งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัฒนธรรมกรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัฒนธรรมกรมอนามัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัฒนธรรมกรมอนามัย

2 วัฒนธรรมกรมอนามัย ประกาศกรมอนามัย 15 มีนาคม 2549
วัฒนธรรมกรมอนามัย ประกาศกรมอนามัย 15 มีนาคม 2549

3 การพัฒนาวัฒนธรรมกรมอนามัย
การตรวจสอบวัฒนธรรมองค์กร (Culture Audit) ขั้นที่ 1 การออกแบบวัฒนธรรมองค์กร (Culture Design) ขั้นที่ 2 การพัฒนาระบบสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร ขั้นที่ 3 การประเมินวัฒนธรรมองค์กร (Culture Assessment) ขั้นที่ 4 การกระตุ้นธำรงรักษาและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร ขั้นที่ 5

4 ผลสรุปการทบทวนดัชนีบ่งชี้

5 ดัชนีบ่งชี้ CCP คำขยาย ดัชนีบ่งชี้ H Health Model (เป็นต้นแบบสุขภาพ)
1.ใส่ใจดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรงเพื่อให้เป็น แบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นในเรื่อง 1.1 การตรวจสุขภาพและทดสอบสมรรถภาพ ปีละ 1 ครั้ง 1.2 การวัดรอบเอวปีละ 4 ครั้ง 1.3 การยืดเหยียดในหน่วยงานทุกวันและทุกการประชุม 2. เผยแพร่ ชี้แนะ เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้อื่นทุกครั้งที่ มีโอกาส

6 ดัชนีบ่งชี้ CCP คำขยาย ดัชนีบ่งชี้ E Ethics (มีจริยธรรม) A
1. ตรงต่อเวลา 2. ปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ โปร่งใสและ ตรวจสอบได้ 3. ไม่นำทรัพย์สิน/ของใช้/เวลาขององค์กรและ ตำแหน่งหน้าที่มาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน A Achievement (มุ่งผลสัมฤทธิ์) 1. มุ่งปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให้สำเร็จตามเป้าหมายอย่างประหยัดและคุ้มค่า 2. ติดตามและวัดผลการปฏิบัติงานของตนอย่างสม่ำเสมอ 3. มีการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากลูกค้า/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงาน 4. มีความรับผิดชอบต่อผลงานไม่ว่าสำเร็จหรือล้มเหลว

7 ดัชนีบ่งชี้ CCP คำขยาย L Learning (เรียนรู้ร่วมกัน) T Trust
1. มุ่งมั่นเรียนรู้จากการปฏิบัติงานและแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสื่อสารกับผู้ร่วมงานรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกองค์กร 3. มีการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและสรุปเป็นบทเรียนไว้เป็นคลังความรู้ขององค์กร T Trust (เคารพและเชื่อมั่น) 1. กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง กล้าบอกเมื่อมีสิ่ง ไม่ถูกต้อง และกล้าทดลองวิธีการใหม่ๆ 2. เชื่อมั่นในคุณค่าของคน มีความไว้วางใจ ให้เกียรติ ยอมรับความคิดเห็นและความสามารถของตนเองและผู้ร่วมงานทุกระดับ 3. มีความสุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน และเคารพในสิทธิของผู้อื่น

8 ดัชนีบ่งชี้ ดัชนีบ่งชี้ CCP คำขยาย H Harmony (เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน)
1. รักษามิตรภาพอันดีกับเพื่อนร่วมงาน เคารพ ให้เกียรติและให้อภัยซึ่งกันและกัน 2. เปิดใจ รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และปฏิบัติตามมติของทีม 3. ร่วมปรึกษาหารือ ร่วมตัดสินใจ รับผิดชอบในผลงานและไม่ยึดเอาผลงานของทีมมาเป็นของตนเอง 4. ช่วยเหลือคลี่คลายปัญหาอุปสรรคของทีมเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง 5. มีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารภายในทีมอย่างครบถ้วน สม่ำเสมอและทันเหตุการณ์

9 ตัวอย่างเกณฑ์/แนวทางการประเมิน ตัวอย่างเกณฑ์ประเมิน
CCP คำขยาย ตัวอย่างเกณฑ์ประเมิน H Health Model (เป็นต้นแบบสุขภาพ) - หน่วยงานมีการจัดสภาพแวดล้อม/กิจกรรม/ปัจจัยที่เอื้อต่อการดูแลรักษาสุขภาพตนเองของบุคลากรในหน่วยงาน - บุคลากรกรมอนามัย ได้รับการตรวจสุขภาพและทดสอบสมรรถภาพ ปีละ 1 ครั้ง และวัดรอบเอวปีละ 4 ครั้ง มีการยืดเหยียดในหน่วยงานทุกวันและทุกการประชุม E Ethics (มีจริยธรรม) - กำหนดรายละเอียดการประเมินผลตามการประเมิน Core Competency ของกรมอนามัย A Achievement (มุ่งผลสัมฤทธิ์)

10 ตัวอย่างเกณฑ์/แนวทางการประเมิน ตัวอย่างเกณฑ์ประเมิน
CCP คำขยาย ตัวอย่างเกณฑ์ประเมิน L Learning (เรียนรู้ร่วมกัน) - หน่วยงานมีการสรุปบทเรียนขององค์กรอย่างน้อย 1 เรื่อง ต่อปี(Best Practice) T Trust (เคารพและเชื่อมั่น) - จำนวนของงานที่ประสบผลสำเร็จจากการทำงานเป็นกลุ่ม (Working Group Based Job Success) H Harmony (เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน) - กำหนดรายละเอียดการประเมินผลตามการประเมิน Core Competency ของกรมอนามัย

11 แนวทางการประเมินการสื่อสารวัฒนธรรมของกรมอนามัย
ประเมินผลการสื่อสารวัฒนธรรมองค์กร 1ครั้ง ในเดือน กรกฎาคม 2550 โดยใช้แบบสำรวจ - ภาพรวมขององค์กร /หน่วยงาน/ บุคลากร การประเมินผลการสื่อสารวัฒนธรรมองค์กร จะประเมินใน 3 มิติ คือ มิติที่ 1 ประเมินการรับรู้ของบุคลากรเกี่ยวกับวัฒนธรรมกรมอนามัยมิติที่ 2 ประเมินความเข้าใจของบุคลากร มิติที่ 3 ประเมินการนำวัฒนธรรมไปประยุกต์ใช้ของบุคลากร


ดาวน์โหลด ppt วัฒนธรรมกรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google