งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 การทำงานแบบวนซ้ำ. การทำงานแบบวนซ้ำ คำสั่งที่ทำงานแบบวนซ้ำ (Interation) คือ การ ทำงานที่ทำคำสั่งเดิมซ้ำ ๆ จนกระทั่งได้เงื่อนไข ตามที่ต้องการ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 การทำงานแบบวนซ้ำ. การทำงานแบบวนซ้ำ คำสั่งที่ทำงานแบบวนซ้ำ (Interation) คือ การ ทำงานที่ทำคำสั่งเดิมซ้ำ ๆ จนกระทั่งได้เงื่อนไข ตามที่ต้องการ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 การทำงานแบบวนซ้ำ

2 การทำงานแบบวนซ้ำ คำสั่งที่ทำงานแบบวนซ้ำ (Interation) คือ การ ทำงานที่ทำคำสั่งเดิมซ้ำ ๆ จนกระทั่งได้เงื่อนไข ตามที่ต้องการ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า แบบ วนรอบ (Loop) การทำงานแบบนี้ช่วยเพิ่มความ สะดวกให้แก่ผู้พัฒนาโปรแกรมเพราะไม่ต้อง เขียนโปรแกรมที่ซ้ำซ้อน เพราะสามารถเลือก รูปแบบการวนซ้ำที่เหมาะสมก็สามารถเขียน โปรแกรมที่สั้นลง และทำงานได้มีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น

3 รูปแบบการทำงานแบบวนซ้ำ รูปแบบการวนซ้ำมี 2 รูปแบบ ได้แก่ 1. การวนซ้ำด้วยจำนวนรอบที่แน่นอน - คำสั่ง For…Next 2. การวนซ้ำด้วยจำนวนรอบที่ไม่แน่นอน - คำสั่ง Do…Loop Until - คำสั่ง Do While…Loop - คำสั่ง Do Until….Loop - คำสั่ง Do… Loop While - คำสั่ง While…Wend

4 การวนซ้ำด้วยจำนวนรอบที่ แน่นอน คำสั่ง For…Next เป็นคำสั่งที่วนซ้ำที่สามารถกำหนดค่าเริ่มต้น และค่าสิ้นสุดการทำซ้ำได้ตามที่ผู้เขียน โปรแกรมต้องการ ซึ่งในการปฏิบัติจะมีตัวแปรที่ ถูกกำหนดขึ้นสำหรับนับค่าจำนวนรอบ โดย ตัวนับรอบจะเริ่มต้นด้วยค่าเริ่มต้นที่ผู้เขียน โปรแกรมกำหนดและจะเพิ่มค่าขึ้นเรื่อย ๆ ในแต่ ละรอบที่คำสั่ง Next จนกว่าจะถึงค่าสุดท้ายที่ กำหนดก็จะหยุดปฏิบัติการและออกจากการวน ซ้ำ ในการเพิ่มค่านั้นโดยปกติจะเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 แต่ถ้าต้องการเพิ่มค่าครั้งละมากกว่าหรือน้อย กว่า 1 ก็สามารถกำหนดได้เช่นเดียวกัน

5 รูปแบบคำสั่ง For…Next For ตัวแปร = ค่าเริ่มต้น To ค่าสุดท้าย [Step จำนวน เพิ่มหรือลดค่าตัวแปร ] คำสั่ง... Next ตัวแปร

6 การวนซ้ำด้วยจำนวนรอบที่ไม่ แน่นอน คำสั่ง Do…Loop คำสั่ง Do…Loop เป็นคำสั่งที่มีการทำซ้ำที่ มีจำนวนรอบไม่แน่นอนเพราะในแต่ละรอบจะ ปฏิบัติตามคำสั่งที่อยู่ระหว่างลูปจะต้องมีการ ตรวจสอบเงื่อนไขทุกครั้ง ซึ่งคำสั่ง Do…Loop ยังแบ่งออกเป็น 4 แบบได้แก่ Do While….Loop Do Until…Loop Do…Loop While Do…Loop Until

