งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบ จำนว นเต็ม จำนวน เต็ม การบวก จำนวน เต็ม การ เปรียบเที ยบ จำนวน เต็ม การลบ จำนวน เต็ม การคูณ จำนวน เต็ม จำนวน ตรงข้าม และค่า สัมบูรณ์ การหาร จำนวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบ จำนว นเต็ม จำนวน เต็ม การบวก จำนวน เต็ม การ เปรียบเที ยบ จำนวน เต็ม การลบ จำนวน เต็ม การคูณ จำนวน เต็ม จำนวน ตรงข้าม และค่า สัมบูรณ์ การหาร จำนวน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ระบบ จำนว นเต็ม จำนวน เต็ม การบวก จำนวน เต็ม การ เปรียบเที ยบ จำนวน เต็ม การลบ จำนวน เต็ม การคูณ จำนวน เต็ม จำนวน ตรงข้าม และค่า สัมบูรณ์ การหาร จำนวน เต็ม สมบัติของ จำนวนเต็ม และการ นำไปใช้ แผนผังความคิด (Mind Mapping)

4 จำนวนตรงข้าม สัญลักษณ์ที่ใช้แทนจำนวนตรงข้าม เมื่อ b เป็นจำนวนเต็ม จะเขียนแทนจำนวนตรง ข้ามของ b ด้วยสัญลักษณ์ b เรียก –b ว่า จำนวนตรงข้าม ค่าสัมบูรณ์ ถ้า b เป็นจำนวนเต็มใดๆ แล้ว ค่าสัมบูรณ์ของ b คือ ระยะทางจาก 0 ถึง b มีค่าเท่ากับ b หน่วย ใช้สัญลักษณ์ b แทนค่าสัมบูรณ์ของ b

5 การบวกจำนวนเต็ม การบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวก การบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวก ให้นำ จำนวนมาบวกกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มบวก สรุปเป็นสัญลักษณ์ (+) + (+) = (+) การบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ การบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบให้นำค่า สัมบูรณ์มาบวกกัน แล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบของ ผลลัพธ์นั้น สรุปเป็นสัญลักษณ์ (-) + (-) = (-) การบวกระหว่างจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็ม ลบ การบวกระหว่างจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบ ให้ นำค่าสัมบูรณ์ที่มากกว่า ลบด้วยค่าสัมบูรณ์ที่น้อยกว่า แล้วตอบเป็นจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนเต็มลบตาม จำนวนที่มีค่าสัมบูรณ์ สรุปเป็นสัญลักษณ์ (+) + (-) = (+) หรือ (-) ขึ้นอยู่กับค่าสัมบูรณ์ที่มากกว่า สรุปเป็นสัญลักษณ์ (-) + (+) = (+) หรือ (-) ขึ้นอยู่กับค่าสัมบูรณ์ที่มากกว่า

6 การลบจำนวนเต็มลบ ในการลบจำนวนเต็มนั้น เราอาศัยหลักการในเรื่อง การบวก ตามข้อตกลงดังนี้ ตัวตั้ง - ตัวลบ = ตัวตั้ง + จำนวนตรงข้ามของ ตัวลบ สรุปเป็นสัญลักษณ์ 1. (+) - (-) = (+) + (+) = (+) 2. (+) - (+) = (+) + (-) = (+) หรือ (-) ขึ้นอยู่ กับค่าสัมบูรณ์ที่มากกว่า 3. (-) - (-) = (-) + (+) = (+) หรือ (-) ขึ้นอยู่กับ ค่าสัมบูรณ์ที่มากกว่า 4. (-) - (+) = (-) + (+) = (-)

7 การคูณจำนวนเต็ม การคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวก การคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวก จะได้ คำตอบเป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าสัมบูรณ์เท่ากับ ผลคูณของค่าสัมบูรณ์ของสองจำนวนนั้น การคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบ และการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็ม บวก การคูณจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบ จะได้ คำตอบเป็นจำนวนเต็มลบ ที่มีค่าสัมบูรณ์เท่ากับ ผลคูณของค่าสัมบูรณ์ของจำนวนนั้น การคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวก จะได้ คำตอบเป็นจำนวนเต็มลบที่มีค่าสัมบูรณ์เท่ากับ ผลคูณของค่าสัมบูรณ์ของสองจำนวนนั้น

