งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการข้อมูล (Data management). ข้อมูล (Data) ข้อมูล เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของระบบ สารสนเทศคอมพิวเตอร์ การจัดการข้อมูล (data management) เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการข้อมูล (Data management). ข้อมูล (Data) ข้อมูล เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของระบบ สารสนเทศคอมพิวเตอร์ การจัดการข้อมูล (data management) เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการข้อมูล (Data management)

2 ข้อมูล (Data) ข้อมูล เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของระบบ สารสนเทศคอมพิวเตอร์ การจัดการข้อมูล (data management) เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหาร องค์การให้มีประสิทธิภาพ และต้องมีการ ตัดสินใจที่ถูกต้อง รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ ในการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน

3 วัตถุประสงค์ในการจัดการข้อมูล 1. การเก็บข้อมูล สามารถนำกลับมาใช้งานได้ อีกในภายหลัง 2. การจัดข้อมูล สามารถนำกลับมาใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 3. การปรับปรุงข้อมูล สามารถปรับปรุงข้อมูล ให้เป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ 4. การปกป้องข้อมูล ป้องกันข้อมูลให้มีความ ปลอดภัยจากการลักลอบใช้งาน หรือแก้ไข

4 หน่วยข้อมูล (Data Unit) หน่วยของข้อมูลคอมพิวเตอร์สามารถจัดเรียงจากขนาด เล็กไปขนาดใหญ่ดังนี้ บิต (bit) เช่น 0 หรือ 1 ตัวอักษร (character) ตัวอักษร 1 ตัว ASCII 1 bytes ( 8 bit) Unicode 2 bytes (16 bit) เขตข้อมูล (field) ข้อความใด ๆ ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่ม ตัวอักษรที่แทนข้อเท็จจริง IDNAMEPosition 001JohnEngineer 002AnnaManager เขตข้อมูล ตัวอักษร

5 หน่วยข้อมูล (Data Unit) ระเบียนข้อมูล (record) กลุ่มของเขตข้อมูล ต่างๆ แฟ้ม (file) กลุ่มของระเบียนข้อมูลที่มี โครงสร้างเดียวกัน IDNAMEPosition 001JohnEngineer 002AnnaManager ……… ระเบียนข้อมูล แฟ้ม ตำแหน่ง แฟ้ม

6 ฐานข้อมูล หน่วยข้อมูล (Data Unit) ฐานข้อมูล (database) กลุ่มของแฟ้มที่ มีความสัมพันธ์กัน อาจารย์ วิชา นักศึกษา

7 เขตข้อมูลคีย์ (Key Field) เขตข้อมูลคีย์ (key field)ใช้สำหรับระบุ ระเบียนข้อมูลอย่างเฉพาะเจาะจง ข้อมูลใน กลุ่มนี้จะไม่ซ้ำกับระเบียนอื่น ๆ เขตข้อมูลคีย์

8 ชนิดของข้อมูล (Data Types) ค่าตรรกะ (booleans) มีค่า จริง กับ เท็จ จำนวนเต็ม (integers) เลขที่ไม่มีเศษส่วนหรือทศนิยม เช่น 1, -1, 345, -543 จำนวนจริง (floating-point values) จำนวนตัวเลขใดๆ เช่น 23.456, -4755.3333445 ตัวอักษร (character) ข้อมูลที่แทนด้วยกลุ่มของบิต เป็น ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ เช่น A, S, B สายอักขระ (strings) กลุ่มของตัวอักษร วันที่และเวลา (date/time) ข้อมูลวันที่หรือเวลา ไบนารี (binary) ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ เช่น แฟ้ม รูปภาพ ไฟล์วิดีโอ

