งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนามัลติมีเดียที่ส่งเสริมโครงสร้างทางปัญญาในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 DEVELOPMENT OF MULTIMEDIA TO SUPPORT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนามัลติมีเดียที่ส่งเสริมโครงสร้างทางปัญญาในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 DEVELOPMENT OF MULTIMEDIA TO SUPPORT."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนามัลติมีเดียที่ส่งเสริมโครงสร้างทางปัญญาในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 DEVELOPMENT OF MULTIMEDIA TO SUPPORT SCHEMA ON LEARNING ENGLISH VOCABULARY FOR ELEMENTARY STUDENTS โดย : นางสาวภาสินี ก้านจักร ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร อ.ดร.พงศ์ธนัชแซ่จู Department of Educational Technology Faculty of Education, Khon Kean University

2 ความเป็นมาและความสำคัญ มัลติมีเดียที่ส่งเสริมโครงสร้างทางปัญญามัลติมีเดียที่ส่งเสริมโครงสร้างทางปัญญา เรียนจากการท่องจำ Schema Multimedia สร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง

3 Schema Schema schema as memory structure schema as abstraction schema as network schema as dynamic structure schema as context การเข้ารหัส การระลึกได้ (recall) การปรับสกีมาให้เข้ากับ ข้อมูลข่าวสารหรือ ประสบการณ์ใหม่ที่ประสบ ความสำเร็จบ่อยๆ ลักษณะที่ถูกจัด วาง ตำแหน่ง หรือ สิ่งที่แปรถูกยกเป็น ตัวอย่างผ่านการ ระลึกถึง หรือการ รู้จัก โหนด (note) และ ลิงค์ (link) ที่อธิบาย ความสัมพันธ์ ระหว่างโหนดทั้งคู่ สกีมาได้จัดเตรียมบริบทที่ ส่งผลว่า ผู้เรียนจะตีความ หรือแปลประสบการณ์ใหม่ อย่างไร

4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อออกแบบและพัฒนามัลติมีเดียที่ส่งเสริมโครงสร้างทางปัญญา ในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

5 Technology Pedagogies Learning theory กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี Knowledge and skill วิชาภาษาอังกฤษ OLEs Constructivism Multimedia Schema

6 วิธีการดำเนินงานวิจัย ผู้วิจัยได้ประยุกต์หลักการวิจัยเชิงพัฒนาของ Richey and Klein (2007) ซึ่งประกอบด้วย 3 กระบวนการ กระบวนการออกแบบ กระบวนการพัฒนา กระบวนการประเมิน จากกระบวนการ ออกแบบในข้างต้น นำมาสู่สร้างโดย บูรูณาการร่วมกับ เทคโนโลยีบน เครือข่ายและการ นำไปทดลองใช้ใน สภาพบริบทจริง และ การประเมินเพื่อ ปรับปรุงให้มี ประสิทธิภาพและ สมบูรณ์แบบ ประยุกต์จากการประเมิน ประสิทธิภาพของสิ่งแวดล้อม ทางการเรียนรู้ของ สุมาลี ชัย เจริญ (2547) ซึ่ง ประกอบด้วย (1) การประเมินด้านผลผลิต (2) การประเมินด้านบริบท การใช้ (3) การประเมินด้านความ คิดเห็น (4) การประเมินความสามารถ (5) การประเมินด้าน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยผู้วิจัยได้ ดำเนินการวิจัย เอกสาร ศึกษาบริบท การจัดการเรียนการ สอนในชั้นเรียนจริง สังเคราะห์แนวคิดใน การออกแบบฯและ นำมาเป็นพื้นฐานใน การสร้างมัลติมีเดีย และทำการปรับปรุงให้ มีประสิทธิภาพ

7 ผลการวิจัย

8 กรอบแนวคิดการออกแบบ การกระตุ้นการสร้าง โครงสร้างทาง ปัญญา Cognitive constructivism OLEs Schema as Memory Structure Enabling contexts เรียนรู้คำศัพท์จาก สถานการณ์จำลอง โครงสร้างทางปัญญา กระบวนการคิด ความรู้เดิม การเชื่อมโยง โครงสร้างทางปัญญา กระบวนการคิด ความรู้เดิม การเชื่อมโยง การสนับสนุนปรับ สมดุลทางปัญญา Cognitive constructivism OLEs Schema as Memory Structure Conceptual Model โครงสร้างทางปัญญา กระบวนการคิด ความรู้เดิม การเชื่อมโยง โครงสร้างทางปัญญา กระบวนการคิด ความรู้เดิม การเชื่อมโยง Static Resource Processing Tool Manipulation Tool Communication Tool Processing Tool Manipulation Tool Communication Tool ธนาคารความรู้ เครื่องมือทางปัญญา การส่งเสริมทักษะ การเรียนรู้คำศัพท์ การส่งเสริมทักษะ การเรียนรู้คำศัพท์ Schema as Memory Structure การช่วยเหลือและ การขยายมุมมองที่ หลากหลาย OLEs Schema as Memory Structure โครงสร้างทางปัญญา กระบวนการคิด ความรู้เดิม การเชื่อมโยง โครงสร้างทางปัญญา กระบวนการคิด ความรู้เดิม การเชื่อมโยง ศูนย์พัฒนาการรู้ การเรียนรู้คำศัพท์ ฐานการช่วยเหลือ ชุมชนการเรียนรู้ Conceptual Scaffolding Metacognitive Scaffolding Procedural Scaffolding Strategic Scaffolding Conceptual Scaffolding Metacognitive Scaffolding Procedural Scaffolding Strategic Scaffolding Social Support

