งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมายถึง การควบคุมคุณภาพ ด้วยกิจกรรมกลุ่ม การบริหารคุณภาพทั่ว ทั้งองค์กร Total Quality control : QCC.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมายถึง การควบคุมคุณภาพ ด้วยกิจกรรมกลุ่ม การบริหารคุณภาพทั่ว ทั้งองค์กร Total Quality control : QCC."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หมายถึง การควบคุมคุณภาพ ด้วยกิจกรรมกลุ่ม การบริหารคุณภาพทั่ว ทั้งองค์กร Total Quality control : QCC

2 กิจกรรมกลุ่ม คือ ความร่วมมือร่วม ใจในการทำงาน หรือ สร้างผลงานตาม เป้าหมาย

3 กิจกรรม QCC กิจกรรมที่สร้างความ ร่วมมือร่วมใจในการสร้าง ผลงานให้ได้คุณภาพตาม เป้าหมาย โดยค้นหา จุดอ่อนและหาสาเหตุ แล้วระดมปัญหาแก้ไข ปรับปรุงและวางแผน อย่างเป็นระบบ

4 หลักการและกิจกรรม QCC พัฒน าคน พัฒน า งาน พัฒน าทีม

5 พัฒนา คน พัฒนา งาน พัฒน าทีม พัฒนา คุณภาพ

6 การบริหารคุณภาพทั่วทั้ง องค์กร Total Quality Management : TQM การบริหารคุณภาพทั่วทั้ง องค์กร Total Quality control : QCC

7 T- Total ทุกคน ทุกระดับ ทุก ปัจจัยการ ทำงาน ทุกเวลา Q- Quality ทำงานเพื่อสร้าง คุณภาพและ ความพึงพอใจให้กับลูกค้า M- Management การบริหาร โดยเน้น การมีส่วนร่วม ทำงานเป็นทีม ปรับปรุงแก้ไข อย่างต่อเนื่อง การบริหารคุณภาพทั่วทั้ง องค์กร (Total Quality Management : TQM

8 หลักการสำคัญ TQM 1. การมุ่งที่คุณภาพ 2. ทุกคนมีส่วนร่วมและ ทำงานเป็นทีม 3. แก้ปัญหาและปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง

9 หมายถึง แนวทางการบริหารที่ มุ่งเน้นคุณภาพโดยทุกคนใน องค์กรมีส่วนร่วม และมุ่งเน้น สร้างความพึงพอใจให้กับ ลูกค้าระยะยาว รวมทั้งรับ ผลประโยชน์ให้สมาชิกใน องค์กรและสังคม Total Quality Management : TQM

10 เครื่องมือพื้นฐานที่สำคัญ TQM 1. การมุ่งที่คุณภาพ 2. ทุกคนมีส่วนร่วมและ ทำงานเป็นทีม 3. แก้ปัญหาและปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง

11 - การวิเคราะห์ทางสถิต - การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดย ใช้วงจร PDCA เครื่องมือพื้นฐานที่ สำคัญ : TQM

12 หมายถึง มาตรฐานระบบคุณภาพ ที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกเลือกใช้เพื่อ รับรอง “ ระบบการบริหารการ ดำเนินการขององค์กร ” สำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศ สวิสเซอร์แลนด์ ISO International Organization for Standardization องค์การสากลว่าด้วยมาตรฐาน ระหว่างประเทศ

13 แนวคิดสำคัญของ ISO 9000 คือ การจัดวางระบบการ บริหารเพื่อการประกัน คุณภาพที่สามารถ ตรวจสอบได้โดยผ่าน ระบบเอกสาร

14 ISO ได้กำหนดมาตรฐาน ISO 9000 Series : Quality System ขึ้นเพื่อให้ประเทศ สมาชิกทั่วโลกนำไปใช้เป็น มาตรฐานเดียวกัน และ สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( สมอ.) ได้นำมาประกาศใช้ในประเทศ ไทยในชื่อ “ อนุกรมมาตรฐาน ระบบการบริหารงานคุณภาพ มอก. ISO 9000 โดยมีเนื้อหา เหมือนกันทุกประการ