9 ประเภทของแฟ้มข้อมูล แฟ้มหลัก (master files) คือแฟ้มที่เก็บข้อมูลที่เกิด การเปลี่ยนแปลงน้อย หรือแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลง เลย อาจเรียกได้ว่าเป็นแฟ้มข้อมูลถาวร หรือกึ่งถาวร แฟ้มลูกค้า แฟ้มสินค้า แฟ้มข้อมูลการขาย ประจำเดือน แฟ้มรายการเปลี่ยนแปลง (transaction files) คือ แฟ้มที่เก็บข้อมูลรายการที่เกิดการเปลี่ยนแปลง ก่อนที่จะนำไปปรับปรุงให้กับแฟ้มรายการหลัก แฟ้มรายการขายในแต่ละวัน

10 ลักษณะการประมวลผลข้อมูล การประมวลผลแบบกลุ่ม (batch processing) การประมวลผลทันที (real-time processing)

11 ลักษณะการประมวลผลข้อมูล (Data Processing) การประมวลผลแบบกลุ่ม (batch processing) เป็นการ ประมวลผลโดยรวบรวมข้อมูลต่างๆ มาประมวลผลตามช่วงเวลา ที่กำหนด โดยข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลอาจมาจากเอกสาร ต่างๆ ข้อมูลที่ป้อนแบบออนไลน์ แต่ข้อมูลจะยังไม่ถูก ประมวลผลทันที จนกว่าจะถึงช่วงเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อลด ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าน้ำประปา ค่า ไ ฟฟ้า ยอดบัญชีบัตรเครดิต

12 ลักษณะการประมวลผลข้อมูล (Data Processing) การประมวลผลทันที (real-time processing) เป็น การประมวลผลที่ได้ผลลัพธ์ทันที่เมื่อทำรายการเข้าสู่ ระบบ เช่น การถอนเงินจากตู้ ATM ที่ต้องมีการ ปรับเปลี่ยนยอดเงินในบัญชี ซึ่งถ้าการประมวลผลทำ แบบออนไลน์ จะเรียกว่า online transaction processing (OLTP)

13 การเข้าถึงข้อมูล (Data Access) การเข้าถึงข้อมูลแบบลำดับ (sequential data access) เป็นการเข้าถึงข้อมูลแบบที่ต้องอาศัยการอ่าน ข้อมูลตั้งแต่ต้น จนถึงข้อมูลที่ต้องการ เหมาะสำหรับการอ่าน ข้อมูลปริมาณมากและเรียงลำดับ การเข้าถึงข้อมูลแบบสุ่ม (random data access) การเข้าถึงข้อมูลลักษณะนี้จะต้องใช้กลไกการหาตำแหน่ง ระเบียนวิธีต่างๆ เหมาะสำหรับการค้นหาข้อมูลจำนวนไม่มาก และมีการเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลเป็นประจำ

14 การจัดโครงสร้างแฟ้มข้อมูล มีปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกโครงสร้าง ได้แก่ ปริมาณข้อมูล ความถี่ในการดึงข้อมูล ความถี่ใน การปรับปรุงข้อมูล จำนวนครั้งที่อ่านข้อมูลจาก หน่วยความจำสำกรองต่อการดึงข้อมูล การจัดโครงสร้างข้อมูลแบบต่างๆ แฟ้มลำดับ (sequential file) แฟ้มสุ่ม ( direct file หรือ hash file) แฟ้มดรรชนี (indexed file) แฟ้มลำดับดรรชนี (indexed sequential file)

15 การจัดโครงสร้างแฟ้มข้อมูล แฟ้มลำดับ (sequential file) เป็นการจัด โครงสร้างแฟ้มที่ง่ายที่สุด คือ ระเบียนถูกเก็บ เรียงต่อเนื่องกันไปตามลำดับของเขตข้อมูลคีย์

16 การจัดโครงสร้างแฟ้มข้อมูล แฟ้มสุ่ม (direct file หรือ hash file) ใช้ แก้ปัญหาความล่าช้าในการเข้าถึงข้อมูลของ แฟ้มลำดับ คือใช้ข้อมูลในเขตข้อมูลคีย์เป็น ข้อมูลนำเข้า และให้ผลลัพธ์เป็นตำแหน่งที่อยู่ ของระเบียน

