งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อและสิ่งอำนวยความ สะดวกในการฝึกอบรม บทที่ 9. ประสบการณ์ตรง สถานการณ์ จริงของจริง ประสบการณ์จำลอง หุ่นจำลอง ประสบการณ์นาฏการ การ แสดงละคร การสาธิต การศึกษานอกสถานที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อและสิ่งอำนวยความ สะดวกในการฝึกอบรม บทที่ 9. ประสบการณ์ตรง สถานการณ์ จริงของจริง ประสบการณ์จำลอง หุ่นจำลอง ประสบการณ์นาฏการ การ แสดงละคร การสาธิต การศึกษานอกสถานที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อและสิ่งอำนวยความ สะดวกในการฝึกอบรม บทที่ 9

2 ประสบการณ์ตรง สถานการณ์ จริงของจริง ประสบการณ์จำลอง หุ่นจำลอง ประสบการณ์นาฏการ การ แสดงละคร การสาธิต การศึกษานอกสถานที่ นิทรรศกา ร ภาพยนตร์ โทรทัศน์ เทป วิทยุ ภาพนิ่ง แผนภูมิ ภาพ คำพูด อักษร นามธร รม รูปธร รม รูปที่ 1 สื่อตามลำดับประสบการณ์จากรูปธรรมไปสู่นามธรรม

3 สื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกในการ ฝึกอบรม การฝึกอบรมจะต้องเลือกใช้สื่อให้เหมาะสม กับเทคนิควิธี ปละประสบการณ์ที่จะให้แก่ผู้เข้า อบรม โดยพิจารณาจากสื่อที่เป็นจริง หรือสิ่งที่ เป็นรูปธรรมก่อน หากไม่สามารถปฏิบัติได้ก็ต้อง พิจารณาสื่อลำดับถัดไป เกียร์สเลย์ (Kearsley) แบ่งสื่อตามลักษณะ ของสื่อ 3 ประเภท คือ 1. สื่อคงที่ (Static Media) 2. สื่อที่มีการเคลื่อนไหว (Dynamic Media) 3. สื่อฝึกอบรมที่ให้ปฏิกิริยาตอบโต้ต่อผู้อบรม (Interactive Training Media)

4 แนวทางในการเลือกใช้สื่อเพื่อการ ฝึกอบรม 1. เนื้อหาสาระที่ใช้ในการฝึกอบรม พิจารณา จากลักษณะของเรื่องและเนื้อหาต่างๆ ถ้าเป็นเรื่องที่ต้องนำเสนอเป็นขั้นเป็นตอน แสดงให้ เห็นกรรมวิธีจะต้องมีอุปกรณ์ที่เป็นของจริง ประกอบการแสดงกรรมวิธีหรือการสาธิต ถ้าเป็นเรื่องที่ต้องนำเสนอเป็นขั้นเป็นตอน แสดงให้ เห็นกรรมวิธีจะต้องมีอุปกรณ์ที่เป็นของจริง ประกอบการแสดงกรรมวิธีหรือการสาธิต ถ้าเป็นเนื้อหาสาระที่ต้องเสนอเป็นข้อมูลสถิติตัวเลข จะต้องมีแผนภูมิประกอบ ถ้าเป็นเนื้อหาสาระที่ต้องเสนอเป็นข้อมูลสถิติตัวเลข จะต้องมีแผนภูมิประกอบ เนื้อหาสาระที่ต้องใช้ภาพเหตุการณ์ประกอบเพื่อ ความเข้าใจก็อาจพิจารณาใช้สไลด์ วีดีทัศน์ ภาพยนตร์ เป็นต้น เนื้อหาสาระที่ต้องใช้ภาพเหตุการณ์ประกอบเพื่อ ความเข้าใจก็อาจพิจารณาใช้สไลด์ วีดีทัศน์ ภาพยนตร์ เป็นต้น เนื้อหาที่ต้องให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติ จะต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือประกอบ เนื้อหาที่ต้องให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติ จะต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือประกอบ เนื้อหาบางเรื่องอาจมีความต้องการสื่อที่ต้องลงทุน สูง แต่คุ้มค่ากับสิ่งท่าสูญเสียและประสบการณ์ที่ได้ เนื้อหาบางเรื่องอาจมีความต้องการสื่อที่ต้องลงทุน สูง แต่คุ้มค่ากับสิ่งท่าสูญเสียและประสบการณ์ที่ได้

