งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO www.themegallery.com Change Management. LOGO www.themegallery.com ประเภทของการเปลี่ยนแปลง ประเภทของการเปลี่ยนแปลง (The Nature of Change) นั้นขึ้นอยู่กับอัตราการเปลี่ยนแปลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO www.themegallery.com Change Management. LOGO www.themegallery.com ประเภทของการเปลี่ยนแปลง ประเภทของการเปลี่ยนแปลง (The Nature of Change) นั้นขึ้นอยู่กับอัตราการเปลี่ยนแปลง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO www.themegallery.com Change Management

2 LOGO www.themegallery.com ประเภทของการเปลี่ยนแปลง ประเภทของการเปลี่ยนแปลง (The Nature of Change) นั้นขึ้นอยู่กับอัตราการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง Grundy ได้แบ่งการเปลี่ยนแปลงออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. Smooth Incremental Change 2. Bumpy Incremental Change 3. Discontinuous Change

3 LOGO www.themegallery.com ประเภทของการเปลี่ยนแปลง

4 LOGO www.themegallery.com ปัจจัยของแรงกระตุ้นที่ทำให้เกิดการ เปลี่ยนแปลง คำว่า “ การเปลี่ยนแปลง ” หมายถึง กระบวนการ หรือการกระทำที่ต่างไปจากเดิม ซึ่งเกิดจากการ ปรับตัวขององค์การเพื่อการดำรงอยู่ในโลกธุรกิจ อาทิ สิ่งแวดล้อมใหม่ที่เกิดขึ้นในองค์การ ความ รับผิดชอบต่อสังคม วัฒนธรรมขององค์การ ปริมาณ การผลิต ตลอดจนการเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสาร การ เปลี่ยนแปลงขององค์การสามารถแบ่งปัจจัยของแรง กระตุ้นที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ 2 ประเภท 1. ปัจจัยภายนอก 2. ปัจจัยภายในองค์การ

5 LOGO www.themegallery.com ปัจจัยภายนอก แรงกระตุ้นต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การนั้น สามารถแบ่งได้จากการจัดหมวดหมู่ของ PEST Analysis Model ซึ่งประกอบด้วย สภาพแวดล้อมทางสังคม (Social Environment) เศรษฐกิจ (Economical Environment) การเมือง (Political Environment) ถึงเทคโนโลยี (Technological Environment)

6 LOGO www.themegallery.com ปัจจัยภายในองค์การ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) Formal Subsystem ประกอบด้วย การบริหาร การจัดการการผลิต เป้าหมายขององค์การ กลยุทธ์การ บริหาร โครงสร้างขององค์การ และเทคโนโลยีที่ใช้ใน องค์การ 2) Informal Subsystem ประกอบด้วย วัฒนธรรม องค์การ การเมืองในองค์การ รวมถึงภาวะความเป็น ผู้นำ ตัวอย่างปัจจัยภายในองค์การที่กระทบต่อการ เปลี่ยนแปลงอื่นๆ ในองค์การ

7 LOGO www.themegallery.com ปัจจัยภายในองค์การ 1) Formal Subsystem ประกอบด้วย o การบริหาร o การจัดการการผลิต o เป้าหมายขององค์การ o กลยุทธ์ o โครงสร้างขององค์การ o เทคโนโลยีที่ใช้ในองค์การ

8 LOGO www.themegallery.com ปัจจัยภายในองค์การ 1) Informal Subsystem ประกอบด้วย o วัฒนธรรมองค์การ o การเมืองในองค์การ o บุคลากรในองค์การ

9 LOGO www.themegallery.com ปัจจัยภายในองค์การ

10 LOGO www.themegallery.com การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง เหตุผลในการต่อต้าน การเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดความเสี่ยง และภัยคุกคามต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง เพราะสมาชิกในองค์การต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เคยชิน ส่งผลให้เกิดความไม่พอใจจึงเกิดการต่อต้านขึ้น โดยการต่อต้าน จะมีหลายสาเหตุ ได้แก่ การต่อต้านผลที่เกิดขึ้น การขาดแคลนข้อมูล ความไม่ไว้ใจ ความเฉื่อยชา การรับรู้ การรับรู้ของแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกัน มองเห็นจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของแผนการเปลี่ยนแปลง ความไม่แน่นอน เกิดจากการขาดความเข้าใจและความมั่นใจ สาเหตุส่วนบุคคล

11 LOGO www.themegallery.com การเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์กับการเปลี่ยนแปลงโดยใช้หลักการ ของความสมดุล คือ สถานการณ์ที่ทำให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงและปัจจัยที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงนั้นมี ความสัมพันธ์กัน  การสื่อสาร (Communication)  การส่งเสริมให้มีส่วนร่วม (Paticipation)  การอำนวยความสะดวกและเป็นผู้ให้การสนับสนุน (Facilitation and Support)  การเจรจาต่อรอง (Negotiation)  การแทรกแซง (Manipulation)  การใช้การบังคับ (Coercion)

12 LOGO www.themegallery.com การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง การรวบรวมข้อมูลสามารถทำได้ 2 วิธี คือ เก็บ รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็น ประโยชน์ต่อผู้บริหารในการนำแผนไปปฏิบัติ การเก็บ รวบรวมข้อมูลนั้นจะต้องเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับ สถานการณ์ การเก็บข้อมูลได้มากขึ้นจะทำให้การ วิเคราะห์มีความถูกต้องมากขึ้น  เปรียบเทียบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับเป้าหมาย เพื่อประเมินว่าผล การทำงานที่เกิดขึ้นสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการหรือไม่  ทบทวนผลที่เกิดขึ้น เป็นการประเมินผลลัพธ์ (Outcome) ของการเปลี่ยนแปลงและสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและได้รับ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงรับทราบ ซึ่งมีหลายวิธีการใน การสื่อสารให้ผู้บังคับบัญชาและลูกน้องรับทราบคือ เขียน รายงาน รายงานโดยคำพูด อภิปรายกลุ่ม

13 LOGO www.themegallery.com สิ่งที่ควรคำนึงถึงเพื่อให้การ เปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างราบรื่น  การเรียนรู้ขององค์การ  ความร่วมมือ และ Team-Working  แรงจูงใจ  ภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership)  การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

14 LOGO www.themegallery.com


ดาวน์โหลด ppt LOGO www.themegallery.com Change Management. LOGO www.themegallery.com ประเภทของการเปลี่ยนแปลง ประเภทของการเปลี่ยนแปลง (The Nature of Change) นั้นขึ้นอยู่กับอัตราการเปลี่ยนแปลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google