งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. การขยายธุรกิจ สหกรณ์ให้เป็น ผู้ ซื้อ ผู้ขายรายใหญ่ และผู้ส่งออก 2. การจัดการ สินค้าเกษตรใน เขตเศรษฐกิจ พิเศษด้วยระบบ สหกรณ์ 3. แนวทางการ แก้ไขปัญหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. การขยายธุรกิจ สหกรณ์ให้เป็น ผู้ ซื้อ ผู้ขายรายใหญ่ และผู้ส่งออก 2. การจัดการ สินค้าเกษตรใน เขตเศรษฐกิจ พิเศษด้วยระบบ สหกรณ์ 3. แนวทางการ แก้ไขปัญหา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. การขยายธุรกิจ สหกรณ์ให้เป็น ผู้ ซื้อ ผู้ขายรายใหญ่ และผู้ส่งออก 2. การจัดการ สินค้าเกษตรใน เขตเศรษฐกิจ พิเศษด้วยระบบ สหกรณ์ 3. แนวทางการ แก้ไขปัญหา ยางพาราทั้ง ระบบ 4. มาตรการช่วยเหลือชาวนา ผู้ปลูกข้าว 5. Farmer Market 6. การแก้ไข ปัญหาและ ฟื้นฟูสหกรณ์ เครดิต ยู เนี่ยนคลองจั่น จำกัด นโยบายรัฐบาลและคณะรักษา ความสงบแห่งชาติ ( คสช.) ภารกิจของ สหกรณ์จังหวัด

3 1 วาระแห่งชาติด้านการ สหกรณ์ 2 เครือข่ายสหกรณ์ 3 มาตรฐานสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร 4 โครงการเมล็ดพันธุ์ คุณภาพ 5 ระบบส่งเสริมสหกรณ์ CPS 6 ศูนย์กระจายสินค้า สหกรณ์ CDC นโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์และ ภารกิจของสหกรณ์จังหวัด

4 8 นิคมสหกรณ์ / โซนนิ่ง / เศรษฐกิจพอเพียง / สวน ยางผสมผสาน 9 โครงการพัฒนาชายแดน ภาคใต้ 10 การเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2558 7 โครงการพระราชดำริและ ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง นโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์และ ภารกิจของสหกรณ์จังหวัด

5 11 การบังคับใช้กฎหมาย 12 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ มอบอำนาจ มอบเงิน มอบงาน นโยบายและภารกิจของ สหกรณ์จังหวัด

6 13 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การสหกรณ์ รูปแบบการฝึกอบรมที่ ทันสมัย บุคลิกภาพ สู่สังคม นโยบายและภารกิจของ สหกรณ์จังหวัด

7 ลด ความ ขัดแย้ ง สร้าง ความ เข้าใจ เพิ่ม พันธมิ ตร


ดาวน์โหลด ppt 1. การขยายธุรกิจ สหกรณ์ให้เป็น ผู้ ซื้อ ผู้ขายรายใหญ่ และผู้ส่งออก 2. การจัดการ สินค้าเกษตรใน เขตเศรษฐกิจ พิเศษด้วยระบบ สหกรณ์ 3. แนวทางการ แก้ไขปัญหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google