5 แนวทางในการเลือกใช้สื่อเพื่อการ ฝึกอบรม 2. วิทยากร ไม่ถนัดในการใช้แผ่นใสประปอบการบรรยายแต่ชอบใช้การ เขียนกระดานดำ ไม่ถนัดในการใช้แผ่นใสประปอบการบรรยายแต่ชอบใช้การ เขียนกระดานดำ บางคนใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ไม่เป็นอาจเนื่องมาจากสื่อ ที่มีในแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน บางคนใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ไม่เป็นอาจเนื่องมาจากสื่อ ที่มีในแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน วิทยากรผลิตสื่อไม่เป็น วิทยากรผลิตสื่อไม่เป็น 3. ผู้เข้ารับการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ใหญ่ อาจใช้วิธีบรรยายด้วยวิธี ยกตัวอย่างให้เข้าใจโดยไม่ต้องใช้สื่อ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ใหญ่ อาจใช้วิธีบรรยายด้วยวิธี ยกตัวอย่างให้เข้าใจโดยไม่ต้องใช้สื่อ ถ้าผู้เข้าอบรมเป็นกลุ่มใหญ่ ควรใช้แผ่นใสแทนการเขียน บนกระดานดำ และใช้สไลด์แทนภาพ ถ้าผู้เข้าอบรมเป็นกลุ่มใหญ่ ควรใช้แผ่นใสแทนการเขียน บนกระดานดำ และใช้สไลด์แทนภาพ ถ้าผู้เข้าอบรมเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ ควรใช้สื่อที่เป็น ของจริงหรือใกล้เคียงกับสิ่งที่ผู้ปฏิบัติการต้องกลับไป ปฏิบัติงานตามที่ได้รับการอบรม ถ้าผู้เข้าอบรมเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ ควรใช้สื่อที่เป็น ของจริงหรือใกล้เคียงกับสิ่งที่ผู้ปฏิบัติการต้องกลับไป ปฏิบัติงานตามที่ได้รับการอบรม

6 แนวทางในการเลือกใช้สื่อเพื่อการ ฝึกอบรม 4. สถานที่และสภาพแวดล้อม การอบรมที่จัดในห้องประชุมเฉพาะ การบรรยาย สามารถใช้แผ่นใสประกอบ ถ้าต้องบรรยายในที่ที่ ไม่มีเครื่องมือ หรือไม่มีไฟฟ้าก็ไม่สามารถใช้ได้ การอบรมที่จัดในห้องประชุมเฉพาะ การบรรยาย สามารถใช้แผ่นใสประกอบ ถ้าต้องบรรยายในที่ที่ ไม่มีเครื่องมือ หรือไม่มีไฟฟ้าก็ไม่สามารถใช้ได้ ถ้าห้องประชุมมีลักษณะเป็นห้องยาว ผู้เข้ารับการ อบรมเป็นกลุ่มใหญ่ การใช้แผ่นใส คนนั่งข้างหลัง จะมองไม่เห็น อาจต้องใช้โทรทัศน์วงจรปิดติดตั้ง เป็นระยะ หรือใช้เอกสารประกอบ ถ้าห้องประชุมมีลักษณะเป็นห้องยาว ผู้เข้ารับการ อบรมเป็นกลุ่มใหญ่ การใช้แผ่นใส คนนั่งข้างหลัง จะมองไม่เห็น อาจต้องใช้โทรทัศน์วงจรปิดติดตั้ง เป็นระยะ หรือใช้เอกสารประกอบ ถ้าเป็นห้องฝึกอบรมของศูนย์ฝึกอบรม สามารถจัด อุปกรณ์ เครื่องมือ และสื่อได้หลายแบบที่สามารถ ตอบสนองตามลักษณะของเนื้อหาสาระที่ใช้ในการ ฝึกอบรม ถ้าเป็นห้องฝึกอบรมของศูนย์ฝึกอบรม สามารถจัด อุปกรณ์ เครื่องมือ และสื่อได้หลายแบบที่สามารถ ตอบสนองตามลักษณะของเนื้อหาสาระที่ใช้ในการ ฝึกอบรม

7 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการ ฝึกอบรม 1. สถานที่ฝึกอบรม 2. ห้องประชุม 3. เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ 3.1 เครื่องเสียง 3.2 เครื่องฉาย 3.3 ไวท์บอร์ดที่ติดแผนภูมิ

8 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการ ฝึกอบรม 4. การจัดที่นั่งประชุม 4.1 แบบโรงภาพยนตร์ 4.2 แบบที่นั่งในห้องเรียน 4.3 แบบอำนวยการ 4.4 แบบโต๊ะกลม 4.5 แบบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 4.6 แบบรูปตัวทีหรือตัวยู 5. งบประมาณ 5.1 งบประมาณสำหรับเตรียมการดำเนินการฝึกอบรม 5.2 งบประมาณในการดำเนินการฝึกอบรม 5.3 งบประมาณเพื่อการติดตามผลการฝึกอบรม


ดาวน์โหลด ppt สื่อและสิ่งอำนวยความ สะดวกในการฝึกอบรม บทที่ 9. ประสบการณ์ตรง สถานการณ์ จริงของจริง ประสบการณ์จำลอง หุ่นจำลอง ประสบการณ์นาฏการ การ แสดงละคร การสาธิต การศึกษานอกสถานที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google