งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KHON KAEN UNIVERSITY โมเดลการสร้างความรู้ การออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ ตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ นายวรเชษฐ์ ไชยสงค์ รหัส 535050332-8 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KHON KAEN UNIVERSITY โมเดลการสร้างความรู้ การออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ ตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ นายวรเชษฐ์ ไชยสงค์ รหัส 535050332-8 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KHON KAEN UNIVERSITY โมเดลการสร้างความรู้ การออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ ตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ นายวรเชษฐ์ ไชยสงค์ รหัส 535050332-8 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 KHON KAEN UNIVERSITY

3 หลักการพื้นฐานในการออกแบบสิ่งแวด ทางการเรียนรู้ตามแนว ทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ 1. สถานการณ์ปัญหา (Problem Base) 2. แหล่งเรียนรู้ (Resoure) 3. ฐานการช่วยเหลือ (Scaffolding) 4. การฝึกสอน (Coaching) 5. การร่วมมือกันแก้ปัญหา (Collaboration) พัฒนาเป็นโมเดลในการจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้

4 องค์ประกอบหลัก 4 ประการ 1. การเข้าสู่บริบท (Enabling Context) 2. แหล่งการเรียนรู้ (Resource) 3. เครื่องมือในการเรียนรู้ (Tool) 4. ฐานความช่วยเหลือ (Scaffolding) หลักการของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบ เปิด (Open Learning Environment: OLEs)

5 นำหลักการและองค์ประกอบของทฤษฏีมา เป็นพื้นฐาน ในการออกแบบร่วมกับคุณลักษณะของสื่อ บนเครือข่าย (Web-Based Learning) ส่งเสริม / พัฒนาแก้ปัญหาการเรียนการสอน นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย ที่พัฒนาตามแนว คอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

6


ดาวน์โหลด ppt KHON KAEN UNIVERSITY โมเดลการสร้างความรู้ การออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ ตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ นายวรเชษฐ์ ไชยสงค์ รหัส 535050332-8 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google