งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โชติพัชร บุญทน ผู้วิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โชติพัชร บุญทน ผู้วิจัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โชติพัชร บุญทน ผู้วิจัย
การใช้กลวิธีช่วยจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ กรณีศึกษานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ โชติพัชร บุญทน ผู้วิจัย

2 ที่มาและความสำคัญของปัญหา
ปัญหาที่พบคือนักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่มีทักษะด้านการจำ ทำให้จำคำศัพท์ได้น้อยและส่งผลให้ทักษะด้านอื่นๆทางภาษาอังกฤษไม่ดีเท่าที่ควร จึงได้นำกลวิธีช่วยจำมาใช้ในงานวิจัยครั้งนี้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

3 นิยามศัพท์เฉพาะ กลวิธีช่วยจำ คือ การวางแผน เทคนิคต่างๆ การจัดวาง และรูปแบบหรือสิ่งที่นำมาใช้ในการคิดวิธีช่วยให้ผู้เรียนจำคำศัพท์จากการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ง่าย การใช้นิ้วมือ การใช้ภาพ การใช้เสียง การใช้บัตรคำ

4 วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้กลวิธีช่วยจำเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2. เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้กลวิธีช่วยจำเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 3. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้คำศัพท์โดยการใช้กลวิธีช่วยจำระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน

5 คะแนนการประเมินระหว่างเรียน
ตารางแสดงผล ตารางแสดงให้เห็นว่าคะแนนรวมจากการประเมินระหว่างเรียน คิดเป็นร้อยละ และคะแนนจากการทดสอบหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ก่อนเรียน คะแนนการประเมินระหว่างเรียน หลังเรียน แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 รวม เฉลี่ย 12.52 30.15 27.83 27.38 17.80 103.15 31.45 S.D 2.39 1.75 1.26 1.15 3.61 2.16 ร้อยละ 31.31 75.38 81.84 91.25 74.17 80.59 78.63

6 ตารางแสดงผล การทดสอบ N ร้อยละ S.D. ทักษะการฟัง 40 7.25 72.50 0.67
ทักษะการพูด 7.58 75.75 0.68 ทักษะการอ่าน 8.42 84.25 0.64 ทักษะการเขียน 8.20 82.00 0.72 ตารางแสดงให้เห็นว่าคะแนนสอบทั้ง 4 ทักษะ ทักษะการฟังได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ ทักษะการพูดได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ ทักษะการอ่านได้คะแนนคิดเป็น ร้อยละ และทักษะการเขียนได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ  

7 ตารางแสดงผล ตารางค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้กลวิธีช่วยจำ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีค่าเท่ากับ ตารางผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้คำศัพท์โดยการใช้กลวิธีช่วยจำระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .0 1 กลุ่มตัวอย่าง คะแนนเต็ม คะแนน ร้อยละ E.I. ก่อนเรียน หลังเรียน 40 1,600 501 1,258 31.31 78.63 0.6888 การทดสอบ N S.D. t p ก่อนเรียน 40 12.53 2.40 43.244 .000** หลังเรียน 31.45 2.16

8 สรุปผลการวิจัย 1. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้กลวิธีช่วยจำเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีค่าเท่ากับ /78.63 2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้กลวิธีช่วยจำเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีค่าเท่ากับ 3. นักศึกษาที่เรียนรู้คำศัพท์โดยการใช้กลวิธีช่วยจำ มีคะแนนทุกทักษะหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

9 Thank you


ดาวน์โหลด ppt โชติพัชร บุญทน ผู้วิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google