8 การการคูณจำนวนเต็มคูณจำนวนเต็มลบ ด้วยจำนวนเต็มลบ ลบกับจำนวนเต็มลบ นำค่าสัมบูรณ์มาคูณกัน แล้วตอบเป็น จำนวนเต็มบวก สรุปเป็นสัญลักษณ์ 1.(+)  (+) = (+) 2.(+)  (-) = (-) 3.(-)  (+) = (-) 4.(-)  (-) = (+)

9 การหารจำนวนเต็ม การหารจำนวนเต็ม ให้นำค่าสัมบูรณ์ของตัว ตั้งและตัวหารมาหารกัน แล้วพิจารณา ดังนี้ 1. ถ้าทั้งตัวตั้ง และตัวหารเป็นจำนวนเต็มบวก ทั้งคู่ หรือจำนวนเต็มลบทั้งคู่จะได้คำตอบเป็น จำนวนเต็มบวกของผลหารนั้น 2. ถ้าตั้งตั้ง หรือตัวหารตัวใดตัวหนึ่งเป็น จำนวนเต็มลบโดยที่อีกตัวหนึ่งเป็นจำนวนเต็ม บวก จะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มลบของ ผลหารนั้น สรุปเป็นสัญลักษณ์ 1.(+)  (+) = (+) 2.(+)  (-) = (-) 3.(-)  (+) = (-) 4.(-)  (-) = (+)

10 สมบัติของหนึ่ง กำหนดให้ a แทนจำนวนเต็มใดๆ จะได้ 1 x a = a x 1 = a และ = a สมบัติของศูนย์ 1. การบวกจำนวนเต็มใดๆ ด้วยศูนย์หรือการ บวกศูนย์ด้วยจำนวนเต็มใดๆ จะได้ผลบวก เท่ากับจำนวนนั้น 2. การคูณจำนวนเต็มใดๆ ด้วยศูนย์หรือการคูณ ด้วยจำนวนเต็มใดๆ จะได้ผลคูณเท่ากับศูนย์ 3. การหารศูนย์ด้วยจำนวนเต็มใดๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์ จะได้ผลหารเท่ากับศูนย์ 4. การหารจำนวนเต็มใดๆ ด้วยศูนย์ถ้า a แทน จำนวนใดๆ หาค่าไม่ได้

11 สมบัติการสลับที่ สมบัติการสลับที่สำหรับการบวก กำหนดให้ a และ b แทนจำนวนเต็มใดๆ a + b = b + a สมบัติการสลับที่สำหรับการคูณ กำหนดให้ a และ b แทนจำนวนเต็มใดๆ a x b = b x a สมบัติการเปลี่ยนหมู่ สมบัติการเปลี่ยนหมู่สำหรับการบวก กำหนดให้ a, b และ c แทนจำนวนเต็มใดๆ ( a + b ) + c = a + ( b + c )

12 สมบัติการเปลี่ยนหมู่สำหรับการคูณ กำหนดให้ a, b และ c แทนจำนวน เต็มใดๆ ( a x b ) x c = a x ( b x c ) สมบัติการแจกแจง กำหนดให้ a, b และ c แทน จำนวนใดๆ a x ( b + c )= ( a x b ) + ( a x c ) ( b + c ) x a= ( b x a ) + ( c + a )


ดาวน์โหลด ppt ระบบ จำนว นเต็ม จำนวน เต็ม การบวก จำนวน เต็ม การ เปรียบเที ยบ จำนวน เต็ม การลบ จำนวน เต็ม การคูณ จำนวน เต็ม จำนวน ตรงข้าม และค่า สัมบูรณ์ การหาร จำนวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google