งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัฒนธรรม กรมอนามัย. วัฒนธรรมกรมอนามัย ประกาศกรมอนามัย 15 มีนาคม 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัฒนธรรม กรมอนามัย. วัฒนธรรมกรมอนามัย ประกาศกรมอนามัย 15 มีนาคม 2549."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัฒนธรรม กรมอนามัย

2 วัฒนธรรมกรมอนามัย ประกาศกรมอนามัย 15 มีนาคม 2549

3  การตรวจสอบวัฒนธรรมองค์กร (Culture Audit)  การออกแบบวัฒนธรรมองค์กร (Culture Design)  การพัฒนาระบบสนับสนุนให้เกิด วัฒนธรรมองค์กร  การกระตุ้นธำรงรักษาและพัฒนา วัฒนธรรมองค์กร ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 5  การประเมินวัฒนธรรมองค์กร (Culture Assessment) ขั้นที่ 4 การพัฒนาวัฒนธรรมกรมอนามัย

4 ผลสรุปการทบทวน ดัชนีบ่งชี้

5 CC P คำขยายดัชนีบ่งชี้ HHealth Model ( เป็น ต้นแบบ สุขภาพ ) 1. ใส่ใจดูแลตนเองให้มี สุขภาพแข็งแรงเพื่อให้ เป็น แบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นใน เรื่อง 1.1 การตรวจสุขภาพ และทดสอบสมรรถภาพ ปี ละ 1 ครั้ง 1.2 การวัดรอบเอวปีละ 4 ครั้ง 1.3 การยืดเหยียดใน หน่วยงานทุกวันและทุก การประชุม 2. เผยแพร่ ชี้แนะ เกี่ยวกับ การส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้แก่ผู้อื่นทุกครั้งที่ มีโอกาส ดัชนีบ่งชี้

6 CC P คำขยายดัชนีบ่งชี้ EEthics ( มี จริยธรรม ) 1. ตรงต่อเวลา 2. ปฏิบัติงานด้วยความเสมอ ภาคไม่เลือกปฏิบัติ โปร่งใสและ ตรวจสอบได้ 3. ไม่นำทรัพย์สิน / ของใช้ / เวลาขององค์กรและ ตำแหน่งหน้าที่มาใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตน AAchievem ent ( มุ่ง ผลสัมฤทธิ์ ) 1. มุ่งปฏิบัติงานในความ รับผิดชอบให้สำเร็จตาม เป้าหมายอย่างประหยัดและ คุ้มค่า 2. ติดตามและวัดผลการ ปฏิบัติงานของตนอย่าง สม่ำเสมอ 3. มีการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากลูกค้า / ผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาปรับปรุง การทำงาน 4. มีความรับผิดชอบต่อผลงาน ไม่ว่าสำเร็จหรือล้มเหลว ดัชนีบ่งชี้

7 CC P คำขยาย ดัชนีบ่งชี้ LLearning ( เรียนรู้ ร่วมกัน ) 1. มุ่งมั่นเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน และแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ สื่อสารกับผู้ร่วมงานรวมทั้ง ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายใน และ ภายนอกองค์กร 3. มีการนำความรู้และ ประสบการณ์ที่ได้รับ มา ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และสรุปเป็นบทเรียนไว้เป็น คลังความรู้ขององค์กร TTrust ( เคารพ และ เชื่อมั่น ) 1. กล้าแสดงความคิดเห็นที่ แตกต่าง กล้าบอกเมื่อมีสิ่ง ไม่ถูกต้อง และกล้าทดลอง วิธีการใหม่ๆ 2. เชื่อมั่นในคุณค่าของคน มี ความไว้วางใจ ให้เกียรติ ยอมรับความคิดเห็นและ ความสามารถของตนเองและ ผู้ร่วมงานทุกระดับ 3. มีความสุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน และเคารพในสิทธิของผู้อื่น ดัชนีบ่งชี้

8 CC P คำขยาย ดัชนีบ่งชี้ HHarmony ( เป็นอันหนึ่ง อันเดียวกัน ) 1. รักษามิตรภาพอันดีกับเพื่อน ร่วมงาน เคารพ ให้เกียรติ และให้อภัยซึ่งกันและกัน 2. เปิดใจ รับฟังความคิดเห็นที่ แตกต่าง และปฏิบัติตามมติ ของทีม 3. ร่วมปรึกษาหารือ ร่วม ตัดสินใจ รับผิดชอบใน ผลงานและไม่ยึดเอา ผลงานของทีมมาเป็นของ ตนเอง 4. ช่วยเหลือคลี่คลายปัญหา อุปสรรคของทีมเพื่อให้งาน สำเร็จลุล่วง 5. มีการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร ภายในทีมอย่างครบถ้วน สม่ำเสมอและทันเหตุการณ์ ดัชนีบ่งชี้

9 CCP คำขยายตัวอย่างเกณฑ์ประเมิน HHealth Model ( เป็นต้นแบบ สุขภาพ ) - หน่วยงานมีการจัด สภาพแวดล้อม / กิจกรรม / ปัจจัยที่เอื้อต่อการดูแลรักษา สุขภาพตนเองของบุคลากร ในหน่วยงาน - บุคลากรกรมอนามัย ได้รับ การตรวจสุขภาพและ ทดสอบสมรรถภาพ ปีละ 1 ครั้ง และวัดรอบเอวปีละ 4 ครั้ง มีการยืดเหยียดใน หน่วยงานทุกวันและทุกการ ประชุม EEthics ( มีจริยธรรม ) - กำหนดรายละเอียดการ ประเมินผลตามการประเมิน Core Competency ของ กรมอนามัย AAchievement ( มุ่งผลสัมฤทธิ์ ) - กำหนดรายละเอียดการ ประเมินผลตามการประเมิน Core Competency ของกรม อนามัย ตัวอย่างเกณฑ์ / แนว ทางการประเมิน

10 CCP คำขยาย ตัวอย่างเกณฑ์ประเมิน LLearning ( เรียนรู้ร่วมกัน ) - หน่วยงานมีการสรุปบทเรียน ขององค์กรอย่างน้อย 1 เรื่อง ต่อปี (Best Practice) TTrust ( เคารพและเชื่อมั่น ) - จำนวนของงานที่ประสบ ผลสำเร็จจากการทำงาน เป็นกลุ่ม (Working Group Based Job Success) HHarmony ( เป็นอันหนึ่งอัน เดียวกัน ) - กำหนดรายละเอียดการ ประเมินผลตามการประเมิน Core Competency ของ กรมอนามัย ตัวอย่างเกณฑ์ / แนว ทางการประเมิน

11 แนวทางการประเมินการสื่อสาร วัฒนธรรมของกรมอนามัย ประเมินผลการสื่อสารวัฒนธรรมองค์กร 1 ครั้ง ในเดือน กรกฎาคม 2550 โดยใช้แบบสำรวจ - ภาพรวมขององค์กร / หน่วยงาน / บุคลากร การประเมินผลการสื่อสารวัฒนธรรมองค์กร จะ ประเมินใน 3 มิติ คือ มิติที่ 1 ประเมินการรับรู้ของบุคลากรเกี่ยวกับ วัฒนธรรมกรมอนามัยมิติที่ 2 ประเมินความ เข้าใจของบุคลากร มิติที่ 3 ประเมินการนำวัฒนธรรมไป ประยุกต์ใช้ของบุคลากร


ดาวน์โหลด ppt วัฒนธรรม กรมอนามัย. วัฒนธรรมกรมอนามัย ประกาศกรมอนามัย 15 มีนาคม 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google