งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 8 : Logic Modeling & Data Modeling Tools of Logic Modeling & Data Modeling System Flowchart Structured English Decision Tree Entity-Relationship.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 8 : Logic Modeling & Data Modeling Tools of Logic Modeling & Data Modeling System Flowchart Structured English Decision Tree Entity-Relationship."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 8 : Logic Modeling & Data Modeling Tools of Logic Modeling & Data Modeling System Flowchart Structured English Decision Tree Entity-Relationship Model (ER Diagram)

2 Chapter 8 : Logic Modeling & Data Modeling System Flowchart ( ผังงานระบบ ) ผังงานระบบเป็นแผนภาพที่ใช้ แสดง INPUT OUTPUT และการ ประมวลผล (Process) ของระบบ ใน บางกรณีเราใช้ผังงานระบบแทน แผนภาพแสดงกระแสข้อมูล ในบาง กรณีก็ใช้ด้วยกัน มักนิยมใช้งานในกรณี การพัฒนาระบบก่อนทำการเขียน โปรแกรมเป็นเครื่องมือที่ช่วย Programmer ในการพัฒนาโปรแกรม ออกมา

3 Chapter 8 : Logic Modeling & Data Modeling System Flowchart ( ผังงานระบบ ) ใช้แสดงกระแสการทำงานใน ระบบ และ ความสัมพันธ์ระหว่าง Input และ Output มุ่งให้เห็นงานและลำดับการ ทำงาน ไม่จำเป็นต้องระบุการตัดสินใจ เคยได้รับความนิยมมาก

4 System Flowchart ( ผังงานระบบ ) Example Symbols of flowchart Symbol of START and STOP Symbol of Process Chapter 8 : Logic Modeling & Data Modeling

5 System Flowchart ( ผังงานระบบ ) Example Symbols of flowchart Symbol of Decision Symbol of Operate on file Symbol of Print on paper

6 Chapter 8 : Logic Modeling & Data Modeling System Flowchart ( ผังงานระบบ ) Example flowchart of Payroll System

7 Chapter 8 : Logic Modeling & Data Modeling Structured English เป็นการนำเอาข้อความ ภาษาอังกฤษมาใช้ในการอธิบายถึง วิธีการทำงานใน Process นั้นๆซึ่งภาษา ที่ใช้นั้นจะมีรูปแบบหรือโครงสร้างที่ ค่อนข้างอิงกับภาษา Computer โดย รูปแบบของการเขียนจะบอกถึงวิธีการ และขั้นตอนในการตัดสินใจในงานนั้นว่า เป็นอย่างไรบ้าง

8 Chapter 8 : Logic Modeling & Data Modeling Types of Statement in Structured English Sequential Statement Decision/Condition Statement : IF Else & Case Iteration Statement : For loop, Do..while loop and Repeat

9 Chapter 8 : Logic Modeling & Data Modeling Example of Sequential Statement Process 4.0 : Generate summary report Begin Read Daily sale data Sort Daily sale data by descending Record sorted sale in Summary File Print Summary report End Types of Statement in Structured English

10 Chapter 8 : Logic Modeling & Data Modeling Example of Decision/Condition Statement : IF Else Process 5.0 : Generate Order Begin Read Inventory record IF Quantity of stock is less than than EOQ Then GENERATE Order End Types of Statement in Structured English

11 Chapter 8 : Logic Modeling & Data Modeling Example of Decision/Condition Statement : Case Process 5.0 : Generate Order Begin Read Inventory record Select Case Case 1 # Inventory > EOQ DO Nothing Case 2 # Inventory = EOQ DO Nothing Case 3 # Inventory < EOQ DO GENERATE Order End Types of Statement in Structured English

12 Chapter 8 : Logic Modeling & Data Modeling Example of Iteration Statement : Do..while Begin Read Inventory record WHILE NOT end of file DO IF Quantity of stock is less than than EOQ Then GENERATE Order Else Do nothing Record New order End DO End Types of Statement in Structured English

13 Chapter 8 : Logic Modeling & Data Modeling Decision Tree เป็นการนำเอาโครงสร้างของ Tree เข้ามาช่วยในการอธิบายถึงวิธีการ ทำงานใน Process นั้นๆ ซึ่งวิธีนี้จะทำ ให้ผู้ที่พัฒนาและผู้เกี่ยวข้องนั้นสามารถ ที่จะเข้าใจถึงวิธีการและขั้นตอนในการ ตัดสินใจในงานนั้นว่าเป็นอย่างไรได้ง่าย กว่าการแสดงในรูปแบบอื่นๆข้างต้น

14 Chapter 8 : Logic Modeling & Data Modeling Decision Tree (Continued) โครงสร้างนี้ไม่มีการใช้ความน่าจะ เป็นมาคิด เหมาะสมกับ Process ที่มีวิธีการ ทำงานที่เรียงลำดับ (order) ไม่จำเป็นต้องมีเงื่อนไขเพียง 2 เงื่อนไขอาจมีมากกว่านั้น ตัวเลขที่อยู่ในวงกลมแสดงถึง ลำดับก่อนหลัง

15 Chapter 8 : Logic Modeling & Data Modeling Symbols & Example of Decision Tree Condition Action

16 Chapter 8 : Logic Modeling & Data Modeling Symbols & Example of Decision Tree Pay hourly wage Absence Report Pay Base Salary Pay hourly wage Pay overtime wage 1 2 3 Yes No Legend : 1.Salaried? 2.Hours work < 40? 3.Hours work = 40?

17 Chapter 8 : Logic Modeling & Data Modeling Entity Relationship Model (ER Diagram) เป็นรูปแบบของ Data Modeling ที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมากในการใช้ เพื่อพัฒนาระบบในปัจจุบันนี้ โดย ER นั้นมักใช้ในส่วนของการออกแบบ ฐานข้อมูลของระบบโดยรวม ทั้งนี้ เนื่องจากว่าสามารถแสดงถึง ความสัมพันธ์ได้ค่อนข้างชัดเจนและมี ความง่าย รวมถึงเครื่องมือที่สนับสนุน การออกแบบก็มีให้ใช้มากมาย

18 Chapter 8 : Logic Modeling & Data Modeling Entity Relationship Model (ER Diagram) Strength of ER Model  แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างข้อมูล  แสดงประเภทความสัมพันธ์  ได้รับความนิยมมาก  ช่วยในการออกแบบฐานข้อมูล แบบตาราง


ดาวน์โหลด ppt Chapter 8 : Logic Modeling & Data Modeling Tools of Logic Modeling & Data Modeling System Flowchart Structured English Decision Tree Entity-Relationship.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google