งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนผังงาน ความหมายของผังงาน (Flowchart) – เป็นเครื่องมือแสดงขั้นตอนหรือกระบวนการทำงาน ตั้งแต่ เริ่มต้น จนสิ้นสุดการทำงาน – ผังงานทั่วไปจะใช้รูปภาพสัญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนผังงาน ความหมายของผังงาน (Flowchart) – เป็นเครื่องมือแสดงขั้นตอนหรือกระบวนการทำงาน ตั้งแต่ เริ่มต้น จนสิ้นสุดการทำงาน – ผังงานทั่วไปจะใช้รูปภาพสัญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนผังงาน ความหมายของผังงาน (Flowchart) – เป็นเครื่องมือแสดงขั้นตอนหรือกระบวนการทำงาน ตั้งแต่ เริ่มต้น จนสิ้นสุดการทำงาน – ผังงานทั่วไปจะใช้รูปภาพสัญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน ( ตามมาตรฐานของสถาบัน ANSI ) ประเภทของผังงาน – ผังงานระบบ (System Flowchart) แสดงภาพการทำงาน โดยรวมของระบบ – ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart) แสดงรายละเอียด ขั้นตอนการทำงาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ

2 flowchart - ช่วยลำดับขั้นตอนการทำงานของระบบ และ สามารถนำไปเขียนโปรแกรมได้โดยไม่สับสน - ช่วยในการตรวจสอบ และแก้ไขระบบได้ง่าย เมื่อเกิดข้อผิดพลาด - ช่วยให้การดัดแปลง แก้ไข ทำได้อย่าง สะดวกและรวดเร็ว - ช่วยให้ผู้อื่นสามารถศึกษาการทำงานของ โปรแกรมได้อย่างง่าย และรวดเร็วมากขึ้น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ

3 วิธีเขียนผังงานที่ดี ควรเขียนขั้นตอนการทำงาน (Algorithm) ทั้งหมดก่อนเขียนผังงาน (Flowchart) ใช้สัญลักษณ์ตามมาตรฐานของสถาบัน ANSI ข้อความที่ใช้ในสัญลักษณ์ควรจะเป็น ข้อความสั้นๆ ที่อ่านเข้าใจง่ายและชัดเจน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ

4 วิธีเขียนผังงานที่ดี ( ต่อ ) ขนาดของสัญลักษณ์ไม่ควรเล็กหรือใหญ่ จนเกินไป ควรเขียนขั้นตอนจากบนลงล่าง หรือจากซ้ายไป ขวา ถ้าเป็นภาพรวมของระบบควรเขียนผังงานให้จบ ภายในหน้าเดียวกัน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ

5

6

7 รูปแบบของผังงาน แบบเรียงลำดับ (Sequence) แบบมีเงื่อนไข (Decision หรือ Selection) แบบทำซ้ำ (Repeat หรือ Loop) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ

8 แบบเรียงลำดับ (Sequence) เป็นรูปแบบของผังงานที่ง่าย สุด ไม่ซับซ้อน และไม่มีการ เปรียบเทียบเงื่อนไขใดๆ โดยแสดงขั้นตอนการทำงาน ไปตามลำดับตั้งแต่ต้นจน สิ้นสุดกระบวนการ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ

9 แบบมีเงื่อนไข (Decision) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ เป็นรูปแบบของผังงานที่มี เงื่อนไขให้เลือกตัดสินใจ โดยเตรียมขั้นตอนการ ทำงานไว้รองรับสำหรับ เงื่อนไขนั้นๆ

10 แบบทำซ้ำ (Repeat หรือ Loop) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นรูปแบบผังงานที่มีขั้นตอน การทำงานซ้ำๆ โดยมีเงื่อนไข เป็นตัวควบคุม ซึ่งจะให้ ทำงานภายใต้เงื่อนไขที่เป็น จริง (while…do) หรือให้ทำงานขั้นตอนนั้นซ้ำๆ จนกว่าเงื่อนไขจะเป็นจริง (do…until) เป็นต้น

11 การทำซ้ำแบบ while…do ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ จะตรวจสอบ เงื่อนไขก่อนการ ทำงาน ถ้าเงื่อนไข เป็นจริงก็จะทำงาน นั้นซ้ำๆ จนกระทั่ง เงื่อนไขเป็นเท็จ จึงหยุดทำงาน

12 การทำซ้ำแบบ do…until ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ หลังจากทำงานไปแล้ว หนึ่งครั้ง จึงจะตรวจสอบ เงื่อนไข ถ้าเงื่อนไขเป็น เท็จก็จะทำงานขั้นตอนนั้น ซ้ำๆ จนกระทั่งเงื่อนไข เป็นจริงก็จะหยุดการ ทำงานนั้น ( เงื่อนไขแบบ do…until จะต้องได้ ทำงานก่อนตรวจสอบ เงื่อนไขอย่างน้อยหนึ่ง ครั้ง )

13 ประโยชน์ของผังงาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ อธิบายด้วยภาพสัญลักษณ์ และเส้นชี้ทิศทาง ทำให้มองเห็นลำดับขั้นตอนการทำงาน ชัดเจน ปฏิบัติตามได้ง่าย มองเห็นข้อผิดพลาดได้ง่าย ไม่ต้องตรวจสอบ หาความผิดพลาด ตั้งแต่ต้น สามารถนำผังงานไปใช้ได้กับการเขียน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ทุกๆภาษา


ดาวน์โหลด ppt การเขียนผังงาน ความหมายของผังงาน (Flowchart) – เป็นเครื่องมือแสดงขั้นตอนหรือกระบวนการทำงาน ตั้งแต่ เริ่มต้น จนสิ้นสุดการทำงาน – ผังงานทั่วไปจะใช้รูปภาพสัญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google