7 Do While…Loop โปรแกรมจะวนรอบการทำงานไปจนกว่าเงื่อนไขที่ ทดสอบจะมีค่าเป็นเท็จ (False) โดยมีรูปแบบ คำสั่งดังนี้ รูปแบบ Do While ประโยคเงื่อนไข ประโยคคำสั่งที่ต้องการให้ ทำงาน ( ถ้าเงื่อนไขยังคงเป็นจริงอยู่ ) Loop

8 Do Loop…While หลักการวนรอบการทำงานยังคงเหมือนกับคำสั่ง Do While….Loop คือ จะทำงานตามคำสั่งไปเรื่อย ๆ จนกว่าเงื่อนไขที่ทดสอบจะมีค่าเป็นเท็จ เพียงแต่ คำสั่ง Do Loop….While จะทำงานตามคำสั่งก่อน ทดสอบเงื่อนไขอย่างน้อย 1 รอบ โดยมีรูปแบบดังนี้ รูปแบบ Do ประโยคคำสั่งที่ต้องการให้ทำงาน ( ถ้าเงื่อนไขยังคงเป็นจริงอยู่ ) Loop While ประโยคเงื่อนไข

9 Do Until….Loop หลักการทำงาน เมื่อโปรแกรมพบคำสั่ง Do Until ก็จะตรวจสอบเงื่อนไขหลัง Do Until ถ้าเป็น จริงให้ข้ามคำสั่ง Do Until เพื่อไปทำตามคำสั่ง ที่อยู่ถัดจาก Loop ทันที แต่ถ้าเป็นเท็จให้ทำ ตามคำสั่งที่อยู่ระหว่าง Do Until กับ Loop เมื่อทำตามคำสั่งเรียบร้อยแล้วก็จะกลับไป ตรวจสอบเงื่อนไขอีกครั้งจนกว่าค่าหลัง Do Until จะเป็นจริงจึงจะหลุดออกจากลูป

10 รูปแบบ Do Until ประโยคเงื่อนไข ประโยคคำสั่งที่ต้องการให้ทำงาน ( ถ้าเงื่อนไขยังคงเป็นเท็จอยู่ ) Loop

11 Do…. Loop Until หลักการวนรอบการทำงานยังคงเหมือนกับคำสั่งแบบ Do Until….Loop คือจะทำงานตามคำสั่งไปเรื่อย ๆ จนกว่าเงื่อนไขที่ทดสอบจะมีค่าเป็นจริง เพียงแต่ คำสั่งแบบ Do…. Loop Until จะทำงานตามคำสั่ง ก่อนทดสอบเงื่อนไขอย่างน้อย 1 รอบ โดยมีรูปแบบ คำสั่งดังนี้ รูปแบบ Do ประโยคคำสั่งที่ต้องการให้ทำงาน ( ถ้าเงื่อนไขยังคงเป็นเท็จอยู่ ) Loop Until

12 คำสั่ง While….Wend การทำงานของคำสั่ง While….Wend โปรแกรมจะเริ่ม ด้วยการตรวจสอบเงื่อนไขหลัง While ถ้าเงื่อนไขเป็น จริงก็จะทำตามคำสั่งที่อยู่ในลูป (Loop) และเมื่อทำตาม คำสั่งจนมาถึงคำสั่ง Wend ก็จะกลับไปตรวจสอบ เงื่อนไขหลัง While อีก กระทำไปเรื่อยๆ จนกว่า เงื่อนไขจะเป็นเท็จจึงออกจากลูป (Loop) รูปแบบ While เงื่อนไข ประโยคคำสั่งที่ต้องการให้ทำงาน ( ถ้าเงื่อนไขยังคงเป็นจริงอยู่ ) Wend


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 การทำงานแบบวนซ้ำ. การทำงานแบบวนซ้ำ คำสั่งที่ทำงานแบบวนซ้ำ (Interation) คือ การ ทำงานที่ทำคำสั่งเดิมซ้ำ ๆ จนกระทั่งได้เงื่อนไข ตามที่ต้องการ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google