งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชนิดของปฏิกิริยา 1 ชนิดของปฏิกิริยาเคมี โดย เสาวนีย์ หีตลำพูน คศ.3 โรงเรียนปะทิววิทยา จังหวัดชุมพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชนิดของปฏิกิริยา 1 ชนิดของปฏิกิริยาเคมี โดย เสาวนีย์ หีตลำพูน คศ.3 โรงเรียนปะทิววิทยา จังหวัดชุมพร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชนิดของปฏิกิริยา 1 ชนิดของปฏิกิริยาเคมี โดย เสาวนีย์ หีตลำพูน คศ.3 โรงเรียนปะทิววิทยา จังหวัดชุมพร

2 ชนิดของปฏิกิริยา 2 ชนิดของปฏิกิริยา (Type of chemistry reaction) ปฏิกิริยาการตกตะกอน ปฏิกิริยากรด - เบส ปฏิกิริยารีดอกซ์

3 ชนิดของปฏิกิริยา 3 ปฏิกิริยาการตกตะกอน (Precipitation reaction) ปฏิกิริยาเคมีที่ได้ผลิตภัณฑ์ เป็นของแข็งหรือสารประกอบ ที่ไม่ละลายน้ำ ปฏิกิริยาตกตะกอนเกิดจาก ไอออนบวกและไอออนลบมี การแลกเปลี่ยนคู่กัน หรืออาจ เรียกว่าปฏิกิริยาการแทนที่

4 ชนิดของปฏิกิริยา 4 กฎการละลายของ สารประกอบไอออนิก กฎ ที่ ไอออนรายละเอียดข้อยกเ ว้น 1Li + Na + K + NH 4 + สารประกอบหมู่ IA และสารประกอบ แอมโมเนียละลาย น้ำได้ - 2CH 3 COO - NO 3 - อะซีเตทและไน เทรตละลายน้ำได้ -

5 ชนิดของปฏิกิริยา 5 กฎการละลายของ สารประกอบไอออนิก กฎ ที่ ไอออนรายละเอียดข้อยกเว้น 3Cl - Br - I - คลอไรด์ โบร ไมด์ ไอโอไดด์ส่วน ใหญ่ ละลายน้ำได้ AgCl, Hg 2 Cl 2 PbCl 2, AgBr HgBr 2, PbBr 2 AgI, HgI 2 Hg 2 I 2, PbI 2 4SO 4 2- ซัลเฟตส่วนใหญ่ ละลายน้ำได้ CaSO 4, SrSO 4 BaSO 4 Ag 2 SO 4 Hg 2 SO 4 PbSO 4

6 ชนิดของปฏิกิริยา 6 กฎการละลายของ สารประกอบไอออนิก กฎ ที่ ไอออนรายละเอียดข้อยกเว้น 5CO 3 2- คาร์บอเนตส่วน ใหญ่ ไม่ละลายน้ำ คาร์บอเนต ของหมู่ 1A และ (NH 4 ) 2 CO 3 6PO 4 3- ฟอสเฟตส่วน ใหญ่ ไม่ละลายน้ำ ฟอสเฟต ของหมู่ 1A และ (NH 4 ) 2 PO 4

7 ชนิดของปฏิกิริยา 7 กฎการละลายของ สารประกอบไอออนิก กฎ ที่ ไอออนรายละเอียดข้อยกเว้น 7S 2- ซัลไฟด์ส่วน ใหญ่ ไม่ละลายน้ำ ซัลไฟด์ของ หมู่ 1A และ (NH 4 ) 2 S 8OH - ไฮดรอกไซด์ ส่วนใหญ่ ไม่ละลายน้ำ ไฮดรอก ไซด์ของหมู่ 1A และ Ca(OH) 2 Sr(OH) 2 Ba(OH) 2

8 ชนิดของปฏิกิริยา 8 ตัวอย่างปฏิกิริยาการ ตกตะกอน ปฏิกิริยาระหว่างสารละลายเลด (II) ไนเทรตกับสารละลาย โพแทสเซียมไอโอไดด์เกิด ผลผลิตเป็นตะกอนสีเหลือง Pb(NO 3 ) 2 (aq) + KI (aq) PbI 2 (s) + KNO 3 (aq) ตามกฎ ข้อ ….. 3

9 ชนิดของปฏิกิริยา 9 ตัวอย่างปฏิกิริยาการ ตกตะกอน ทำนายว่าเกิดตะกอนหรือไม่ Al 2 (SO 4 ) 3 (..) + NaOH (..) Al(OH) 3 (..) + NaSO 4 (..)

10 ชนิดของปฏิกิริยา 10 ตัวอย่างปฏิกิริยาการ ตกตะกอน ทำนายว่าเกิดตะกอนหรือไม่ ตามกฎ ข้อ ….. Al 2 (SO 4 ) 3 (..) + NaOH (..) Al 2 (SO 4 ) 3 ละลาย NaSO 4 ละลาย ตามกฎ ข้อ ….. 4 1

11 ชนิดของปฏิกิริยา 11 ตัวอย่างปฏิกิริยาการ ตกตะกอน Al(OH) 3 (..) ไม่ ละลายน้ำ Al 2 (SO 4 ) 3 (aq) + NaOH (aq) Al(OH) 3 (s) + NaSO 4 (aq) NaSO 4 (..) ละลาย น้ำ ตามกฎ ข้อ … 8 1 เขียนสมการเคมีได้ดังนี้

12 ชนิดของปฏิกิริยา 12 ตัวอย่างปฏิกิริยาการ ตกตะกอน ทำนายว่าเกิดตะกอนหรือไม่ NaCl (..) + Fe(NO 3 ) 2 (..) NaNO 3 (..) + FeCl 2 (..) NaCl ละลายน้ำ ตามกฎ ข้อ … 1 Fe(NO 3 ) 2 ละลายน้ำ ตามกฎ ข้อ … 2

13 ชนิดของปฏิกิริยา 13 NaNO 3 ละลาย น้ำ ตามกฎ ข้อ … FeCl 2 ละลาย น้ำ ตามกฎ ข้อ … 1 3 สรุป ไม่เกิด ตะกอน Click NaCl (..) + Fe(NO 3 ) 2 (..) NaNO 3 (..) + FeCl 2 (..) NaCl (aq) + Fe(NO 3 ) 2 (aq) NaNO 3 (aq) + FeCl 2 (aq)


ดาวน์โหลด ppt ชนิดของปฏิกิริยา 1 ชนิดของปฏิกิริยาเคมี โดย เสาวนีย์ หีตลำพูน คศ.3 โรงเรียนปะทิววิทยา จังหวัดชุมพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google