งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมายถึง การควบคุมคุณภาพ ด้วยกิจกรรมกลุ่ม การบริหารคุณภาพทั่ว ทั้งองค์กร Total Quality control : QCC.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมายถึง การควบคุมคุณภาพ ด้วยกิจกรรมกลุ่ม การบริหารคุณภาพทั่ว ทั้งองค์กร Total Quality control : QCC."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หมายถึง การควบคุมคุณภาพ ด้วยกิจกรรมกลุ่ม การบริหารคุณภาพทั่ว ทั้งองค์กร Total Quality control : QCC

2 กิจกรรมกลุ่ม คือ ความร่วมมือร่วม ใจในการทำงาน หรือ สร้างผลงานตาม เป้าหมาย

3 กิจกรรม QCC กิจกรรมที่สร้างความ ร่วมมือร่วมใจในการสร้าง ผลงานให้ได้คุณภาพตาม เป้าหมาย โดยค้นหา จุดอ่อนและหาสาเหตุ แล้วระดมปัญหาแก้ไข ปรับปรุงและวางแผน อย่างเป็นระบบ

4 หลักการและกิจกรรม QCC พัฒน าคน พัฒน า งาน พัฒน าทีม

5 พัฒนา คน พัฒนา งาน พัฒน าทีม พัฒนา คุณภาพ

6 การบริหารคุณภาพทั่วทั้ง องค์กร Total Quality Management : TQM การบริหารคุณภาพทั่วทั้ง องค์กร Total Quality control : QCC

7 T- Total ทุกคน ทุกระดับ ทุก ปัจจัยการ ทำงาน ทุกเวลา Q- Quality ทำงานเพื่อสร้าง คุณภาพและ ความพึงพอใจให้กับลูกค้า M- Management การบริหาร โดยเน้น การมีส่วนร่วม ทำงานเป็นทีม ปรับปรุงแก้ไข อย่างต่อเนื่อง การบริหารคุณภาพทั่วทั้ง องค์กร (Total Quality Management : TQM

8 หลักการสำคัญ TQM 1. การมุ่งที่คุณภาพ 2. ทุกคนมีส่วนร่วมและ ทำงานเป็นทีม 3. แก้ปัญหาและปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง

9 หมายถึง แนวทางการบริหารที่ มุ่งเน้นคุณภาพโดยทุกคนใน องค์กรมีส่วนร่วม และมุ่งเน้น สร้างความพึงพอใจให้กับ ลูกค้าระยะยาว รวมทั้งรับ ผลประโยชน์ให้สมาชิกใน องค์กรและสังคม Total Quality Management : TQM

10 เครื่องมือพื้นฐานที่สำคัญ TQM 1. การมุ่งที่คุณภาพ 2. ทุกคนมีส่วนร่วมและ ทำงานเป็นทีม 3. แก้ปัญหาและปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง

11 - การวิเคราะห์ทางสถิต - การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดย ใช้วงจร PDCA เครื่องมือพื้นฐานที่ สำคัญ : TQM

12 หมายถึง มาตรฐานระบบคุณภาพ ที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกเลือกใช้เพื่อ รับรอง “ ระบบการบริหารการ ดำเนินการขององค์กร ” สำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศ สวิสเซอร์แลนด์ ISO International Organization for Standardization องค์การสากลว่าด้วยมาตรฐาน ระหว่างประเทศ

13 แนวคิดสำคัญของ ISO 9000 คือ การจัดวางระบบการ บริหารเพื่อการประกัน คุณภาพที่สามารถ ตรวจสอบได้โดยผ่าน ระบบเอกสาร

14 ISO ได้กำหนดมาตรฐาน ISO 9000 Series : Quality System ขึ้นเพื่อให้ประเทศ สมาชิกทั่วโลกนำไปใช้เป็น มาตรฐานเดียวกัน และ สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( สมอ.) ได้นำมาประกาศใช้ในประเทศ ไทยในชื่อ “ อนุกรมมาตรฐาน ระบบการบริหารงานคุณภาพ มอก. ISO 9000 โดยมีเนื้อหา เหมือนกันทุกประการ

