งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย... แผนกวิทยาการสารสนเทศ ส่วนพัฒนาบุคลากร บริษัทไปรษณีย์ ไทยจำกัด MENU ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เรานำมาให้ คอมพิวเตอร์ทำการประมวลผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย... แผนกวิทยาการสารสนเทศ ส่วนพัฒนาบุคลากร บริษัทไปรษณีย์ ไทยจำกัด MENU ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เรานำมาให้ คอมพิวเตอร์ทำการประมวลผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย... แผนกวิทยาการสารสนเทศ ส่วนพัฒนาบุคลากร บริษัทไปรษณีย์ ไทยจำกัด MENU ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เรานำมาให้ คอมพิวเตอร์ทำการประมวลผล คำนวณ หรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้ ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ต้องการ ปัจจุบันเราถือว่าข้อมูล มีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์ ถ้าฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์เสียหายไปยังหาซื้อ ใหม่ได้ แต่ถ้าหากข้อมูล เกิดการสูญหายแล้ว หน่วยงานอาจจะประสบ ปัญหาในการดำเนินงานได้ทันที

2 จัดทำโดย... แผนกวิทยาการสารสนเทศ ส่วนพัฒนาบุคลากร บริษัทไปรษณีย์ ไทยจำกัด MENU ข้อเท็จจริง สำหรับใช้เป็นหลัก อนุมานหาความจริงหรือ การคำนวณ จึงมีความหมายในลักษณะที่เป็น ข้อมูลดิบ (Raw Data) ข้อมูลเป็นสิ่งที่ได้จาก การ สังเกตปรากฎการณ์ การกระทำ หรือ ลักษณะต่างๆ ของวัตถุสิ่งของคนหรือสิ่ง ต่างๆ แล้วบันทึกไว้เป็นตัวเลข, สัญลักษณ์, ภาพ, เสียง ข้อมูล (Data)

3 จัดทำโดย... แผนกวิทยาการสารสนเทศ ส่วนพัฒนาบุคลากร บริษัทไปรษณีย์ ไทยจำกัด MENU สารสนเทศ (Information) ข้อมูลต่างๆ ที่ผ่านการประมวลผล ด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมถูกต้อง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตรงตามความ ต้องการของผู้ใช้ซึ่งสามารถนำไป ตัดสินใจหรือ กระทำการใดๆ ได้ต่อไป

4 จัดทำโดย... แผนกวิทยาการสารสนเทศ ส่วนพัฒนาบุคลากร บริษัทไปรษณีย์ ไทยจำกัด MENU Data คือ ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น Processing คือ กระบวนการประมวลผล Information คือ ข้อมูลต่างๆ ที่ผ่านการ ประมวลผลด้วยวิธีการต่างๆ DATA การประมวลผลข้อมูล PROCESSINGINFORMATION

5 จัดทำโดย... แผนกวิทยาการสารสนเทศ ส่วนพัฒนาบุคลากร บริษัทไปรษณีย์ ไทยจำกัด MENU ลักษณะข้อมูลที่ดี ความถูกต้องของข้อมูล (Accuracy) ความสมบูรณ์ (Completeness) ความรวดเร็วในการประมวลผล (Timeliness) ประเภทของข้อมูล 1. ประเภทของข้อมูลตามวิธีการรวบรวม 2. ประเภทของข้อมูลตามลักษณะของข้อมูล ข้อมูล (Data)

6 จัดทำโดย... แผนกวิทยาการสารสนเทศ ส่วนพัฒนาบุคลากร บริษัทไปรษณีย์ ไทยจำกัด MENU ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ข้อมูลที่ต้อง ไปสอบถาม จัดเก็บ รวบรวมเอง ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ข้อมูลที่ ได้เกฃ้บรวบรวมเอาไว้แล้ว ประเภทของข้อมูลตามวิธีการรวบรวม ประเภทของข้อมูลตามลักษณะของข้อมูล Numeric Characters ตัวเลขจำนวนต่างๆ Alphabetic Characters อักขระหรืออักษร ต่างๆ ข้อมูล (Data)

7 จัดทำโดย... แผนกวิทยาการสารสนเทศ ส่วนพัฒนาบุคลากร บริษัทไปรษณีย์ ไทยจำกัด MENU Charactors ( อักขระ ) ตัวอักษรต่างๆ Fields ( เขตข้อมูล ) กลุ่มของตัวอักษร ต่างๆ ซึ่งมีความหมาย Records ( ระเบียนข้อมูล ) กลุ่มของเขต ข้อมูลซึ่งมีความสัมพันธ์กัน Files ( แฟ้มข้อมูล ) การรวมกลุ่มของ ระเบียนที่มีความสัมพันธ์กัน Database ( ฐานข้อมูล ) กลุ่มของ แฟ้มข้อมูล ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน โครงสร้างของข้อมูล CharactersFieldsRecordsFilesDatabase

8 จัดทำโดย... แผนกวิทยาการสารสนเทศ ส่วนพัฒนาบุคลากร บริษัทไปรษณีย์ ไทยจำกัด MENUกระบวนการประมวลผลข้อมูล 1. การรวบรวมข้อมูล 2. การแยกแยะ 3. การตรวจสอบความถูกต้อง 4. การคำนวณ 5. การจัดลำดับหรือการเรียงลำดับ 6. การรายงานผล 7. การสื่อสารข้อมูลหรือการแจกจ่ายข้อมูลนั้น

9 จัดทำโดย... แผนกวิทยาการสารสนเทศ ส่วนพัฒนาบุคลากร บริษัทไปรษณีย์ ไทยจำกัด MENU ระบบการประมวลผลแบบกลุ่ม (Batch Processing System) ระบบการประมวลผลแบบทันทีทันใด (Real-time Processing System) ระบบการประมวลผลแบบหลายตัว ประมวลผล (Multiprocessing System) ระบบการประมวลผลแบบหลายงาน (Multitasking System) หลักการประมวลผลข้อมูล

10 จัดทำโดย... แผนกวิทยาการสารสนเทศ ส่วนพัฒนาบุคลากร บริษัทไปรษณีย์ ไทยจำกัด MENUจบเรื่องข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย... แผนกวิทยาการสารสนเทศ ส่วนพัฒนาบุคลากร บริษัทไปรษณีย์ ไทยจำกัด MENU ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เรานำมาให้ คอมพิวเตอร์ทำการประมวลผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google