งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
WIMOL BUSINESS ADMINISTAION TECHNOLOGICAL COLLEGE ชื่อวิจัย ผลการใช้สื่อวีดีโอการสอนชุด ส่วนประกอบของหนังสือ วิชาการเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ผู้วิจัย นายอลงกรณ์ เต่าทอง สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
WIMOL BUSINESS ADMINISTAION TECHNOLOGICAL COLLEGE ปัญหาการวิจัย นักศึกษาให้ความสำคัญกับวิชาการเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุดน้อย ผู้วิจัยจึงต้องหาหนทางที่จะทำให้นักศึกษาที่เรียนวิชาการเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุดมีความสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้น โดยผู้วิจัยเลือกเรื่อง ส่วนประกอบของหนังสือมาจัดทำสื่อการสอน เพราะเป็นเรื่องที่นักศึกษาเข้าใจว่ารู้อยู่แล้ว จึงทำให้นักศึกษาสนใจน้อย โดยมุ่งหวังจะดึงความสนใจของนักศึกษาให้กลับมาสนใจในเรื่องที่คิดว่ารู้อยู่แล้วให้รู้เพิ่มมากขึ้นและรู้อย่างถูกต้อง

3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
WIMOL BUSINESS ADMINISTAION TECHNOLOGICAL COLLEGE วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้สื่อ 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อสื่อวีดีโอการสอน ชุด ส่วนประกอบของหนังสือ

4 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
WIMOL BUSINESS ADMINISTAION TECHNOLOGICAL COLLEGE ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนกับผลของแบบวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทดสอบ N X S.D. t ก่อนเรียน 9.15 2.13 21.525** หลังเรียน 18.46 1.33 **p<=0.1

5 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
WIMOL BUSINESS ADMINISTAION TECHNOLOGICAL COLLEGE ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่อวีดีโอการสอน จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 26 คน รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจ x ส่วนเบี่ยงเบน SD ระดับความพึงพอใจ 1. ความเหมาะสมของเวลาในการนำเสนอ 4.15 0.7 พึงพอใจมากที่สุด 2. การนำสู่เรื่อง เสนอเนื้อหา และสรุป 4.27 3 เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนด 4.88 0.4 4 เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน 4.69

6 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
WIMOL BUSINESS ADMINISTAION TECHNOLOGICAL COLLEGE 5.ใช้ภาษาถูกต้อง ชัดเจน เหมาะกับระดับ ของผู้เรียน 4.46 0.6 พึงพอใจมากที่สุด 6. ตัวอักษร(แบบ ขนาด สี) 4.73 0.5 7. ขนาดภาพ รายละเอียดภาพ 4.62 0.7 8. เทคนิคพิเศษ การจัดองค์ประกอบศิลป์ การลำดับภาพ การสื่อความหมาย 4.42 9. เสียงบรรยาย (น้ำเสียง การอ่านออกเสียง อักขระ และจังหวะการอ่าน) เสียงดนตรี (ความชัดเจน ระดับความดัง)เสียงประกอบ ( ตรง สัมพันธ์เหมาะสมกับภาพและการบรรยาย) 4.81

7 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
WIMOL BUSINESS ADMINISTAION TECHNOLOGICAL COLLEGE 10. สามารถนำเนื้อหาไปใช้ประโยชน์ได้ 4.77 0.7 พึงพอใจมากที่สุด ผลรวม 4.58 0.5

8 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
WIMOL BUSINESS ADMINISTAION TECHNOLOGICAL COLLEGE สรุปผลการวิจัย จากการวิจัยพบว่า 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการทดลองวิชาการเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุดไปพบว่า ร้อยละ 100 ของกลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนโดยใช้สื่อการสอนสูงกว่าก่อนการเรียนโดยใช้สื่อการสอนเปรียบเทียบจากคะแนนสอบก่อนเรียน 1 กับคะแนนสอบหลังเรียน โดยกลุ่มตัวอย่างทุกคนมีคะแนนเพิ่มขึ้น เฉลี่ย 9.31 คะแนน 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้สื่อวีดีโอการสอนชุด ส่วนประกอบของหนังสือ พบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในสื่อการ์ตูนความรู้ ที่ใช้ประกอบการสอน โดยมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ระดับพึงพอใจมาก

9 จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ WIMOL BUSINESS ADMINISTAION TECHNOLOGICAL COLLEGE จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google