งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Engineering and Business Administration Technological College ผลงานวิจัย เรื่อง >> โดย นางสาวลัด ดา เดชสุข เรื่อง การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต่ำในรายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Engineering and Business Administration Technological College ผลงานวิจัย เรื่อง >> โดย นางสาวลัด ดา เดชสุข เรื่อง การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต่ำในรายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Engineering and Business Administration Technological College ผลงานวิจัย เรื่อง >> โดย นางสาวลัด ดา เดชสุข เรื่อง การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต่ำในรายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เรื่อง การวัดค่ากลางของข้อมูล โดยใช้ชุดการ เรียนการสอนรายบุคคล ของนักเรียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ( ปวช.2) แผนกช่างอุตสาหกรรม

2 Engineering and Business Administration Technological College ปัญหาการ วิจัย >> เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เรื่องการวัดค่ากลางของมูล ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ( ปวช.2) แผนกช่างอุตสาหกรรม ต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนด

3 Engineering and Business Administration Technological College วัตถุประสงค์ >> 1. เพื่อสร้างชุดการเรียนการสอน รายบุคคลวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 สำหรับ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ( ปวช.2) 2. เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียน การสอนรายบุคคลวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เรื่องการหาค่ากลางของข้อมูลทางสถิติ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปีที่ 2 ( ปวช.2)

4 Engineering and Business Administration Technological College กรอบแนวคิดใน การวิจัย >> ตัวแปรต้น ชุดการเรียนการ สอนรายบุคคล เรื่องการหาค่า กลางของข้อมูล ทางสถิติชุดการ เรียนการสอน รายบุคคล เรื่อง การหาค่ากลาง ของข้อมูลทาง สถิติ ตัวแปรตาม ทักษะการหาค่า กลางของข้อมูล ทางสถิติ วิชา คณิตศาสตร์ ประยุกต์ 2

5 Engineering and Business Administration Technological College ประชากรและ กลุ่มเป้าหมาย >> ประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปีที่ 2 ( ปวช.2) แผนกช่างอุตสาหกรรม สาขา งานยานยนต์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 31 คน

6 Engineering and Business Administration Technological College เครื่องมือในการวิจัย >> 1. ข้อสอบ Pre test และ Post test จำนวน 20 ข้อ ( 20 คะแนน ) 2. ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล วิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เรื่อง การวัดค่ากลางของข้อมูล

7 Engineering and Business Administration Technological College สถิติที่ใช้เป็นค่าสถิติ พื้นฐาน ได้แก่ - ค่าร้อยละ - ค่าเฉลี่ย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ >>

8 Engineering and Business Administration Technological College สรุปผลการวิจัย >> จากผลการทำแบบทดสอบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เรื่องการวัดค่า กลางของข้อมูล โดยมีนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ( ปวช.2) จำนวน 31 คน มีนักเรียนที่ สอบผ่าน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 58 และนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน 12 คน คิด เป็นร้อยละ 32

9 Engineering and Business Administration Technological College สรุปผลการวิจัย >> นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน จำนวน 12 คน ได้รับการเรียนซ่อมเสริมโดยใช้ชุด การเรียนการสอนรายบุคคล เมื่อได้รับ การเรียนซ่อมเสริมโดยการใช้ชุดการ เรียนการสอนรายบุคคล พบว่านักเรียน ทั้ง 12 คน สอบผ่านสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้ง ไว้ คือได้คะแนนสูงกว่า ร้อยละ 50

10 Engineering and Business Administration Technological College สรุปผลการวิจัย >> จากผลการวิจัย การใช้ชุดการ เรียนการสอนรายบุคคลวิชาคณิตศาสตร์ ประยุกต์ 2 เรื่องการวัดค่ากลางของข้อมูล ทางสถิติ สำหรับนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ที่ทำ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ถึง เกณฑ์ที่กำหนดไว้ เมื่อเรียนซ่อมเสริมด้วย ชุดการเรียนการสอนรายบุคคลที่ผู้วิจัย สร้างขึ้นจำนวน 3 หน่วย พบว่า นักเรียน จำนวน 12 คนสามารถทำข้อสอบได้คะแนน สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือได้คะแนนสูง กว่าร้อยละ 50

11 Engineering and Business Administration Technological College ประโยชน์ของการวิจัย >> 1. ได้แบบพัฒนาทักษะการหาค่ากลางของ ข้อมูลสำหรับใช้กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ( ปวช.2) ของวิทยาลัยเทคโนโลยี วิศวกรรม บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ 2. ลดข้อผิดพลาดและแก้ปัญหาในการเรียน คณิตศาสตร์เนื่องจากขาดทักษะการหาค่ากลางของ ข้อมูลของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 2 ( ปวช.2) 3. เป็นแนวทางสำหรับครูในการสร้างแบบฝึก พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้าน ต่าง ๆเพื่อนำไปแก้ปัญหาในลักษณะเดียวกัน 4. ทำให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ เป็นแรงเสริมและกำลังใจให้นักเรียนใส่ ใจในการเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น

12 Engineering and Business Administration Technological College จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt Engineering and Business Administration Technological College ผลงานวิจัย เรื่อง >> โดย นางสาวลัด ดา เดชสุข เรื่อง การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต่ำในรายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google