งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 5. Farmer Market

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 5. Farmer Market"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 5. Farmer Market
1. การขยายธุรกิจสหกรณ์ให้เป็น ผู้ซื้อ ผู้ขายรายใหญ่ และผู้ส่งออก 2. การจัดการสินค้าเกษตรในเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วยระบบสหกรณ์ 3. แนวทางการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ 4. มาตรการช่วยเหลือชาวนาผู้ปลูกข้าว 5. Farmer Market 6. การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูสหกรณ์เครดิต ยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ภารกิจของสหกรณ์จังหวัด

3 นโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์และภารกิจของสหกรณ์จังหวัด
1 วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ 2 เครือข่ายสหกรณ์ 3 มาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 4 โครงการเมล็ดพันธุ์คุณภาพ 5 ระบบส่งเสริมสหกรณ์ CPS 6 ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ CDC

4 นโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์และภารกิจของสหกรณ์จังหวัด
7 โครงการพระราชดำริและ ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 8 นิคมสหกรณ์ /โซนนิ่ง/เศรษฐกิจพอเพียง/ สวนยางผสมผสาน 9 โครงการพัฒนาชายแดนภาคใต้ 10 การเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

5 นโยบายและภารกิจของสหกรณ์จังหวัด
11 การบังคับใช้กฎหมาย 12 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ มอบอำนาจ มอบเงิน มอบงาน

6 นโยบายและภารกิจของสหกรณ์จังหวัด
13 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ รูปแบบการฝึกอบรมที่ทันสมัย บุคลิกภาพ สู่สังคม

7 ลดความขัดแย้ง สร้างความเข้าใจ เพิ่มพันธมิตร


ดาวน์โหลด ppt นโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 5. Farmer Market

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google