) 1.2 ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product mix หรือ product assortment) 1.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (Product development)

7 การตัดสินใจส่วนประสม การตลาด ( ต่อ ) 1. การตัดสินใจด้านผลิตภัณฑ์ ( ต่อ ) 1.4 ตราสินค้า (Brand) 1.5 การบรรจุภัณฑ์ (Packaging) 1.6 ฉลากสินค้า (Label)

8 2. การตัดสินใจ ด้านราคา ต้นทุนผู้บริโภค ต้นทุนธุรกิจ เงิน เวลา กิจกรรมทาง ความคิด ความพยายามทาง พฤติกรรม เงิน เวลา กิจกรรมทาง ความคิด ความพยายามทาง พฤติกรรม การผลิต การส่งเสริม การตลาด การจัดจำหน่าย การวิจัยตลาด การผลิต การส่งเสริม การตลาด การจัดจำหน่าย การวิจัยตลาด คุณค่า กำไร ราคาที่ยินดีจ่าย ราคาที่ยินดีขาย การแลกเปลี่ยนทาง การตลาด + + + + = = = =

9 2. การตัดสินใจด้าน ราคา ( ต่อ ) 2.1 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้ง ราคา 2.1.1 ปัจจัยภายนอก 2.1.2 ปัจจัยภายใน 2.2 การตั้งราคาประกอบด้วย 2 สถานการณ์ 2.2.1 การตั้งราคาสินค้า 2.2.2 การตั้งราคาการ บริการ

10 2. การตัดสินใจด้าน ราคา ( ต่อ ) 2.3 การปรับราคา 2.3.1 การปรับราคาสินค้า 2.3.2 การปรับราคาการ บริการ

11 3. การตัดสินใจด้านการ จัดจำหน่าย 3.1 การตัดสินใจช่องทาง การตลาด (Marketing channels decision) 3.1.1 ช่องทางการตลาดแบบมี ร้านค้า (Store retailers) 3.1.2 ช่องทางการตลาดแบบมี ร้านค้า (Nonstore retailers) 3.2 ความสัมพันธ์ระหว่าง ร้านค้ากับพฤติกรรม ผู้บริโภค (Store related behavior)

12 4. การตัดสินใจด้านการ สื่อสารการตลาด 4.1 การโฆษณา (Advertising) 4.2 การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) 4.3 การประชาสัมพันธ์และการให้ ข่าว (Public relations and publicity) 4.4 การตลาดเชิงกิจกรรมและ การตลาด ประสบการณ์ (Events and experiences)

13 4. การตัดสินใจด้านการสื่อสาร การตลาด ( ต่อ ) 4.5 การตลาดทางตรง (Direct marketing) 4.6 การขายโดยพนักงานขาย (Personal selling) 4.7 การตลาดแบบโต้ตอบกับลูกค้า (Interactive marketing) 4.8 การสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word-of mouth communication: WOM)


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 ส่วนประสม การตลาด (Marketing mix) บทที่ 4 ส่วนประสม การตลาด (Marketing mix) 1. ความหมายของส่วนประสม การตลาด 2. ความสำคัญของส่วนประสม การตลาด 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google