งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีระบบทั่วไป The General Systems Theory The General Systems Theory.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีระบบทั่วไป The General Systems Theory The General Systems Theory."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีระบบทั่วไป The General Systems Theory The General Systems Theory

2 ความเป็นมาของทฤษฎี 1920 – 1940 นักวิทยาศาสตร์ตระหนักว่า ความซับซ้อนของปรากฏการณ์ต่างๆ มีลักษณะ ที่คล้ายกันคือ ความเป็นระบบ 1956 Ludving Von Bertalanffy บิดาแห่ง ทฤษฎีระบบทั่วไป (General Systems Theory) เสนอมุมมองระบบแบบองค์รวม 1990 Peter M. Senge กล่าวถึงความคิดเชิง ระบบ (systems thinking) ในวินัย 5 ประการ

3 พื้นฐานของทฤษฎีระบบทั่วไป 1. มีโครงสร้างของระบบที่เหมือนกันในศาสตร์ ต่างๆ (Isomorphic Law) 2. ระบบมีโครงสร้างที่ซ้อนกันเป็นชั้นๆ (hierarchy) 3. กระบวนการ (process) 4. ความเป็นหนึ่งเดียว (wholeness of the unit) 5. การแลกเปลี่ยนพลังงาน (exchange of energy) 6. การเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา (change with time) 7. ระดับการเปิดตัวต่อสิ่งแวดล้อม (degree of openness)

4 System Theory คือ แนวความคิดการบริหาร จัดการซึ่งมององค์กรเป็นแบบองค์รวม เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นส่วนหนึ่งของ ระบบใหญ่ (systems) และสามารถ แยกย่อยลงไปเป็นระบบย่อย (subsystems) อีกหลายระดับ ระบบย่อย นี้มีความสัมพันธ์กัน ทำงานร่วมกันเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายเดียวกัน

5 ความสัมพันธ์ ระหว่างระบบย่อย ระบบ ย่อย Sub- system ระบบ ใหญ่ System ความสัมพันธ์ ระหว่างระบบย่อย ระบบ ย่อย Sub- system ความสัมพันธ์ระหว่างระบบย่อย (Interdependence)

6 ประเภทของระบบในองค์กร แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะคือ ระบบปิด ( CLOSED SYSTEM) ระบบเปิด (OPEN SYSTEM)

7 ระบบปิด ( CLOSED SYSTEM) การตัดสินใจที่จะแก้ปัญหาภายในระบบตัวเอง การแก้ปัญหานั้นเป็นไปตามกฎเกณฑ์, ระเบียบ ขององค์กร เน้นเรื่องภายในที่เป็นคนหรือเครื่องจักรเป็นหลัก ให้ความสำคัญสภาพแวดล้อมน้อยมาก

8 ระบบเปิด (OPEN SYSTEM) มีลักษณะแบบชีววิทยา เป็นระบบที่เคลื่อนไหว เน้นการมีปฏิกิริยาสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม ภายนอก คำนึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่อยู่ ภายในองค์กร ระบบการทำงานมีความยืดหยุ่น พัฒนาวิธีการ ทำงานอย่างต่อเนื่อง

9 องค์ประกอบของระบบ ประกอบไปด้วย 7 ส่วน สำคัญ คือ 1. วัตถุประสงค์ (goals) 2. ปัจจัยนำเข้า (inputs) 3. กระบวนการ (processes) 4. ผลลัพธ์ (outputs) 5. การส่งข้อมูลป้อนกลับ (feedback) 6. การควบคุม (control) 7. สิ่งแวดล้อม (environments)

10 ภาพแสดงผังองค์ประกอบของ ระบบ ปัจจัยนำเข้า (Input) การป้อนกลับ (Feedback) กระบวนการ (Process) สภาพแวดล้อม (Environment) ผลผลิต (Output) ข้อจำกัด เป้าหมายที่ต้องการ บรรลุ ต้องทำอะไรกับ ปัจจัยนำเข้า เพื่อให้บรรลุ เป้าหมาย ทรัพยากรที่จัดหามา จาก 6Ms ข้อมูลนำกลับไปปรับปรุง

11 ประโยชน์ของการบริหารจัดการเชิง ระบบ เป็นแนวคิดที่มององค์กรเป็นระบบ คือ ประกอบด้วยระบบย่อยหลายๆ ระบบที่ทำงาน ร่วมกัน และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มององค์กรเป็นพลวัต (Dynamic) คือ ระบบ ย่อยภายในองค์กร จะมีการเคลื่อนไหวเพื่อดำเนินกิจกรรมในหน้าที่ ของตน และติดต่อประสานงานกับระบบย่อยอื่นๆ การศึกษาองค์กรจะมองในภาพรวม (wholeness) (ต่อ)

12 การเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใด ของ องค์กรจะกระทบต่อ ส่วนอื่นขององค์กรด้วย ทำให้ผู้บริหารเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่าง องค์กรกับ สภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อหาทางออกแบบองค์กรให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนไปตลอดเวลา เพื่อความอยู่รอดขององค์กร

13 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ

14 ประชาช น ผู้รับบริ การ ความพึง พอใจ ความรับผิดชอบ ด้านการบริหาร ปัจจัย เข้า กระบวนการ ให้บริการ บริก าร ผลผลิ ต ผู้ปฏิบัติ งาน การประเมิน การวิเคราะห์ การปรับปรุง ความจำเป็น ประชาชน ผู้รับบริกา ร ผลลัพ ธ์ การพัฒนาและปรับปรุง คุณภาพการให้บริการ อย่างต่อเนื่อง ความ ต้องการ


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีระบบทั่วไป The General Systems Theory The General Systems Theory.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google