งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบลงทะเบียนบุคคล พิการขาขาด. กรอบแนวคิด ยุทธศาสตร์บูรณาการทำงานร่วมกัน 2 ระยะคือ ระยะเร่งรัด มี 4 มาตรการคือ 1. ให้ผู้พิการที่ยังไม่มีขาเทียม ลงทะเบียนผ่านระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบลงทะเบียนบุคคล พิการขาขาด. กรอบแนวคิด ยุทธศาสตร์บูรณาการทำงานร่วมกัน 2 ระยะคือ ระยะเร่งรัด มี 4 มาตรการคือ 1. ให้ผู้พิการที่ยังไม่มีขาเทียม ลงทะเบียนผ่านระบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบลงทะเบียนบุคคล พิการขาขาด

2 กรอบแนวคิด ยุทธศาสตร์บูรณาการทำงานร่วมกัน 2 ระยะคือ ระยะเร่งรัด มี 4 มาตรการคือ 1. ให้ผู้พิการที่ยังไม่มีขาเทียม ลงทะเบียนผ่านระบบ สารสนเทศ เพื่อใช้สิทธิได้ง่ายด้วยตนเอง 2. ค้นหาคนพิการในทุกหมู่บ้านทุกชุมชน โดยให้ อสม. ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อลงทะเบียนและจัดทำขา เทียมครบ 100 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2559 3. เพิ่มศักยภาพการผลิตขาเทียมให้ได้มากกว่า 16,000 ชิ้น ต่อปี โดยให้ สธ. กระทรวงการคลัง และ สปสช. จัดงบประมาณเป็น เงินทุนประเดิมกระตุ้นและสนับสนุนให้โรงงานผลิตกายอุปกรณ์ทั่ว ประเทศ 124 แห่ง ซึ่งอยู่ในสังกัด สธ.103 แห่ง และหน่วยงาน อื่นๆ 21 แห่ง ในการจัดหาเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในการผลิต เพื่อรองรับความต้องการได้ในระยะเวลาอันสั้น 4. ให้กรมบัญชีกลาง สำนักงานประกันสังคม และ สปสช. เร่งรัดปรับบัญชีกายอุปกรณ์ เพื่อให้ผู้พิการทั้ง 3 กองทุน มีสิทธิ เบิกจ่ายค่ากายอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างเท่าเทียมกัน และจัดทำ งบประมาณประจำในการจัดซื้อขาเทียม งบบำรุงซ่อมแซม หรือ ทดแทนใหม่ เนื่องจากขาเทียมมีอายุใช้งานโดยเฉลี่ย 3 ปี

3 ระบบการลงทะเบียนคนพิการขา ขาด บูรณาการ ฐานข้อมูลคน พิการ OP+IP ICD10 ที่มีความ พิการ ICD 9 ที่มีการใส่ ขาเทียม OP+IP ICD10 ที่มีความ พิการ ICD 9 ที่มีการใส่ ขาเทียม ฐานทะเบียนผู้มิสิทธิ ฐานการเบิกอุปกรณ์ สปสช. ฐานทะเบียนผู้มิสิทธิ ฐานการเบิกอุปกรณ์ สปสช. ฐานการเบิก อุปกรณ์ ศูนย์สิรินธร ฐานการเบิก อุปกรณ์ ศูนย์สิรินธร Web Portal ตรวจสอบ สิทธิ ลงทะเบียนผู้ พิการ อบต. + หน่วย บริการ ลงทะเบียนผู้ พิการ อบต. + หน่วย บริการ ส่ง case ไปยัง หน่วยบริการที่ เลือก ส่ง case ไปยัง หน่วยบริการที่ เลือก ฐาน ทะเบียน คนพิการ ขาขาด ฐาน ทะเบียน คนพิการ ขาขาด อำนวยความ สะดวกในการ ลงทะเบียนหาก พบว่า ยังไม่มีสิทธิใน - ผู้พิการ ท.74 ( สปสช.) - คนพิการ ( พม.) อำนวยความ สะดวกในการ ลงทะเบียนหาก พบว่า ยังไม่มีสิทธิใน - ผู้พิการ ท.74 ( สปสช.) - คนพิการ ( พม.) สสจ. ทำการสำรวจ เพิ่มเติม

4 ตรวจสอบข้อมูลบุคคลจากบัตร ประชาชนหรือใช้เลข 13 หลัก

5 ลงทะเบียนเลือกรพ. ที่จะใส่ขาเทียมโดย ตรวจสอบข้อมูลว่า เคยลงทะเบียนหรือยัง หากเคยรับบริการแล้ว ให้แสดงประวัติบนระบบ

6 หากไม่เคยลงทะเบียน ระบบจะแสดงหน้าจอให้ลงรายละเอียดความ พิการ และเลือกรพ. รักษา


ดาวน์โหลด ppt ระบบลงทะเบียนบุคคล พิการขาขาด. กรอบแนวคิด ยุทธศาสตร์บูรณาการทำงานร่วมกัน 2 ระยะคือ ระยะเร่งรัด มี 4 มาตรการคือ 1. ให้ผู้พิการที่ยังไม่มีขาเทียม ลงทะเบียนผ่านระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google