17 การจัดโครงสร้างแฟ้มข้อมูล แฟ้มดรรชนี (indexed file) คือใช้ดรรชนีที่ เก็บค่าของเขตข้อมูลคีย์ทั้งหมดพร้อมด้วย ตำแหน่งของระเบียนที่มีค่าเขตข้อมูลคีย์นั้น เช่น เรียงตามลำดับตัวอักษรของคีย์

18 ตัวอย่างแฟ้มดรรชนี

19 ตัวอย่างการแทรก record

20 การจัดโครงสร้างแฟ้มข้อมูล แฟ้มลำดับดรรชนี (indexed sequential file) คือตัวระเบียนในแฟ้มข้อมูลไม่เรียง ตามลำดับ แต่เรียงเฉพาะคีย์ในดรรชนี และมี การกำหนดดรรชนีบางส่วน(partial indexed) เพิ่มขึ้นมา Menu

21 ตัวอย่างแฟ้มลำดับดรรชนี

22 ตัวอย่างการแทรก record

23 เปรียบเทียบโครงสร้างแฟ้มข้อมูล

24 แฟ้มโปรแกรมและแฟ้มข้อมูล แฟ้มโปรแกรม คือแฟ้มโปรแกรมประกอบด้วย ชุดคำสั่งต่างๆ ที่ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น โปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word ประเภทแฟ้มโปรแกรมส่วนขยาย CommandCOM Application ProgramEXE Batch ProgramBAT Dynamic Link LibraryDLL

25 แฟ้มโปรแกรมและแฟ้มข้อมูล แฟ้มข้อมูล คือแฟ้มที่ได้จากการบันทึกข้อมูลด้วย แฟ้มโปรแกรม ซึ่งแฟ้มข้อมูลบางประเภทสร้างและ เปิดด้วยโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งโดยเฉพาะ ประเภทแฟ้มข้อมูลส่วนขยายโปรแกรมมาตรฐาน Adobe Photoshop DrawingPSDAdobe Photoshop BitmapBMP Conceptual Data Model CDM PowerDesigner DataArchitect Microsoft Word DocumentDOCMicrosoft Word Visio DrawingVSDVisio

26 ระบบแฟ้มข้อมูล (File Systems) ในอดีตการจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์มี ลักษณะเป็นแฟ้มข้อมูล เมื่อมีการขยายระบบก็ เริ่มมีการเก็บข้อมูลที่อิสระต่อกัน ทำให้มีการเก็บ ข้อมูลอยู่หลายที่ ข้อมูลเหล่านั้นอาจไม่ใช่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบัน การขยายระบบจึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องคำนึงถึงการจัดเก็บข้อมูลด้วย ซึ่งการ เก็บข้อมูลแบบเดิมทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ดังนี้

27 ปัญหาของแฟ้มข้อมูล ความซ้ำซ้อนของข้อมูล (data redundancy) เก็บข้อมูลเดียวกันไว้มากกว่า 1 แห่ง เนื่องจากแต่ละ หน่วยงาน ต่างคนต่างเก็บ สอดคล้องกันของข้อมูล (data inconsistency) เก็บแฟ้มข้อมูลไว้หลายที่ เปลี่ยนแปลงในหน่วยงานหนึ่ง อาจไม่ได้ตามไปเปลี่ยนแปลงในอีกหน่วยงานหนึ่ง ข้อมูลแยกอิสระต่อกัน (data isolation) แฟ้มข้อมูลไม่มีการเชื่อมโยงกัน ต่างคนต่างเก็บ รูปแบบก็ อาจแตกต่างกัน เช่น หน่วยเป็นนิ้วและหน่วยเป็นเซ็นติเมตร ทำให้การเข้าถึงทำได้ยาก

