งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้กลวิธีช่วยจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ กรณีศึกษานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้กลวิธีช่วยจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ กรณีศึกษานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้กลวิธีช่วยจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ กรณีศึกษานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ โชติพัชร บุญทน ผู้วิจัย

2 ที่มาและความสำคัญของ ปัญหา ปัญหาที่พบคือนักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่มี ทักษะด้านการจำ ทำให้จำคำศัพท์ได้น้อยและส่งผลให้ ทักษะด้านอื่นๆทางภาษาอังกฤษไม่ดี เท่าที่ควร จึงได้นำกลวิธีช่วยจำมาใช้ในงานวิจัยครั้ง นี้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ

3 นิยามศัพท์เฉพาะ กลวิธีช่วยจำ คือ การวางแผน เทคนิค ต่างๆ การจัดวาง และรูปแบบหรือสิ่งที่นำมาใช้ใน การคิดวิธีช่วยให้ผู้เรียนจำคำศัพท์จากการเรียนรู้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ง่าย การใช้นิ้ว มือ การใช้ ภาพ การใช้ เสียง การใช้ บัตรคำ

4 วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ที่ใช้กลวิธีช่วยจำเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2. เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ที่ใช้กลวิธีช่วยจำเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 3. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้คำศัพท์โดยการใช้ กลวิธีช่วยจำระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน

5 ตารางแสดงผล ตารางแสดงให้เห็นว่าคะแนนรวมจากการประเมินระหว่าง เรียน คิดเป็นร้อยละ และคะแนนจากการทดสอบหลัง เรียน คิดเป็นร้อยละ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ก่อน เรียน คะแนนการประเมินระหว่างเรียน หลัง เรียน แผนที่ 1 แผน ที่ 2 แผน ที่ 3 แผนที่ 4 รวม เฉลี่ย S.D ร้อยละ

6 ตารางแสดงให้เห็นว่าคะแนนสอบทั้ง 4 ทักษะ ทักษะการฟัง ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ ทักษะการพูดได้คะแนนคิด เป็นร้อยละ ทักษะการอ่านได้คะแนนคิดเป็น ร้อยละ และทักษะการเขียนได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ การทดสอบ N ร้อยละ S.D. ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน ทักษะการ เขียน ตารางแสดงผล

7 ตารางค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ที่ใช้กลวิธีช่วยจำ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีค่าเท่ากับ ตารางผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้คำศัพท์ โดยการใช้กลวิธีช่วยจำระหว่างก่อนเรียนและหลัง เรียน ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.0 1 กลุ่ม ตัวอย่ าง คะแน นเต็ม คะแนนร้อยละ E.I. ก่อน เรียน หลัง เรียน ก่อน เรียน หลัง เรียน 401, , การ ทดสอบ NS.D.tp ก่อน เรียน ** หลัง เรียน

8 สรุปผลการวิจัย 1. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ใช้กลวิธีช่วยจำเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ มีค่าเท่ากับ 80.59/ ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ที่ใช้กลวิธีช่วยจำเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีค่าเท่ากับ นักศึกษาที่เรียนรู้คำศัพท์โดยการใช้กลวิธี ช่วยจำ มีคะแนนทุกทักษะหลังเรียนสูงกว่าก่อน เรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

9 Thank you


ดาวน์โหลด ppt การใช้กลวิธีช่วยจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ กรณีศึกษานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google