9 มัลติมีเดียที่ส่งเสริม โครงสร้างทางปัญญาในการ เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีกรอบแนวคิดและ องค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้ 6) ชุมชนการเรียนรู้ 1)สถานการณ์ ปัญหา 2) ธนาคารความรู้ 3) เครื่องมือทางปัญญา 4) ศูนย์การเรียนรู้ คำศัพท์ 5) ฐานการช่วยเหลือ ผลการวิจัย

10 ผลการวิจัย (ต่อ) สถานการณ์ปัญหา เป็นการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็น สถานการณ์ปัญหาจะเป็นเสมือน ประตูที่ผู้เรียนจะเข้าสู่เนื้อหาที่จะ เรียนรู้ เป็นสถานการณ์ปัญหาที่มี หลากหลายสภาพบริบท ที่ผู้เรียน เผชิญในสภาพจริง สถานการณ์ ปัญหาที่เป็นเรื่องราว โดยการนำ คำศัพท์ ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง GOOD FOOD มาสร้างเป็น สถานการณ์ปัญหาที่ให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้

11 ผลการวิจัย (ต่อ) ธนาคารความรู้ เป็นการออกแบบให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยการค้นพบความรู้จากการเสาะ แสวหาความรู้จากแหล่งสารสนเทศ โดยจัดแหล่งข้อมูลไว้ภายใน มัลติมีเดีย ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลเนื้อบทเรียนที่ผู้เรียนจะต้อง เรียนรู้ทั้งหมด เพื่อความสะดวกและ รวดเร็วในการค้นคว้า

12 ผลการวิจัย (ต่อ) เครื่องมือทางปัญญา การออกแบบเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ หาข้อมูลที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน สามารถลิงค์เข้าไปดูข้อมูลที่ ละเอียดขึ้น รวบรวมเว็บไซต์ที่ เกี่ยวข้องกับเนื้อหาบทเรียน สำหรับ สืบค้นข้อมูล

13 ผลการวิจัย (ต่อ) ศูนย์การเรียนรู้ คำศัพท์ เป็นการออกแบบให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยการค้นพบความรู้จากการเสาะ แสวหาความรู้จากแหล่งสารสนเทศ ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ผู้เรียน

14 ผลการวิจัย (ต่อ) ชุมชนการเรียนรู้ ออกแบบให้ผู้เรียนขยายความคิดรวบยอดให้กว้างขึ้น โดย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมุมมองที่หลากหลาย สามารถ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีการตอบโต้กันระหว่างเพื่อน ในชั้นเรียนและผู้เชี่ยวชาญตลอดระยะเวลาการทดลอง

15 ผลการวิจัย (ต่อ) ฐานการช่วยเหลือ เป็นการออกแบบการแนะนำแนวทาง และส่งเสริมให้ผู้เรียน เข้าใจวิธีการถ่ายโยงการเรียนรู้คำศัพท์ไปยังบริบทอื่นๆที่มี ความใกล้เคียงกันได้ ช่วยแนะนำกลยุทธ์ที่จะนำไปสู่การคิด หาวิธีแก้ปัญหาของผู้เรียนเอง

16 การประเมินคุณภาพ กระบวนการประเมินประสิทธิภาพของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิดบนเครือข่ายที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ได้ดำเนินการการประเมินประสิทธิภาพ โดยประยุกต์จากการประเมินประสิทธิภาพและพัฒนาสื่อบนเครือข่ายของ สุมาลี ชัยเจริญ (2547) ด้านผลผลิต ด้านบริบทการใช้ ด้านความคิดเห็น ด้านความสามารถทาง โครงสร้างทางปัญญา ด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน มีความถูกต้อง เพียงพอต่อการ แสวงหาคำตอบด้วย ตนเอง ผู้เรียนยังไม่คุ้นเคยกับ กิจกรรมที่ต้องสร้าง ความรู้ตนเองและ ทักษะการใช้ เทคโนโลยีในการ แสวงหาความรู้ สถานการณ์ปัญหาว่ามีส่วนช่วยกระตุ้นให้ ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะแก้ปัญหาและ กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นหาคำตอบ จากการ ค้นพบคำตอบด้วยตัวเอง ผู้เรียนสามารถแสดงให้ เห็นถึงความสามารถใน การเรียนรู้คำศัพท์ ทำ ความเข้าใจสถานการณ์ ปัญหา ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ไว้คือ ร้อยละ 65 คิด เป็น ร้อยละ 80 ของ ผู้เรียนทั้งหมด

17 กิตติกรรมประกาศ งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์วิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางปัญญา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

18 Thank you! Contact Address: Prof. Somchai Doe Tel: Email: www.kku.ac.th


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนามัลติมีเดียที่ส่งเสริมโครงสร้างทางปัญญาในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 DEVELOPMENT OF MULTIMEDIA TO SUPPORT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google