28 ปัญหาของแฟ้มข้อมูล (ต่อ) ความไม่ปลอดภัยของข้อมูล (poor security) กำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลทำได้ยากเนื่องจากแต่ละหน่วยงานมี อิสระในการจัดการข้อมูล ขาดบูรณภาพของข้อมูล (lack of data integrity) การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเป็นไปได้ยาก เช่น ค่าเกรด เฉลี่ยต้องไม่ติดลบ เนื่องจากข้อมูลเก็บอยู่หลายที่ ความขึ้นต่อกันระหว่างโปรแกรมประยุกต์กับโครงสร้างของ แฟ้มข้อมูล (application / data dependence) โครงสร้างแฟ้มขึ้นอยู่กับโปรแกรมประยุกต์ที่แต่ละหน่วยงานใช้ ซึ่ง ถ้ามีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมประยุกต์ก็ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้าง แฟ้มด้วย

29 ระบบฐานข้อมูล (DATABASE SYSTEMS) ระบบฐานข้อมูล (database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่มี ความสัมพันธ์กันและถูกนำมาจัดเก็บในที่เดียวกัน โดยข้อมูลอาจ เก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแยกเก็บหลาย ๆ แฟ้มข้อมูล แต่ ต้องมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเพื่อประสิทธิภาพในการ จัดการข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System:DBMS) เป็นซอฟต์แวร์ระบบที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล เปรียบเหมือนสื่อกลางระหว่างผู้ใช้และโปรแกรมประยุกต์ต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูล

30 ระบบฐานข้อมูล (DATABASE SYSTEMS) ฝ่าย ทะเบีย น ฝ่าย การเงิน ฝ่าย กองทุน กู้ยืม ฝ่าย ห้องสมุด ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลการ ลงทะเบียน ข้อมูลผลการ เรียน ข้อมูลการเงิน ข้อมูลกกองทุน ข้อมูลการยืม - คืน โครงสร้าง ฐานข้อมูล โปรแกรม ทะเบียน โปรแกรม บัญชี โปรแกรม กองทุน โปรแกรม ยืม - คืน ระบบจัดการ ฐานข้อมูล (DBMS) ระบบจัดการ ฐานข้อมูล (DBMS)

31 ข้อดีของระบบฐานข้อมูล การใช้ข้อมูลร่วมกัน (data sharing) คือ ข้อมูลและสารสนเทศจากหน่วยงานหนึ่ง สามารถใช้งานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้ ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล (reduce data redundancy) คือ การจัดเก็บข้อมูลจะรวบรวม ไว้ในที่เดียวกัน หน่วยงานต่าง ๆ สามารถที่จะ เรียกใช้แฟ้มข้อมูลเดียวกันได้ ทำให้ประหยัด เนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูลและลดความซ้ำซ้อน ลงได้

32 ข้อดีของระบบฐานข้อมูล ข้อมูลมีความถูกต้องมากขึ้น (improved data integrity) คือ การจัดเก็บข้อมูลจะเก็บไว้ ในที่แห่งเดียวกัน หากมีการแก้ไขข้อมูลใด ๆ ก็ จะปรับปรุง ณ แห่งเดียว ทำให้ข้อมูลมีความ ถูกต้องมากยิ่งขึ้น เพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูล (increased security) คือ การเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้จะถูก กำหนดสิทธิ์ด้วยรหัสผ่าน (password) ให้ สามารถเข้าใช้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

33 ข้อดีของระบบฐานข้อมูล มีความเป็นอิสระของข้อมูล (data independency) คือ หากมีการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างของตารางในฐานข้อมูล ก็ไม่ จำเป็นต้องแก้ไขโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ จึงเกิด ความเป็นอิสระระหว่างการจัดเก็บข้อมูลและ การประยุกต์ใช้


ดาวน์โหลด ppt การจัดการข้อมูล (Data management). ข้อมูล (Data) ข้อมูล เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของระบบ สารสนเทศคอมพิวเตอร์ การจัดการข้อมูล (data management) เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google