งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการ บริหารราชวิทยาลัย ศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ( นำเสนอโดย นายกสมาคมฯ และอุปนายกสมาคมฯ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการ บริหารราชวิทยาลัย ศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ( นำเสนอโดย นายกสมาคมฯ และอุปนายกสมาคมฯ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการ บริหารราชวิทยาลัย ศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ( นำเสนอโดย นายกสมาคมฯ และอุปนายกสมาคมฯ )

2 1.2 สรุปการจัดประชุม Interhospital Conference ณ โรงพยาบาลศิริราช 1.2 สรุปการจัดประชุม Interhospital Conference ณ โรงพยาบาลศิริราช ( นำเสนอโดย นายกสมาคมฯ และอุปนายกสมาคมฯ ) ( นำเสนอโดย นายกสมาคมฯ และอุปนายกสมาคมฯ ) จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 37 ท่าน - อาจารย์ จำนวน 5 ท่าน - แพทย์ประจำบ้าน จำนวน 32 ท่าน

3 1.3 สปสช. ขอความร่วมมือ คณะทำงานพัฒนาแนวทาง 1.3 สปสช. ขอความร่วมมือ คณะทำงานพัฒนาแนวทาง โรคมะเร็งระบบปัสสาวะ ( นำเสนอโดย นายก สมาคมฯ และอุปนายกสมาคมฯ ) - แนวทางการรักษามะเร็งต่อม ลูกหมากและมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ - พิจารณาปรับจ่ายชดเชยค่าบริการ รักษามะเร็งต่อมลูกหมาก และ มะเร็งกระเพาะปัสสาวะที่เป็น OPD Case (IPD Case จ่ายตาม DRG เหมือนเดิม )

4 วาระที่ 2 รับรองรายงานการ ประชุม ครั้งที่ 5/2554

5 วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 3.1 ความคืบหน้าการจัดประชุม Asian Congress of Urology 2012 ( นำเสนอโดย นพ. สถิตย์ เรืองดิลกรัตน์ )

6 3.2 ความคืบหน้าการจัดประชุมยูโรสัญจร ครั้งที่ 13 ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ( นำเสนอโดย นพ. วรพจน์ ชุณหคล้าย ) ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ( นำเสนอโดย นพ. วรพจน์ ชุณหคล้าย ) * ทางสมาคมฯ ได้มีการประสานงานกับ * ทางสมาคมฯ ได้มีการประสานงานกับ บริษัท GSK, รพ. สวรรค์ประชารักษ์ บริษัท GSK, รพ. สวรรค์ประชารักษ์ วิทยากร และวิทยากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว วิทยากร และวิทยากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

7 3.3 ความคืบหน้าการจัดสัมมนาหลักสูตร การสอนแก่นักศึกษาแพทย์ สถาบันต่าง ๆ ( นำเสนอโดย นพ. เกรียงศักดิ์ ประสพ สันติ )

8 3.4 ความคืบหน้า Website สมาคมฯ ( นำเสนอโดย นพ. สุพจน์ รัชชานนท์ )

9 3.5 ความคืบหน้าบัญชียาหลักแห่งชาติ ( นำเสนอโดย นพ. อนุพันธ์ ตันติวงศ์ )

10 วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา 4.1 เพื่อขออนุมัติ - ไม่มี -

11 4.2 เพื่อขอความเห็น 4.2 เพื่อขอความเห็น 4.2.1 พิจารณาหลักเกณฑ์การให้ทุน ของสมาคมฯ ( นำเสนอโดย นพ. อภิรักษ์ สันติงามกุล )

12 4.2.2 พิจารณาปรับปรุงหลักสูตร แพทย์ประจำบ้าน 4.2.2 พิจารณาปรับปรุงหลักสูตร แพทย์ประจำบ้าน ( นำเสนอโดย นพ. เจริญ ลีนานุพันธุ์ ) ( นำเสนอโดย นพ. เจริญ ลีนานุพันธุ์ )

13 4.3 เพื่อขอความเห็นชอบ - ไม่มี - - ไม่มี -

14 วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ


ดาวน์โหลด ppt วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการ บริหารราชวิทยาลัย ศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ( นำเสนอโดย นายกสมาคมฯ และอุปนายกสมาคมฯ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google