งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้กลวิธีช่วยจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ กรณีศึกษานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้กลวิธีช่วยจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ กรณีศึกษานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้กลวิธีช่วยจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ กรณีศึกษานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ โชติพัชร บุญทน ผู้วิจัย

2 ที่มาและความสำคัญของ ปัญหา ปัญหาที่พบคือนักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่มี ทักษะด้านการจำ ทำให้จำคำศัพท์ได้น้อยและส่งผลให้ ทักษะด้านอื่นๆทางภาษาอังกฤษไม่ดี เท่าที่ควร จึงได้นำกลวิธีช่วยจำมาใช้ในงานวิจัยครั้ง นี้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ

3 นิยามศัพท์เฉพาะ กลวิธีช่วยจำ คือ การวางแผน เทคนิค ต่างๆ การจัดวาง และรูปแบบหรือสิ่งที่นำมาใช้ใน การคิดวิธีช่วยให้ผู้เรียนจำคำศัพท์จากการเรียนรู้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ง่าย การใช้นิ้ว มือ การใช้ ภาพ การใช้ เสียง การใช้ บัตรคำ

4 วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ที่ใช้กลวิธีช่วยจำเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2. เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ที่ใช้กลวิธีช่วยจำเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 3. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้คำศัพท์โดยการใช้ กลวิธีช่วยจำระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน

5 ตารางแสดงผล ตารางแสดงให้เห็นว่าคะแนนรวมจากการประเมินระหว่าง เรียน คิดเป็นร้อยละ 80.59 และคะแนนจากการทดสอบหลัง เรียน คิดเป็นร้อยละ 78.63 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ก่อน เรียน คะแนนการประเมินระหว่างเรียน หลัง เรียน แผนที่ 1 แผน ที่ 2 แผน ที่ 3 แผนที่ 4 รวม เฉลี่ย 12.5 2 30.1527.8327.3817.80 103.1 5 31.4 5 S.D2.391.751.261.151.263.612.16 ร้อยละ 31.3 1 75.3881.8491.2574.1780.5978.6 3

6 ตารางแสดงให้เห็นว่าคะแนนสอบทั้ง 4 ทักษะ ทักษะการฟัง ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 72.50 ทักษะการพูดได้คะแนนคิด เป็นร้อยละ 75.75 ทักษะการอ่านได้คะแนนคิดเป็น ร้อยละ 84.25 และทักษะการเขียนได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 82.00 การทดสอบ N ร้อยละ S.D. ทักษะการฟัง 407.2572.500.67 ทักษะการพูด 407.5875.750.68 ทักษะการอ่าน 408.4284.250.64 ทักษะการ เขียน 408.2082.000.72 ตารางแสดงผล

7 ตารางค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ที่ใช้กลวิธีช่วยจำ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีค่าเท่ากับ 0.6888 ตารางผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้คำศัพท์ โดยการใช้กลวิธีช่วยจำระหว่างก่อนเรียนและหลัง เรียน ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.0 1 กลุ่ม ตัวอย่ าง คะแน นเต็ม คะแนนร้อยละ E.I. ก่อน เรียน หลัง เรียน ก่อน เรียน หลัง เรียน 401,6005011,25831.3178.630.688 8 การ ทดสอบ NS.D.tp ก่อน เรียน 4012.532.40 43.244.000** หลัง เรียน 4031.452.16

8 สรุปผลการวิจัย 1. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ใช้กลวิธีช่วยจำเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ มีค่าเท่ากับ 80.59/78.63 2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ที่ใช้กลวิธีช่วยจำเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีค่าเท่ากับ 0.6888 3. นักศึกษาที่เรียนรู้คำศัพท์โดยการใช้กลวิธี ช่วยจำ มีคะแนนทุกทักษะหลังเรียนสูงกว่าก่อน เรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

9 Thank you


ดาวน์โหลด ppt การใช้กลวิธีช่วยจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ กรณีศึกษานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google