งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page 1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการ ใช้งาน Filter ในรายวิชา การใช้โปรแกรมกราฟิกส์เบื้องต้น โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของ ผู้เรียนระดับชั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page 1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการ ใช้งาน Filter ในรายวิชา การใช้โปรแกรมกราฟิกส์เบื้องต้น โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของ ผู้เรียนระดับชั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Page 1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการ ใช้งาน Filter ในรายวิชา การใช้โปรแกรมกราฟิกส์เบื้องต้น โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของ ผู้เรียนระดับชั้น ปวช. 2/3 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ ผู้วิจัย นายณฐพล วงค์เขื่อนแก้ว สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนา พณิชยการ เชียงใหม่

2 Page 2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ในรายวิชาการใช้โปรแกรมกราฟิกส์ เบื้องต้น เป็นวิชาที่มีทั้งภาคความรู้และ ภาคปฏิบัติ นักเรียนบางกลุ่มยังมีปัญหาเรื่อง การใช้งาน Filter ซึ่งมีให้เลือกใช้งาน หลากหลาย แต่ก็มีมากเกินไป จนทำให้ ผู้เรียนเกิดการสับสนในเครื่องมือการใช้งาน ผู้วิจัยจึงได้นำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอน ซึ่งสอนการใช้งาน Filter ในแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้สนุกสนานเพลิดเพลินในการ ปฏิบัติกิจกรรม

3 Page 3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง “ การใช้งาน Filter” ประกอบเนื้อหาวิชาการ ใช้โปรแกรมกราฟิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 2201-2419 ให้สูงขึ้น

4 Page 4 ผลการหาค่าร้อยละของผู้ที่ผ่านเกณฑ์จากการวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน คะแนนจากการประเมินผลการทำแบบทดสอบ ประเมินด้านความรู้ ผ่านเกณฑ์จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 26.47 เลขที่คะแนนเลขที่คะแนนเลขที่คะแนน 151382510 214 6262 38155273 412162285 531713294 67189302 76197318 82208320 9102114338 1042211347 11 2311 123246

5 Page 5 ผลการหาค่าร้อยละของผู้ที่ผ่านเกณฑ์จากการวัด ทักษะทางการเรียนรู้ของนักเรียน คะแนนจากการประเมินผลการทำประเมินทักษะการ ปฏิบัติ ผ่านเกณฑ์จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 73.53 เลขที่คะแนนเลขที่คะแนนเลขที่คะแนน 11013162520 2 1412264 3171510276 4191652810 571719298 6151813305 71219163115 8420 320 91721193316 10922193414 11192318 1262411

6 Page 6 สรุปผลการวิจัย การจัดการเรียนรู้โดยการใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพราะผู้เรียนได้เห็นตัวอย่างก่อนปฏิบัติจริง จึงทำให้ผู้เรียนเกิดแนวความคิด และการ เรียนรู้ด้วยตนเอง


ดาวน์โหลด ppt Page 1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการ ใช้งาน Filter ในรายวิชา การใช้โปรแกรมกราฟิกส์เบื้องต้น โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของ ผู้เรียนระดับชั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google