งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูชำนาญ ยันต์ทอง โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูชำนาญ ยันต์ทอง โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูชำนาญ ยันต์ทอง โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

2 ครูชำนาญ ยันต์ทอง เรื่อง อสมการ 1.2) การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

3 ครูชำนาญ ยันต์ทอง การแก้อสมการ คือ เพื่อความรวดเร็วใน การแก้อสมการ เราจะ ใช้ สมบัติของการไม่ เท่ากัน ในการหา คำตอบของอสมการ การหาคำตอบของอสมการ

4 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 1) สมบัติการบวกของการไม่เท่ากัน 1. ถ้า a < b แล้ว a + c < b + c เมื่อ a, b และ c แทนจำนวนจริงใด ๆ 2. ถ้า a ≤ b แล้ว a + c ≤ b + c 3. ถ้า a > b แล้ว a + c > b + c 4. ถ้า a ≥ b แล้ว a + c ≥ b + c

5 ครูชำนาญ ยันต์ทอง หมาย เหตุ เพราะการลบด้วย c มีความหมาย เช่นเดียวกับการบวกด้วย – c นั่นเอง เพราะการลบด้วย c มีความหมาย เช่นเดียวกับการบวกด้วย – c นั่นเอง ถ้าลบด้วย c ( คือลบ ด้วยจำนวนจริงใด ๆ ) ก็ยังคงใช้สมบัติการ บวกของการไม่เท่ากัน นี้เช่นเดียวกัน

6 ครูชำนาญ ยันต์ทอง จงแก้อสมการ x – 12 > 4 และเขียนกราฟ แสดงคำตอบด้วย ตัวอย่างที่ 1 วิธีทำ จาก x – 12 > 4 นำ 12 มาบวกทั้งสองข้างของอสมการ จะได้ x – 12 + 12 > 4 + 12 ดังนั้น x > 16

7 ครูชำนาญ ยันต์ทอง คำตอบของอสมการ คือ จำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่า 16 นั่น คือ 1683224400

8 ครูชำนาญ ยันต์ทอง จงแก้อสมการ 7 + x ≤ 20 และเขียนกราฟ แสดงคำตอบด้วย ตัวอย่างที่ 2 วิธีทำ จาก 7 + x ≤ 20 นำ -7 มาบวกทั้งสองข้างของอสมการ จะได้ 7 + x + (-7) ≤ 20 + (-7) 7 + x - 7 ≤ 20 - 7 ดังนั้น x ≤ 3

9 ครูชำนาญ ยันต์ทอง คำตอบของอสมการ 7 + x ≤ 20 คือ จำนวนจริงทุกจำนวนที่ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 13 นั่น คือ 121114131510

10 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 1. ถ้า a < b และ c เป็นจำนวนจริงบวก แล้ว 1. ถ้า a < b และ c เป็นจำนวนจริงบวก แล้ว 2) สมบัติการคูณของการไม่เท่ากัน ให้ a, b และ c แทนจำนวนจริงใด ๆ 2. ถ้า a ≤ b และ c เป็นจำนวนจริงบวก แล้ว 2. ถ้า a ≤ b และ c เป็นจำนวนจริงบวก แล้ว ac < bc ac ≤ bc

11 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 3. ถ้า a < b และ c เป็นจำนวนจริงลบ แล้ว 3. ถ้า a < b และ c เป็นจำนวนจริงลบ แล้ว 4. ถ้า a ≤ b และ c เป็นจำนวนจริงลบ แล้ว 4. ถ้า a ≤ b และ c เป็นจำนวนจริงลบ แล้ว ac > bc ( เครื่องหมายจะ เปลี่ยนเป็นตรงกันข้าม ) ac ≥ bc ( เครื่องหมายจะ เปลี่ยนเป็นตรงกันข้าม )

12 ครูชำนาญ ยันต์ทอง สมบัติการคูณของการไม่เท่ากัน จึงเป็นจริงสำหรับกรณีที่ a > b และ a ≥ b ด้วย a และ a ≤ b มีความหมาย เช่นเดียวกับ b ≥ a เนื่องจาก ดังนั้น

13 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 1) ถ้า a > b และ c เป็นจำนวนจริงบวก แล้ว 1) ถ้า a > b และ c เป็นจำนวนจริงบวก แล้ว จะได้ว่า 2) ถ้า a ≥ b และ c เป็นจำนวนจริงบวก แล้ว 2) ถ้า a ≥ b และ c เป็นจำนวนจริงบวก แล้ว ac > bc ac ≥ bc

14 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 3) ถ้า a > b และ c เป็นจำนวนจริงลบ แล้ว 3) ถ้า a > b และ c เป็นจำนวนจริงลบ แล้ว 4) ถ้า a ≥ b และ c เป็นจำนวนจริงลบ แล้ว 4) ถ้า a ≥ b และ c เป็นจำนวนจริงลบ แล้ว ac < bc ac ≤ bc ( เครื่องหมายจะ เปลี่ยนเป็นตรงกันข้าม )

15 ครูชำนาญ ยันต์ทอง ข้อสังเ กต จะเห็นว่า สมบัติ การคูณของการไม่ เท่ากัน มี 2 กรณี กรณีที่ 1 ถ้า c เป็น จำนวนจริงบวก เครื่องหมายที่แสดง การไม่เท่ากันจะไม่ เปลี่ยนแปลง จะ เหมือนเดิม

16 ครูชำนาญ ยันต์ทอง ( คำตอบของอสมการที่ ได้จึงจะเป็นจริง ) ถ้า c เป็น จำนวนจริงลบ เครื่องหมายที่แสดง การไม่เท่ากันจะ เปลี่ยนไปเป็นตรงกัน ข้าม กรณีที่ 2


ดาวน์โหลด ppt ครูชำนาญ ยันต์ทอง โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google