งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 9 การออกแบบวิจัยเชิงพรรณนา : การ สังเกตการณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 9 การออกแบบวิจัยเชิงพรรณนา : การ สังเกตการณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 9 การออกแบบวิจัยเชิงพรรณนา : การ สังเกตการณ์

2 ลักษณะของการ สังเกตการณ์ การสังเกตการณ์ คือ กระบวนการที่เป็นทางการในการ บันทึกรูปแบบของพฤติกรรมบุคคล วัตถุ และการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ที่ ได้เห็น การสังเกตการณ์ คือ กระบวนการที่เป็นทางการในการ บันทึกรูปแบบของพฤติกรรมบุคคล วัตถุ และการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ที่ ได้เห็น  การสังเกตการณ์โดยไม่เปิดเผย  การสังเกตการณ์โดยเปิดเผย ข้อดี : เบี่ยงเบนน้อย ข้อด้อย : ปรากฏการณ์ภายในวัด ไม่ได้

3 วิธีการในการสังเกตการณ์  การสังเกตการณ์โดยมนุษย์  การสังเกตการณ์โดย เครื่องจักร - การติดตามชมโทรทัศน์ - การติดตามชมโทรทัศน์ - การวัดปฏิกิริยาของร่างกาย - การวัดปฏิกิริยาของร่างกาย เครื่องตรวจการเคลื่อนไหว ของตา เครื่องตรวจการเคลื่อนไหว ของตาเครื่องวัดรูม่านตาเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าเครื่องวิเคราะห์เสียง

4 สิ่งที่ทำการสังเกตการณ์  การสังเกตการณ์พฤติกรรมมนุษย์ - สังเกตการณ์โดยตรง (Direct Observation) - สังเกตการณ์ในสถานการณ์ที่ สร้างขึ้น (Contrived Observation)  การสังเกตการณ์หลักฐานทาง กายภาพ

5 การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) การวิเคราะห์เนื้อหา คือ การสังเกตการณ์ ที่เป็นระบบและการบรรยายเชิงปริมาณใน เนื้อหาที่มีของการสื่อสาร ซึ่งทำโดยการ รวบรวมข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาหรือ ข่าวสารของการโฆษณา


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 9 การออกแบบวิจัยเชิงพรรณนา : การ สังเกตการณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google