งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนามัลติมีเดียที่ส่งเสริมโครงสร้างทางปัญญา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนามัลติมีเดียที่ส่งเสริมโครงสร้างทางปัญญา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนามัลติมีเดียที่ส่งเสริมโครงสร้างทางปัญญา
ในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 DEVELOPMENT OF MULTIMEDIA TO SUPPORT SCHEMA ON LEARNING ENGLISH VOCABULARY FOR ELEMENTARY STUDENTS โดย : นางสาวภาสินี ก้านจักร ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร อ.ดร.พงศ์ธนัช แซ่จู Department of Educational Technology Faculty of Education, Khon Kean University

2 มัลติมีเดียที่ส่งเสริมโครงสร้างทางปัญญา
ความเป็นมาและความสำคัญ เรียนจากการท่องจำ Schema สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง Multimedia มัลติมีเดียที่ส่งเสริมโครงสร้างทางปัญญา

3 Schema สกีมาได้จัดเตรียมบริบทที่ส่งผลว่า ผู้เรียนจะตีความหรือแปลประสบการณ์ใหม่อย่างไร การเข้ารหัส การระลึกได้ (recall) Schema schema as memory structure schema as abstraction schema as network schema as dynamic structure schema as context ลักษณะที่ถูกจัดวาง ตำแหน่ง หรือ สิ่งที่แปรถูกยกเป็นตัวอย่างผ่านการระลึกถึง หรือการรู้จัก การปรับสกีมาให้เข้ากับข้อมูลข่าวสารหรือประสบการณ์ใหม่ที่ประสบความสำเร็จบ่อยๆ โหนด (note) และลิงค์ (link) ที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโหนดทั้งคู่

4 1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อออกแบบและพัฒนามัลติมีเดียที่ส่งเสริมโครงสร้างทางปัญญา ในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

5 กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี Multimedia Constructivism วิชาภาษาอังกฤษ Schema
Technology Pedagogies Learning theory Constructivism วิชาภาษาอังกฤษ Knowledge and skill Schema OLEs

6 วิธีการดำเนินงานวิจัย
ผู้วิจัยได้ประยุกต์หลักการวิจัยเชิงพัฒนาของ Richey and Klein (2007) ซึ่งประกอบด้วย 3 กระบวนการ กระบวนการออกแบบ กระบวนการพัฒนา กระบวนการประเมิน โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยเอกสาร ศึกษาบริบทการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนจริง สังเคราะห์แนวคิดในการออกแบบฯและนำมาเป็นพื้นฐานในการสร้างมัลติมีเดียและทำการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ จากกระบวนการออกแบบในข้างต้นนำมาสู่สร้างโดย บูรูณาการร่วมกับเทคโนโลยีบนเครือข่ายและการนำไปทดลองใช้ในสภาพบริบทจริง และการประเมินเพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและสมบูรณ์แบบ ประยุกต์จากการประเมินประสิทธิภาพของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ของ สุมาลี ชัยเจริญ (2547) ซึ่งประกอบด้วย (1) การประเมินด้านผลผลิต (2) การประเมินด้านบริบทการใช้ (3) การประเมินด้านความคิดเห็น (4) การประเมินความสามารถ (5) การประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

7 ผลการวิจัย

8 กรอบแนวคิดการออกแบบ เรียนรู้คำศัพท์จาก สถานการณ์จำลอง ธนาคารความรู้
การกระตุ้นการสร้างโครงสร้างทางปัญญา Cognitive constructivism Enabling contexts เรียนรู้คำศัพท์จาก สถานการณ์จำลอง OLEs โครงสร้างทางปัญญา กระบวนการคิด ความรู้เดิม การเชื่อมโยง Schema as Memory Structure ธนาคารความรู้ การสนับสนุนปรับสมดุลทางปัญญา Conceptual Model Cognitive constructivism Static Resource OLEs Processing Tool Manipulation Tool Communication Tool เครื่องมือทางปัญญา Schema as Memory Structure โครงสร้างทางปัญญา กระบวนการคิด ความรู้เดิม การเชื่อมโยง การส่งเสริมทักษะ การเรียนรู้คำศัพท์ ศูนย์พัฒนาการรู้ การเรียนรู้คำศัพท์ Schema as Memory Structure โครงสร้างทางปัญญา กระบวนการคิด ความรู้เดิม การเชื่อมโยง ฐานการช่วยเหลือ Conceptual Scaffolding Metacognitive Scaffolding Procedural Scaffolding Strategic Scaffolding การช่วยเหลือและการขยายมุมมองที่หลากหลาย OLEs ชุมชนการเรียนรู้ Schema as Memory Structure Social Support

