งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมดุลเคมี สมดุล หมายถึง ภาวะที่ กระบวนการสองกระบวนการ ซึ่งมี ทิศทางตรงกันข้าม เกิดขึ้นด้วย อัตราเร็วเท่าๆ กัน เช่น น้ำ ( ของเหล ว ) ไอน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมดุลเคมี สมดุล หมายถึง ภาวะที่ กระบวนการสองกระบวนการ ซึ่งมี ทิศทางตรงกันข้าม เกิดขึ้นด้วย อัตราเร็วเท่าๆ กัน เช่น น้ำ ( ของเหล ว ) ไอน้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมดุลเคมี สมดุล หมายถึง ภาวะที่ กระบวนการสองกระบวนการ ซึ่งมี ทิศทางตรงกันข้าม เกิดขึ้นด้วย อัตราเร็วเท่าๆ กัน เช่น น้ำ ( ของเหล ว ) ไอน้ำ

2 ระบบ (system) หมายถึง ขอบเขตของสิ่งต่างๆ ที่เราสนใจและ กำลังศึกษาทดลองอยู่ และสิ่งต่างๆ ที่อยู่นอกระบบเรียกว่า สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมนี้อาจมีผลหรือไม่มีผล ต่อระบบ ตัวอย่างเช่น การศึกษาการละลาย ของตะกอน BaSO 4 ในน้ำ BaSO 4 (s) Ba 2 + (aq) + SO 4 2- (aq) ตะกอน BaSO 4, Ba 2+, SO 4 2- และ น้ำเป็นส่วนของระบบ ส่วนอากาศที่ อยู่รอบๆ จัดเป็นสิ่งแวดล้อม ในกรณี นี้อากาศไม่มีผลต่อระบบ

3 ระบบแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 1. ระบบเปิด (opened system) หมายถึง ระบบที่มีการถ่ายเทมวล สารและพลังงานกับสิ่งแวดล้อม นั่นคือ มวลของสารไม่คงที่ เช่น การต้มน้ำในกา น้ำจะเปลี่ยนเป็น ไอน้ำ ฟุ้งกระจายออกจาก ระบบจึงจัดเป็นระบบเปิด

4 2. ระบบปิด (closed system) หมายถึง ระบบที่มีการถ่ายเท พลังงานกับสิ่งแวดล้อม แต่ไม่มี การถ่ายเทมวลของสารระหว่าง ระบบกับสิ่งแวดล้อม เช่น การ ระเหยของน้ำในภาชนะปิดที่กล่าว แล้วข้างต้น หรือ การละลายของ ตะกอน BaSO4 ทั้งสอง กระบวนการไม่มีการถ่ายเทมวล ให้กับสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด 3. ระบบอิสระ (isolated system) หมายถึง ระบบที่ไม่มีการถ่ายเท มวลและพลังงานกับสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น น้ำร้อนที่เก็บไว้ใน กระติกน้ำร้อน

5 ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นในระบบเปิด การเผากรดโบริก (H 3 BO 3 ) จะ สลายตัวให้ โบรอนออกไซด์ และ H 2 O(g) H 3 BO 3 (s) B 2 O 3 (s) + H 2 O(g) ในระบบนี้ ไอน้ำที่เกิดจากการเผา ไหม้จะระเหยออกไปจากระบบได้ มวลของสารมีการเปลี่ยนแปลง คือ ลดลงระบบนี้จัดเป็นระบบเปิด

6 ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นในระบบปิด เกล็ดไอโอดีน I 2 (s) เมื่อใส่ใน ภาชนะปิดจะเกิดการระเหิด กลายเป็นไอ I 2 (s) 2I(g) มวลของ I 2 ยังคงที่ เพียงแต่มี การเปลี่ยนสถานะ ดังนั้น จึงถือได้ ว่าระบบนี้เป็นระบบปิด


ดาวน์โหลด ppt สมดุลเคมี สมดุล หมายถึง ภาวะที่ กระบวนการสองกระบวนการ ซึ่งมี ทิศทางตรงกันข้าม เกิดขึ้นด้วย อัตราเร็วเท่าๆ กัน เช่น น้ำ ( ของเหล ว ) ไอน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google