15 มี 5 ฉบับ 1. ISO ISO ISO ISO ISO 9004 ISO 9000 เป็นเลข รหัสมาตรฐานคุณภาพ

16 เป็นแนวทางในการเลือกและกรอบ การเลือกใช้มาตรฐานชุดนี้ให้ เหมาะสม โดยมีการแยกย่อยเป็น ISO เป็นข้อแนะนำการเลือกใช้ ISO เป็นแนวทางทั่วไปในการเลือกและการ ประยุกต์ใช้มาตรฐานในชุดนี้ให้เหมาะสม ISO เป็นแนวทางในการนำ ISO 9001 ไป พัฒนาประยุกต์ใช้ ISO เป็นข้อแนะนำในเรื่องการจัดการที่ น่าเชื่อถือ ISO 9000

17 คือ มาตรฐานระบบ คุณภาพ ซึ่งกำกับดูแล – ด้านการออกแบบ พัฒนาการผลิต การติดตั้ง และ การ ให้บริการ ISO 9001

18 คือ มาตรฐานระบบ คุณภาพ – ซึ่งกำกับดูแลในด้าน การผลิต การติดตั้ง และ การ ให้บริการ ISO 9002

19 คือ มาตรฐานระบบ คุณภาพ – ซึ่งกำกับดูแลใน การ ตรวจสอบ และ ทดสอบขั้น สุดท้าย ISO 9003

20 คือ ระบบคุณภาพ – เป็นแนวทางในการบริหารงานคุณภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเป็น ข้อแนะนำในการจัดการในระบบคุณภาพซึ่ง จะมีการกำหนดย่อยในแต่ละประเภทธุรกิจ เช่น ISO ข้อแนะนำการใช้มาตรฐาน ISO ข้อแนะนำการใช้สำหรับธุรกิจบริการ ISO ข้อแนะนำกระบวนการผลิต เป็นต้น ISO 9004

21 จากรายละเอียดข้างต้นจะเห็นได้ ว่า มาตรฐานระบบคุณภาพที่ใช้ เพื่อให้การรับรองนั้นมีด้วยกัน เพียง 3 มาตรฐานคือ ISO 9001, ISO 9002 และ ISO 9003 ส่วน ISO 9000 เป็นข้อแนะนำให้ ผู้ประกอบการเลือกว่าจะนำ มาตรฐานใดไปใช้ให้เหมาะสม กับการดำเนินงานขององค์กร ของตน โดยใช้ ISO 9004 เป็น แนวทางในการดำเนินการให้มี ประสิทธิภาพ

22 กนกพร สุโมตกุล (2540 : บทคัดย่อ ) ได้ใช้ ISO 9000 ประยุกต์ใช้ในการ ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน ใช้รูปแบบ การวิจัยเชิงอนาคต จาก การสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 กลุ่ม ตัวอย่าง ISO 9000

23 1. การประกันคุณภาพของ ทบวงมหาวิทยาลัย กับ มาตรฐาน ISO 9000 คล้ายกัน แต่ต่างกันที่ชื่อ เรียก และ ระดับการ ยอมรับที่เป็นสากลมากกว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เชิงคุณภาพ

24 2. การนำแนวคิด ISO 9000 มา ใช้ต้องอาศัย - ระยะเวลา - อาศัยความรู้ความเข้าใจ - สร้างจิตสำนึก ด้าน คุณภาพ และปริมาณ

25 3. การนำแนวคิดใหม่ ๆ มาปฏิบัติ ควรปรับ แนวคิดให้เหมาะสม และเกิด ประโยชน์สูงสุดได้ อุปสรรค - ความพร้อมของ บุคลากร - การขาดข้อมูลข่าวสาร - งบประมาณไม่เพียงพอ - สภาพแวดล้อมไม่ อำนวย - การบริหาร ขาดระบบ ไม่เป็นขั้นตอน


ดาวน์โหลด ppt หมายถึง การควบคุมคุณภาพ ด้วยกิจกรรมกลุ่ม การบริหารคุณภาพทั่ว ทั้งองค์กร Total Quality control : QCC.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google