15 มี 5 ฉบับ 1. ISO 9000 2. ISO 9001 3. ISO 9002 4. ISO 9003 5. ISO 9004 ISO 9000 เป็นเลข รหัสมาตรฐานคุณภาพ

16 เป็นแนวทางในการเลือกและกรอบ การเลือกใช้มาตรฐานชุดนี้ให้ เหมาะสม โดยมีการแยกย่อยเป็น ISO 9000 - 1 เป็นข้อแนะนำการเลือกใช้ ISO 9000 - 2 เป็นแนวทางทั่วไปในการเลือกและการ ประยุกต์ใช้มาตรฐานในชุดนี้ให้เหมาะสม ISO 9000 - 3 เป็นแนวทางในการนำ ISO 9001 ไป พัฒนาประยุกต์ใช้ ISO 9000 - 4 เป็นข้อแนะนำในเรื่องการจัดการที่ น่าเชื่อถือ ISO 9000

17 คือ มาตรฐานระบบ คุณภาพ ซึ่งกำกับดูแล – ด้านการออกแบบ พัฒนาการผลิต การติดตั้ง และ การ ให้บริการ ISO 9001

18 คือ มาตรฐานระบบ คุณภาพ – ซึ่งกำกับดูแลในด้าน การผลิต การติดตั้ง และ การ ให้บริการ ISO 9002

19 คือ มาตรฐานระบบ คุณภาพ – ซึ่งกำกับดูแลใน การ ตรวจสอบ และ ทดสอบขั้น สุดท้าย ISO 9003

20 คือ ระบบคุณภาพ – เป็นแนวทางในการบริหารงานคุณภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเป็น ข้อแนะนำในการจัดการในระบบคุณภาพซึ่ง จะมีการกำหนดย่อยในแต่ละประเภทธุรกิจ เช่น ISO 9004 - 1 ข้อแนะนำการใช้มาตรฐาน ISO 9004 - 2 ข้อแนะนำการใช้สำหรับธุรกิจบริการ ISO 9004 - 3 ข้อแนะนำกระบวนการผลิต เป็นต้น ISO 9004

21 จากรายละเอียดข้างต้นจะเห็นได้ ว่า มาตรฐานระบบคุณภาพที่ใช้ เพื่อให้การรับรองนั้นมีด้วยกัน เพียง 3 มาตรฐานคือ ISO 9001, ISO 9002 และ ISO 9003 ส่วน ISO 9000 เป็นข้อแนะนำให้ ผู้ประกอบการเลือกว่าจะนำ มาตรฐานใดไปใช้ให้เหมาะสม กับการดำเนินงานขององค์กร ของตน โดยใช้ ISO 9004 เป็น แนวทางในการดำเนินการให้มี ประสิทธิภาพ

22 กนกพร สุโมตกุล (2540 : บทคัดย่อ ) ได้ใช้ ISO 9000 ประยุกต์ใช้ในการ ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน ใช้รูปแบบ การวิจัยเชิงอนาคต จาก การสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 กลุ่ม ตัวอย่าง ISO 9000

23 1. การประกันคุณภาพของ ทบวงมหาวิทยาลัย กับ มาตรฐาน ISO 9000 คล้ายกัน แต่ต่างกันที่ชื่อ เรียก และ ระดับการ ยอมรับที่เป็นสากลมากกว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เชิงคุณภาพ

24 2. การนำแนวคิด ISO 9000 มา ใช้ต้องอาศัย - ระยะเวลา - อาศัยความรู้ความเข้าใจ - สร้างจิตสำนึก ด้าน คุณภาพ และปริมาณ

25 3. การนำแนวคิดใหม่ ๆ มาปฏิบัติ ควรปรับ แนวคิดให้เหมาะสม และเกิด ประโยชน์สูงสุดได้ อุปสรรค - ความพร้อมของ บุคลากร - การขาดข้อมูลข่าวสาร - งบประมาณไม่เพียงพอ - สภาพแวดล้อมไม่ อำนวย - การบริหาร ขาดระบบ ไม่เป็นขั้นตอน


ดาวน์โหลด ppt หมายถึง การควบคุมคุณภาพ ด้วยกิจกรรมกลุ่ม การบริหารคุณภาพทั่ว ทั้งองค์กร Total Quality control : QCC.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google