งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทดลองที่ 5 Colligative property Freezing point depression.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทดลองที่ 5 Colligative property Freezing point depression."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทดลองที่ 5 Colligative property Freezing point depression

2 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสมบัติคอลลิเกทิฟบาง ประเภทของสาร เพื่อหาจุดเยือกแข็งของสาร เพื่อหามวลโมเลกุลของสารจาก จุดเยือกแข็งของสารละลาย เพื่อศึกษาการรวมตัวและการ แตกตัวเป็นไอออนของสารจาก จุดเยือกแข็งของสารละลาย

3 ทฤษฎี สมบัติ คอลลิเกทิฟ หมายถึง สมบัติกายภาพของสารละลายที่ ขึ้นอยู่กับจำนวนอนุภาคของตัว ละลาย (solute) หรือความเข้มข้น ของสารละลาย (solution) แต่ไม่ ขึ้นอยู่กับชนิดของตัวละลาย

4 จุดเยือกแข็ง คือ อุณหภูมิที่ ของเหลวเริ่มเปลี่ยนเป็นของแข็ง ณ อุณหภูมิจุดเยือกแข็งจะเกิด ภาวะสมดุลระหว่างของเหลวกับ ของแข็ง ถ้าดำเนินการทดลองโดยลด อุณหภูมิของเหลวบริสุทธิ์จนถึง จุดหนึ่ง ของเหลวจะเริ่ม กลายเป็นของแข็ง อุณหภูมิที่ จุดนี้เรียกว่าจุดเยือกแข็ง และ ของเหลวบริสุทธิ์จะมีจุดเยือก แข็งคงที่

5 ในทางปฏิบัติ ถ้าลดอุณหภูมิเร็วเกินไปหรือไม่ คนอย่างสม่ำเสมอ จะพบว่าเมื่ออุณหภูมิลด ลงจนถึงจุดเยือกแข็งแล้ว ของเหลวจะยังไม่ กลายเป็นของแข็ง และอุณหภูมิจะไม่คงที่ โดยลดต่ำลงอีกระยะหนึ่ง หลังจากนั้นจึงจะ ค่อยๆ สูงขึ้นจนถึงจุดเยือกแข็งและคงที่ ณ จุดเยือกแข็งนั้น เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า การเย็นยวดยิ่ง ( supercooling )

6 อุณหภูมิ ( o C) ตัวทำละลายบริสุทธิ์ เวลา ตัวทำละลายบริสุทธิ์ ตัวทำละลายเริ่ม แข็งตัว TfoTfo เกิดการเย็นตัว ยวดยิ่ง TfTf สารละลา ย การหาจุดเยือกแข็งของสาร 1. ทำให้ของเหลวเย็นลง ดำเนินการ วัดอุณหภูมิที่เวลาต่าง ๆ 2. เขียนกราฟระหว่างอุณหภูมิกับเวลา จะ ได้กราฟที่เรียกว่า กราฟ การเย็นตัว (cooling curve) ดังรูป 3. หาจุดเยือกแข็งของของเหลวจากกราฟ  T f จุดเยือกแข็งที่ลดลง มีค่าเท่ากับ จุดเยือกแข็งของตัวทำละลาย บริสุทธิ์ (T o f ) – จุดเยือก แข็งของสารละลาย (T f )

7 จุดเยือกแข็งของสารละลายต่ำกว่า ของสารบริสุทธิ์   T f = K f m  T f จุดเยือกแข็งที่ลดลง มีค่าเท่ากับ จุดเยือกแข็งของตัวทำละลาย บริสุทธิ์ (T o f ) – จุดเยือก แข็งของสารละลาย (T f ) K f ค่าคงที่ของการลดลงของจุดเยือก แข็ง ( o C / m) m ความเข้มข้นของสารละลาย (molal หรือ mol / kg)

8  T f = K f ………… (2) w 1 = น้ำหนักของตัวทำละลาย (g) w 2 = น้ำหนักของตัวละลาย (g) M 2 = มวลโมเลกุลของตัวละลาย จากสมการ (2) หามวลโมเลกุลของตัวละลายจากจุดเยือกแข็งที่ลดลงได้ M 2 = K f …………..(3) K f = ค่าคงที่ของการลดลงของ จุดเยือกแข็ง (molal freezing point depression constant,)

9 ในกรณีที่ตัวละลายแตกตัวเป็น ไอออน หรือรวมตัวกันเป็นโมเลกุล ที่ใหญ่ขึ้น สามารถคำนวณขนาด ของการแตกตัวหรือขนาดของการ รวมตัวได้  T f =i K f m ………(4) i = van’t Hoff factor

10 วิธีทดลอง จัดตั้ง อุปกรณ์ดังภาพ เทอร์โมมิ เตอร์ น้ำแข็งผสม เกลือ ของเห ลว magnetic bar

11 ดำเนินการหาจุดเยือกแข็ง ของสารต่อไปนี้ ก. น้ำกลั่น ข. สารละลายกลูโคส ค. สารละลายโซเดียมคลอ ไรด์ ง. สารละลายแมกนีเซียม ซัลเฟต จ. สารละลายแมกนีเซียม คลอไรด์

12 การคำนวณ M2 = K f …………..(3) 1. คำนวณมวลโมเลกุลของกลูโคส w 2 = น้ำหนักของกลูโคส = 7.20 g w 1 = น้ำหนักของน้ำ = 100 g K f = 1.86 o C /m  T f หาจากการทดลอง

13 2. หา Van’t Hoff factor ของสารละลาย 1. C 6 H 12 O 6 (aq) 0.40 m 2. NaCl (aq) 0.20 m 3. MgSO 4 (aq) 0.20 m 4. MgCl 2 (aq) 0.20 m  T f = i K f m i =  T f / K f m จากสมการ


ดาวน์โหลด ppt การทดลองที่ 5 Colligative property Freezing point depression.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google