งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานแถลงข่าว “ ความสำเร็จจากความร่วมมือยกระดับ CG ตลาดทุนไทย ” นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก. ล. ต. 27 กันยายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานแถลงข่าว “ ความสำเร็จจากความร่วมมือยกระดับ CG ตลาดทุนไทย ” นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก. ล. ต. 27 กันยายน 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานแถลงข่าว “ ความสำเร็จจากความร่วมมือยกระดับ CG ตลาดทุนไทย ” นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก. ล. ต. 27 กันยายน 2555

2 CG Watch market scores 200720102012Change (ppt) 1. Singapore656769+2 2. Hong Kong676566+1 3. Thailand475558+3 4. = Japan525755-2 5. = Malaysia495255+3 6. Taiwan545553-2 7. India564851+3 8. Korea494549+4 9. China454945-4 10. Philippines413741+4 11. Indonesia374037-3 ประเทศไทยได้อันดับ 3 จากการประเมิน ทั้งหมด 11 ประเทศในเอเชีย 2

3 Market category scores 3

4 Thailand CG macro category scores ประเทศไทยได้คะแนนดีขึ้น 4 หมวด จาก 5 หมวด 4 +6+6 +2+2 0 +7+7 +1+1 +3+3

5 1. หมวดหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติ (CG rules and practices) 2. หมวดการบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) 3. หมวดบรรยากาศด้านการเมืองและกฎหมาย (Political & regulatory environment) 4. หมวดว่าด้วยการจัดทำบัญชีและการตรวจสอบ (IGAAP) 5. หมวดวัฒนธรรมธรรมาภิบาล (CG culture) หมวดการ ประเมิน 5

6 1. หมวดหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการและการ ปฏิบัติ (CG rules and practices) • ได้ 62% จากเดิม 56% ( คะแนน เฉลี่ยของเอเชีย 49%) • บจ. ส่วนใหญ่รวมทั้ง SMEs หลาย แห่งสามารถส่งงบการเงิน ประจำปีได้ภายใน 60 วัน ( มาตรฐาน บัญชี IFRS กำหนดไว้ภายใน 3 เดือน ) • บจ. มีมาตรฐานที่ดีในการจัดประชุม ประจำปีผู้ถือหุ้น - บางบริษัทจัดส่งเอกสาร 50-60 วัน ก่อนการประชุม - เกือบทุกบริษัทใช้สิทธิออกเสียงด้วย บัตรลงคะแนน - จัดทำรายงานการประชุมได้อย่าง ละเอียด ครบถ้วน • การเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทาง การเงินยังไม่ได้มาตรฐาน เช่น MD&A, CG report, CSR report Thailand CG macro category scores 6

7 • ได้ 44% จากเดิม 42% ( คะแนน เฉลี่ยของเอเชีย 43%) • มาตรการของ ก. ล. ต. ในการกำหนด ลักษณะขาด ความน่าไว้วางใจของผู้บริหาร บจ. • การกระตุ้นให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยไปใช้ สิทธิในวาระที่อาจมี ความขัดแย้งทางประโยชน์ • การทำหน้าที่ของสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทยในการประเมินคุณภาพ การ จัดประชุมประจำปีผู้ถือหุ้นและการเป็น ตัวแทน ผู้ถือหุ้นในการตั้งคำถามในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 2. หมวดการบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) • ผู้ประเมินมีข้อสังเกตเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม อันเนื่องมาจากจำนวนคดีที่เสร็จสิ้นใน ชั้นศาลมีจำนวนไม่มากเมื่อเทียบกับ จำนวนที่ ก. ล. ต. กล่าวโทษไป Thailand CG macro category scores 7

8 3. หมวดบรรยากาศด้านการเมืองและกฎหมาย (Political & regulatory environment) • ได้ 54% เท่าเดิม ( คะแนนเฉลี่ยของ เอเชีย 55%) • ผู้ประเมินมีความเห็นว่าช่วงเวลา 2 ปี ที่ผ่านมาการแก้ไขกฎหมายไม่มีความ คืบหน้า • ก. ล. ต. และตลาดหลักทรัพย์ควร ปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ ให้ค้นหาสะดวกยิ่งขึ้น Thailand CG macro category scores 8

9 4. หมวดว่าด้วยการจัดทำบัญชีและการตรวจสอบ (IGAAP accounting and auditing) • ก. ล. ต. แสดงบทบาทในการกำกับ ดูแลผู้สอบบัญชี อย่างเข้มงวดและยกระดับการควบคุม คุณภาพงานสอบบัญชี จนเป็นที่ยอมรับในอเมริกาและยุโรป • ทำการประเมินคุณภาพสำนัก งานสอบบัญชีตามมาตรฐานสากลเสร็จ แล้วเป็นส่วนใหญ่ • ได้ 80% จากเดิม 73% ( คะแนน เฉลี่ยของเอเชีย 74%) Thailand CG macro category scores 9

10 5. หมวดวัฒนธรรมธรรมาภิบาล (CG Culture) • ได้ 50% จากเดิม 49% ( คะแนน เฉลี่ยของเอเชีย 42%) • วัฒนธรรมหรือบรรยากาศธรรมาภิ บาลดีขึ้น จากการทำงานของหลาย ภาคส่วน เช่น - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) ที่จัดอบรมความรู้ ให้แก่กรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่องและ โดดเด่น - สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยที่ รณรงค์ให้ บจ. มีการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี การจัดตั้งชมรมเลขานุการบริษัท - การรวมตัวของภาคเอกชนจัดตั้ง เครือข่ายต่อต้าน คอร์รัปชัน • ผู้ประเมินไม่มั่นใจว่าการดำเนินการ ของภาคเอกชนจะแก้ไขปัญหาคอร์รัป ชันได้จริง Thailand CG macro category scores 10

11 สรุ ป • ผลประเมินปีนี้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือ ของทุกภาคส่วนในตลาดทุนที่เห็นความสำคัญ ของ CG • ทำให้ตลาดทุนไทยโดดเด่นและมีความ น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสดีในช่วงที่ กำลังจะมี ASEAN linkage • การประเมินผลทำให้ทราบจุดเด่นจุดด้อย และนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น • ในส่วนที่ต้องปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น การดำเนินการ ทางกฎหมายและการเปิดเผยข้อมูลบน เว็บไซต์ อยู่ในระหว่างดำเนินการ 11


ดาวน์โหลด ppt งานแถลงข่าว “ ความสำเร็จจากความร่วมมือยกระดับ CG ตลาดทุนไทย ” นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก. ล. ต. 27 กันยายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google