งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ WIMOL BUSINESS ADMINISTAION TECHNOLOGICAL COLLEGE ชื่อวิจัย ผลการใช้สื่อวีดีโอการสอนชุด ส่วนประกอบ ของหนังสือ วิชาการเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุดของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ WIMOL BUSINESS ADMINISTAION TECHNOLOGICAL COLLEGE ชื่อวิจัย ผลการใช้สื่อวีดีโอการสอนชุด ส่วนประกอบ ของหนังสือ วิชาการเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุดของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ WIMOL BUSINESS ADMINISTAION TECHNOLOGICAL COLLEGE ชื่อวิจัย ผลการใช้สื่อวีดีโอการสอนชุด ส่วนประกอบ ของหนังสือ วิชาการเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุดของ นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ผู้วิจัย นายอลงกรณ์ เต่าทอง สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ WIMOL BUSINESS ADMINISTAION TECHNOLOGICAL COLLEGE ปัญหาการวิจัย นักศึกษาให้ความสำคัญกับวิชาการเขียน รายงานและการใช้ห้องสมุดน้อย ผู้วิจัยจึงต้องหา หนทางที่จะทำให้นักศึกษาที่เรียนวิชาการเขียนรายงาน และการใช้ห้องสมุดมีความสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้น โดยผู้วิจัยเลือกเรื่อง ส่วนประกอบของหนังสือมาจัดทำ สื่อการสอน เพราะเป็นเรื่องที่นักศึกษาเข้าใจว่ารู้อยู่แล้ว จึงทำให้นักศึกษาสนใจน้อย โดยมุ่งหวังจะดึงความ สนใจของนักศึกษาให้กลับมาสนใจในเรื่องที่คิดว่ารู้อยู่ แล้วให้รู้เพิ่มมากขึ้นและรู้อย่างถูกต้อง

3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ WIMOL BUSINESS ADMINISTAION TECHNOLOGICAL COLLEGE วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน และหลังการใช้สื่อ 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อสื่อวีดีโอการสอน ชุด ส่วนประกอบของหนังสือ

4 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ WIMOL BUSINESS ADMINISTAION TECHNOLOGICAL COLLEGE ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียน กับผลของแบบวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทดสอบ N XS.D.t ก่อนเรียน 26 9.152.1321.525** หลังเรียน 26 18.461.33 **p<=0.1

5 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ WIMOL BUSINESS ADMINISTAION TECHNOLOGICAL COLLEGE รายการประเมินค่าเฉลี่ย ความพึง พอใจ x ส่วน เบี่ยงเบน SD ระดับความ พึงพอใจ 1. ความเหมาะสมของเวลา ในการนำเสนอ 4.150.7 พึงพอใจมาก ที่สุด 2. การนำสู่เรื่อง เสนอเนื้อหา และสรุป 4.27 0.7 พึงพอใจมาก ที่สุด 3 เนื้อหาสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ที่กำหนด 4.88 0.4 พึงพอใจมาก ที่สุด 4 เนื้อหามีความยากง่าย เหมาะสมกับผู้เรียน 4.69 0.4 พึงพอใจมาก ที่สุด ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึง พอใจในการใช้สื่อวีดีโอการสอน จาก กลุ่มตัวอย่างจำนวน 26 คน

6 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ WIMOL BUSINESS ADMINISTAION TECHNOLOGICAL COLLEGE 5. ใช้ภาษาถูกต้อง ชัดเจน เหมาะกับระดับ ของผู้เรียน 4.460.6 พึงพอใจมาก ที่สุด 6. ตัวอักษร ( แบบ ขนาด สี )4.73 0.5 พึงพอใจมาก ที่สุด 7. ขนาดภาพ รายละเอียด ภาพ 4.62 0.7 พึงพอใจมาก ที่สุด 8. เทคนิคพิเศษ การจัด องค์ประกอบศิลป์ การลำดับภาพ การสื่อ ความหมาย 4.42 0.6 พึงพอใจมาก ที่สุด 9. เสียงบรรยาย ( น้ำเสียง การอ่านออกเสียง อักขระ และจังหวะการอ่าน ) เสียงดนตรี ( ความชัดเจน ระดับความดัง ) เสียงประกอบ ( ตรง สัมพันธ์เหมาะสมกับ ภาพและการบรรยาย ) 4.810.6 พึงพอใจมาก ที่สุด

7 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ WIMOL BUSINESS ADMINISTAION TECHNOLOGICAL COLLEGE 10. สามารถนำเนื้อหาไปใช้ ประโยชน์ได้ 4.770.7 พึงพอใจมาก ที่สุด ผลรวม 4.580.5 พึงพอใจ มากที่สุด

8 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ WIMOL BUSINESS ADMINISTAION TECHNOLOGICAL COLLEGE สรุปผลการวิจัย จากการวิจัยพบว่า 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการทดลองวิชาการเขียนรายงานและการใช้ ห้องสมุดไปพบว่า ร้อยละ 100 ของกลุ่มตัวอย่างมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนโดยใช้สื่อการสอน สูงกว่าก่อนการเรียนโดยใช้สื่อการสอนเปรียบเทียบจาก คะแนนสอบก่อนเรียน 1 กับคะแนนสอบหลังเรียน โดย กลุ่มตัวอย่างทุกคนมีคะแนนเพิ่มขึ้น เฉลี่ย 9.31 คะแนน 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้สื่อวีดีโอการ สอนชุด ส่วนประกอบของหนังสือ พบว่า นักศึกษากลุ่ม ตัวอย่างมีความพึงพอใจในสื่อการ์ตูนความรู้ ที่ใช้ ประกอบการสอน โดยมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.58 ระดับพึงพอใจมาก

9 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ WIMOL BUSINESS ADMINISTAION TECHNOLOGICAL COLLEGE


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ WIMOL BUSINESS ADMINISTAION TECHNOLOGICAL COLLEGE ชื่อวิจัย ผลการใช้สื่อวีดีโอการสอนชุด ส่วนประกอบ ของหนังสือ วิชาการเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุดของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google