งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายและจรรยาบรรณ ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร ( ภาค๑ ) อ. อิทธิพล ปรีติประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม. มหิดล อนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านสื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายและจรรยาบรรณ ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร ( ภาค๑ ) อ. อิทธิพล ปรีติประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม. มหิดล อนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านสื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายและจรรยาบรรณ ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร ( ภาค๑ ) อ. อิทธิพล ปรีติประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม. มหิดล อนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านสื่อ คณะกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ

2 เราจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้าง ทำความรู้จักกับไอซีที กฎหมาย จรรยาบรรณ หมายถึง ??? บุคคลในโลกไอซีที หลักการพื้นฐานทาง กฎหมายอาญา กรณีศึกษาเรื่อง การเจาะระบบ กรณีศึกษาเรื่อง ไวรัสคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษาเรื่อง หมิ่นประมาท กรณีศึกษาเรื่อง สื่อ ลามก แนวคิดเกี่ยวกับการ คุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคลของหน่วยงาน ภาครัฐ แนวคิดเกี่ยวกับ จรรยาบรรณในการ ประกอบการไอซีที

3 ทั่วไป ทั่วไป ( ๑ ) ทำความรู้จักกับไอซีที ( ๒ ) บุคคล ( ๓ ) กฎหมายไอซีที ( ๔ ) หลักการ พื้นฐานทางกฎหมายอาญา

4 Information Communication Technology มีอะไรบ้างและทำอะไรบ้าง

5 เราทำอะไรในโลกไอซีที รูปแบบ Em ail Web blog Web board Chat Website วัตถุ ( ข้อมูล ) ภา พ อัก ษร เสี ยง วีดีโอ การ กระทำ ซอฟท์ แวร์ ดัก เจาะ เปลี่ ยน ทำ ซ้ำ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มีกติกา ลา มก หมิ่น ประมาท ไวรั ส ล่อล วง

6 WEB 1.0  2.0 ผู้รับสื่อ มา เป็นผู้สร้างสื่อ WebsiteWebboardWebblog โลก อินเทอร์เน็ตใน วันนี้ WiMax Technology Convergence E Society  Social Network  U Society

7 กติกา คือ... ? จรรยาบรรณ กฎหมาย ธรรมเนียม แนวประพฤติ ปฏิบัติ ในการ ใช้ที่ดี พัฒนาขึ้นจาก แนวความคิดเรื่อง ศาสนา จริยธรรม สิทธิ เสรีภาพ กฎเกณฑ์ที่ ใช้บังคับกับ ความสัมพัน ธ์ของมนุษย์

8 มนุษย์ในฐานะ ปัจเจกชน มนุษย์ในฐานะ ปัจเจกชน มนุษย์ในฐานะ ปัจเจกชน มนุษย์ในฐานะ ปัจเจกชน มนุษย์ในฐานะ ปัจเจกชน มนุษย์ในฐานะ ปัจเจกชน แนวคิดของกฎหมาย คือ... ?

9 กฎหมาย มาจาก ??? เกิดขึ้นและมีอยู่ตามธรรมชาติ มนุษย์สามารถรับรู้ได้เอง เกิดขึ้นและมีอยู่ตามธรรมชาติ มนุษย์สามารถรับรู้ได้เพราะพระเจ้าประทานให้ เป็นคำสั่งของรัฐาธิปตย์และมีกระบวนการทางนิติบัญญัติ เกิดขึ้นจากการสั่งสมทางประวัติศาสตร์

10 กฎหมาย มาจากไหน ??? จารีตประเพณี การใช้ของนักกฎหมาย การบัญญัติขึ้นเฉพาะกิจ บ่อเกิดของกฎหมาย เหตุผล ตาม ธรรมชาติ เหตุผล ประชาชาติ เหตุผล ของรัฐ ลาย ลักษ ณ์ อักษร ไม่ เป็น ลาย ลักษ ณ์ อักษร

11 จารีตประเพณี นักกฎหมาย เทคนิค

12 กฎหมายด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ธุรกิจสังคม ( ๑ ) พรบ. ธุรกรร มทาง อิเล็กท รอนิกส์ ๒๕๔๔ ( ๔ ) พรบ. การ กระทำ ความผิ ด เกี่ยวกั บ คอมพิว เตอร์ พ. ศ. ๒๕๕๐ ( ๒ ) พรบ. ลายมือ ชือ อิเล็กท รอนิกส์ พ. ศ... ( ๓ ) พรบ. โอน เงิน อิเล็ก ทรอนิ กส์ พ. ศ... ( ๕ ) พรบ. คุ้มครอ งข้อมูล ส่วน บุคคล พ. ศ.... ( ๖ ) พรบ. การ พัฒนา โครงส ร้าง พื้นฐา น สารสน เทศ พ. ศ..

13 บุคคลในโลก อินเทอร์เน็ต ??? Facebook.com

14 MOC  Tricast.co.th ME.in.th

15

16 Facebook.com ( ๑ ) เว็บไซต์ เจ้าของเว็บไซต์ เว็บมาสเตอร์ ผู้ออกแบบ ( ๒ ) ผู้ให้บริการด้าน โครงข่าย Webserver Webhosting CAT TOT True Dtac GSM ISP ( ๓ ) ผู้ใช้บริการ ( ๔ ) ผู้จำหน่าย อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ Real ManVirtual Man ( ๕ ) ผู้ประกอบการ อื่น

17 ฝ่ายผู้ใช้บริการ USER ฝ่ายผู้ให้บริการด้านโครงข่าย ฝ่ายผู้เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ ผู้ประกอบการอื่น การกระทำของบุคคลเหล่านั้น กฎหมายที่มีผลต่อการกระทำ ปราบปราม ควบคุม ส่งเสริม ฝ่ายเจ้าของเว็บไซต์

18 หลักการพื้นฐานทาง กฎหมายอาญา องค์ประกอบ ภายนอก องค์ประกอบ ภายใน ผู้กระ ทำ การ กระ ทำ ผล การ กระ ทำ วัตถุ การ กระ ทำ เจตน า ประม าท ประสงค์ต่อผล เล็งเห็นผล ไม่เจตนา แต่ขาดความ ระมัดระวังที่ต้องมี ใช้ความ ระมัดระวังได้ แต่ไม่ได้ใช้


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายและจรรยาบรรณ ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร ( ภาค๑ ) อ. อิทธิพล ปรีติประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม. มหิดล อนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านสื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google