งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวข้อการบรรยาย ENL 3701 Week #2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อการบรรยาย ENL 3701 Week #2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวข้อการบรรยาย ENL 3701 Week #2
รศ. ดร. อุทัย ภิรมย์รื่น

2 ประวัติความเป็นมาของวิชาภาษาศาสตร์
การแบ่งยุคการศึกษาวิชาภาษาศาสตร์ ตามความเห็นของ ศาสตราจารย์ Charles C. Fries. (1962). Linguistics and Reading, pp. 35 – 92. 1. ยุคที่ ๑ ระหว่าง ค.ศ – 1875 (พ.ศ ) 2. ยุคที่ ๒ ระหว่าง ค.ศ – 1925 (พ.ศ –2468) 3. ยุคที่ ๓ ระหว่าง ค.ศ – 1950 (พ.ศ –2493) 4. ยุคที ๔ ระหว่าง ค.ศ – (พ.ศ ) จนถึงปัจจุบัน (ค.ศ.2013 , พ.ศ.2556)

3 ๑.ยุคเริ่มต้นของการศึกษาภาษาตามแนวใหม่
ข้อสรุปของการศึกษาในยุคแรก เน้นการเปลี่ยนแปลงของภาษา ภาษาไม่มีลักษณะหยุดนิ่งหรือตายตัว ภาษามีการเปลี่ยนแปลงที่แน่นอนและเป็นระบบ การเปลี่ยนแปลงมาจากการใช้ภาษาของเจ้าของภาษาที่เป็นผู้พูดและผู้เขียน ประเด็นที่ต้องพิจารณา...อะไรคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงการศึกษาภาษา และมีหลักฐานอ้างอิงอย่างไรบ้าง

4 ๒.ยุคที่สองของการศึกษาภาษา
ข้อสรุปของการพัฒนาการศึกษาภาษายุคที่สองเน้นด้านเสียงของภาษา ประเด็นที่ต้องพิจารณา ๑. ทำไมนักภาษาศาสตร์จึงต้องศึกษาด้านเสียงของภาษา ๒. มีเครื่องมืออะไรที่ใช้ในควบคุมการศึกษาด้านเสียงของภาษา ๓. เพราะเหตุใดภาษาต่างๆของมนุษย์จึงมีเสียงแตกต่างกัน และใครเป็นผู้กำหนดความถูกต้องและมาตรฐานของเสียงในแต่ละภาษา

5 ๓.ยุคที่สามของการศึกษาภาษา
ข้อสรุปการศึกษาภาษาในยุคที่สามเน้นด้านโครงสร้างของภาษา ประเด็นที่ต้องพิจารณา ๑. เพราะเหตุใดนักภาษาศาสตร์จึงสนใจศึกษาด้านโครงสร้างของภาษา ๒. นักภาษาศาสตร์ได้ข้อมูลการศึกษาจากแหล่งใด ๓. การศึกษาด้านโครงสร้างเปิดเผยข้อมูลสำคัญอะไรบ้าง และใครเป็นผู้นำในการศึกษาภาษาในยุคนี้

6 ๔.ยุคที่สี่เป็นยุคใหม่ของการศึกษาภาษา
ข้อสรุปของการศึกษาภาษาในยุคนี้เน้นด้านการนำเอาหลักภาษาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ ประเด็นที่ควรพิจารณา ๑. การศึกษาภาษาได้มีการเปลี่ยนแปลงจากยุคที่ผ่านมาอย่างไรบ้าง ๒. ใครเป็นผู้บุกเบิกการนำทฤษฎีด้านภาษาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ ๓. ความรู้ด้านภาษาศาสตร์ได้ขยายตัวออกไปสู่ศาสตร์อื่นๆอย่างไรบ้าง ๔. การประยุกต์ใช้ทฤษฎีภาษาศาสตร์ทำให้เกิดผลดีด้านการศึกษาภาษาหรือไม่ และเป็นอย่างไร

7 ๒. ขอบข่ายของวิชาภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์มีขอบข่ายต่างกัน ๓ คู่ลักษณะ คือ ๑.ภาษาศาสตร์แบบปัจจุบัน กับ ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ (Syncronic & Diacronic) ๒. ภาษาศาสตร์ทฤษฎีและภาษาศาสตร์ประยุกต์ (Theoretical & Applied Linguistics) ๓. ภาษาศาสตร์อนุภาคและภาษาศาสตร์มหภาค (Micro & Macro Linguistics)

8 ประเด็นที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับการศึกษาภาษา
๑. พัฒนาการของการศึกษาวิชาภาษาศาสตร์ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรบ้าง ๒. นักภาษาศาสตร์ทางยุโรปและอเมริกา ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการศึกษาภาษาในด้านใดบ้าง ๓. ภาษาศาสตร์เชิงทฤษฎีกับภาษาศาสตร์ประยุกต์มีข้อแตกต่างหรือเหมือนกันหรือไม่และอย่างไร ๔. ปัจจุบันวิชาภาษาศาสตร์ได้มีบทบาทในการดำเนินชีวิตของคนในยุคใหม่ในด้านใดบ้าง


ดาวน์โหลด ppt หัวข้อการบรรยาย ENL 3701 Week #2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google