งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวข้อการบรรยาย ENL 3701 Week #2 รศ. ดร. อุทัย ภิรมย์รื่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อการบรรยาย ENL 3701 Week #2 รศ. ดร. อุทัย ภิรมย์รื่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวข้อการบรรยาย ENL 3701 Week #2 รศ. ดร. อุทัย ภิรมย์รื่น

2 ประวัติความเป็นมาของวิชา ภาษาศาสตร์ การแบ่งยุคการศึกษาวิชาภาษาศาสตร์ ตาม ความเห็นของ ศาสตราจารย์ Charles C. Fries. (1962). Linguistics and Reading, pp. 35 – 92. 1. ยุคที่ ๑ ระหว่าง ค. ศ. 1820 – 1875 ( พ. ศ. 2363-2418) 2. ยุคที่ ๒ ระหว่าง ค. ศ. 1875 – 1925 ( พ. ศ. 2418 –2468) 3. ยุคที่ ๓ ระหว่าง ค. ศ. 1925 – 1950 ( พ. ศ. 2468 –2493) 4. ยุคที ๔ ระหว่าง ค. ศ. 1950 – 1960 ( พ. ศ.2493 - 2506) จนถึงปัจจุบัน ( ค. ศ.2013, พ. ศ.2556)

3 ๑. ยุคเริ่มต้นของการศึกษาภาษาตาม แนวใหม่ ข้อสรุปของการศึกษาในยุคแรก เน้นการ เปลี่ยนแปลงของภาษา ภาษาไม่มีลักษณะหยุดนิ่งหรือตายตัว ภาษามีการเปลี่ยนแปลงที่แน่นอนและเป็น ระบบ การเปลี่ยนแปลงมาจากการใช้ภาษาของ เจ้าของภาษาที่เป็นผู้พูดและผู้เขียน ประเด็นที่ต้องพิจารณา... อะไรคือจุดเริ่มต้น ของการเปลี่ยนแปลงการศึกษาภาษา และมี หลักฐานอ้างอิงอย่างไรบ้าง

4 ๒. ยุคที่สองของการศึกษาภาษา ข้อสรุปของการพัฒนาการศึกษาภาษา ยุคที่สองเน้นด้านเสียงของภาษา ประเด็นที่ต้องพิจารณา ๑. ทำไมนักภาษาศาสตร์จึงต้องศึกษา ด้านเสียงของภาษา ๒. มีเครื่องมืออะไรที่ใช้ในควบคุม การศึกษาด้านเสียงของภาษา ๓. เพราะเหตุใดภาษาต่างๆของมนุษย์ จึงมีเสียงแตกต่างกัน และใครเป็นผู้ กำหนดความถูกต้องและมาตรฐานของ เสียงในแต่ละภาษา

5 ๓. ยุคที่สามของการศึกษาภาษา ข้อสรุปการศึกษาภาษาในยุคที่สามเน้น ด้านโครงสร้างของภาษา ประเด็นที่ ต้องพิจารณา ๑. เพราะเหตุใดนักภาษาศาสตร์จึง สนใจศึกษาด้านโครงสร้างของภาษา ๒. นักภาษาศาสตร์ได้ข้อมูลการศึกษา จากแหล่งใด ๓. การศึกษาด้านโครงสร้างเปิดเผย ข้อมูลสำคัญอะไรบ้าง และใครเป็นผู้นำ ในการศึกษาภาษาในยุคนี้

6 ๔. ยุคที่สี่เป็นยุคใหม่ของการศึกษา ภาษา ข้อสรุปของการศึกษาภาษาในยุคนี้เน้นด้าน การนำเอาหลักภาษาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ ประเด็นที่ควรพิจารณา ๑. การศึกษาภาษาได้มีการเปลี่ยนแปลง จากยุคที่ผ่านมาอย่างไรบ้าง ๒. ใครเป็นผู้บุกเบิกการนำทฤษฎีด้าน ภาษาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ ๓. ความรู้ด้านภาษาศาสตร์ได้ขยายตัวออก ไปสู่ศาสตร์อื่นๆอย่างไรบ้าง ๔. การประยุกต์ใช้ทฤษฎีภาษาศาสตร์ทำให้ เกิดผลดีด้านการศึกษาภาษาหรือไม่ และ เป็นอย่างไร

7 ๒. ขอบข่ายของวิชาภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์มีขอบข่ายต่างกัน ๓ คู่ลักษณะ คือ ๑. ภาษาศาสตร์แบบปัจจุบัน กับ ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ (Syncronic & Diacronic) ๒. ภาษาศาสตร์ทฤษฎีและภาษาศาสตร์ ประยุกต์ (Theoretical & Applied Linguistics) ๓. ภาษาศาสตร์อนุภาคและภาษาศาสตร์มห ภาค (Micro & Macro Linguistics)

8 ประเด็นที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับ การศึกษาภาษา ๑. พัฒนาการของการศึกษาวิชา ภาษาศาสตร์ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรบ้าง ๒. นักภาษาศาสตร์ทางยุโรปและอเมริกา ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้าน การศึกษาภาษาในด้านใดบ้าง ๓. ภาษาศาสตร์เชิงทฤษฎีกับภาษาศาสตร์ ประยุกต์มีข้อแตกต่างหรือเหมือนกันหรือไม่ และอย่างไร ๔. ปัจจุบันวิชาภาษาศาสตร์ได้มีบทบาทใน การดำเนินชีวิตของคนในยุคใหม่ในด้าน ใดบ้าง


ดาวน์โหลด ppt หัวข้อการบรรยาย ENL 3701 Week #2 รศ. ดร. อุทัย ภิรมย์รื่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google