9 ผลการวิจัย 1)สถานการณ์ปัญหา 6) ชุมชนการเรียนรู้ มัลติมีเดียที่ส่งเสริมโครงสร้างทางปัญญาในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีกรอบแนวคิดและองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้ 2) ธนาคารความรู้ 5) ฐานการช่วยเหลือ 3) เครื่องมือทางปัญญา 4) ศูนย์การเรียนรู้คำศัพท์

10 ผลการวิจัย (ต่อ) สถานการณ์ปัญหา
เป็นการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสถานการณ์ปัญหาจะเป็นเสมือนประตูที่ผู้เรียนจะเข้าสู่เนื้อหาที่จะเรียนรู้ เป็นสถานการณ์ปัญหาที่มีหลากหลายสภาพบริบท ที่ผู้เรียนเผชิญในสภาพจริง สถานการณ์ปัญหาที่เป็นเรื่องราว โดยการนำคำศัพท์ ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง GOOD FOOD มาสร้างเป็นสถานการณ์ปัญหาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

11 ผลการวิจัย (ต่อ) ธนาคารความรู้
เป็นการออกแบบให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการค้นพบความรู้จากการเสาะแสวหาความรู้จากแหล่งสารสนเทศ โดยจัดแหล่งข้อมูลไว้ภายในมัลติมีเดีย ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลเนื้อบทเรียนที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ทั้งหมด เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการค้นคว้า

12 ผลการวิจัย (ต่อ) เครื่องมือทางปัญญา การออกแบบเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
หาข้อมูลที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน สามารถลิงค์เข้าไปดูข้อมูลที่ละเอียดขึ้น รวบรวมเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาบทเรียน สำหรับสืบค้นข้อมูล

13 ศูนย์การเรียนรู้คำศัพท์
ผลการวิจัย (ต่อ) ศูนย์การเรียนรู้คำศัพท์ เป็นการออกแบบให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการค้นพบความรู้จากการเสาะแสวหาความรู้จากแหล่งสารสนเทศที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ผู้เรียน

14 ผลการวิจัย (ต่อ) ชุมชนการเรียนรู้
ออกแบบให้ผู้เรียนขยายความคิดรวบยอดให้กว้างขึ้น โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมุมมองที่หลากหลาย สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีการตอบโต้กันระหว่างเพื่อนในชั้นเรียนและผู้เชี่ยวชาญตลอดระยะเวลาการทดลอง

15 ผลการวิจัย (ต่อ) ฐานการช่วยเหลือ
เป็นการออกแบบการแนะนำแนวทาง และส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการถ่ายโยงการเรียนรู้คำศัพท์ไปยังบริบทอื่นๆที่มีความใกล้เคียงกันได้ ช่วยแนะนำกลยุทธ์ที่จะนำไปสู่การคิด หาวิธีแก้ปัญหาของผู้เรียนเอง

16 ด้านความสามารถทางโครงสร้างทางปัญญา ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การประเมินคุณภาพ กระบวนการประเมินประสิทธิภาพของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิดบนเครือข่ายที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ได้ดำเนินการการประเมินประสิทธิภาพ โดยประยุกต์จากการประเมินประสิทธิภาพและพัฒนาสื่อบนเครือข่ายของ สุมาลี ชัยเจริญ (2547) มีความถูกต้อง เพียงพอต่อการแสวงหาคำตอบด้วยตนเอง ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ ร้อยละ 65 คิดเป็น ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมด ด้านผลผลิต ด้านบริบทการใช้ ด้านความคิดเห็น ด้านความสามารถทางโครงสร้างทางปัญญา ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้เรียนยังไม่คุ้นเคยกับกิจกรรมที่ต้องสร้างความรู้ตนเองและทักษะการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ ผู้เรียนสามารถแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์ ทำความเข้าใจสถานการณ์ปัญหา สถานการณ์ปัญหาว่ามีส่วนช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะแก้ปัญหาและกระตุ้นให้ผู้เรียนค้นหาคำตอบ จากการค้นพบคำตอบด้วยตัวเอง

17 งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
กิตติกรรมประกาศ งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์วิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางปัญญา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

18 Thank you! Contact Address: Prof. Somchai Doe Tel: Email:


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนามัลติมีเดียที่ส่งเสริมโครงสร้างทางปัญญา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google