งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลและสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลและสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลและสารสนเทศ

2 ข้อมูล (Data) ข้อมูลหมายถึง ข้อเท็จจริงที่แสดงถึงลักษณะสถานะของเหตุการณ์ โดยอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมในการใช้สื่อสาร แปลความหมาย และประมวลผล ซึ่งอาจทำด้วยคนหรือคอมพิวเตอร์ ตัวอย่าง ลักษณะของข้อมูล เช่น ตัวอักษร ตัวเลข รูปภาพ อีเมล สี สัญลักษณ์ รูปทรง อุณหภูมิ ฯลฯ

3 สารสนเทศ (Information)
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล ได้เป็นสารสนเทศ ที่มีความถูกต้อง ทันต่อสถานการณ์ที่สนใจ มีความน่าเชื่อถือ มีความหมาย มีคุณค่า และเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้

4 Information processing
การประมวลผลสารสนเทศ Information processing หมายถึง การดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความหมาย มีประโยชน์ต่อการนำไปใช้งานมากยิ่งขึ้น เช่น การรวบรวมข้อมูล การคำนวณ การค้นคืน การแสดงผล และการสำเนาข้อมูล

5 ตัวอย่าง ข้อมูล ประมวลผล เดือน รายการสินค้า มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม
ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด สมุด 5000 6000 3000 1500 4500 4800 5500 2700 1200 4200 3500 4000 2500 940 ข้อมูล เดือน รายการสินค้า มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด สมุด 5000 6000 3000 1500 4500 4800 5500 2700 1200 4200 3500 4000 2500 940 รวม 20000 18400 14940 ประมวลผล

6 สารสนเทศ

7 แบบฝึกหัด


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลและสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google