งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลหมายถึง ข้อเท็จจริงที่แสดงถึงลักษณะสถานะของเหตุการณ์ โดยอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมในการใช้สื่อสาร แปลความหมาย และประมวลผล ซึ่งอาจทำด้วยคนหรือคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลหมายถึง ข้อเท็จจริงที่แสดงถึงลักษณะสถานะของเหตุการณ์ โดยอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมในการใช้สื่อสาร แปลความหมาย และประมวลผล ซึ่งอาจทำด้วยคนหรือคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ข้อมูลหมายถึง ข้อเท็จจริงที่แสดงถึงลักษณะสถานะของเหตุการณ์ โดยอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมในการใช้สื่อสาร แปลความหมาย และประมวลผล ซึ่งอาจทำด้วยคนหรือคอมพิวเตอร์ ตัวอย่าง ลักษณะของข้อมูล เช่น ตัวอักษร ตัวเลข รูปภาพ อีเมล สี สัญลักษณ์ รูปทรง อุณหภูมิ ฯลฯ

3 สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล ได้เป็นสารสนเทศ ที่มีความถูกต้อง ทันต่อสถานการณ์ที่สนใจ มีความน่าเชื่อถือ มีความหมาย มีคุณค่า และเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้

4 หมายถึง การดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความหมาย มีประโยชน์ต่อการนำไปใช้งานมากยิ่งขึ้น เช่น การรวบรวมข้อมูล การคำนวณ การค้นคืน การแสดงผล และการสำเนาข้อมูล

5 เดือน รายกา รสินค้า มกราค ม กุมภาพั นธ์ มีนาคม ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้ บรรทัด สมุด 5000 6000 3000 1500 4500 4800 5500 2700 1200 4200 3500 4000 2500 940 4000 ข้อมูล เดือน รายกา รสินค้า มกราค ม กุมภาพั นธ์ มีนาคม ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้ บรรทัด สมุด 5000 6000 3000 1500 4500 4800 5500 2700 1200 4200 3500 4000 2500 940 4000 รวม 200001840014940 ประมวลผ ล

6

7


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลหมายถึง ข้อเท็จจริงที่แสดงถึงลักษณะสถานะของเหตุการณ์ โดยอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมในการใช้สื่อสาร แปลความหมาย และประมวลผล ซึ่งอาจทำด้วยคนหรือคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google