งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายวรเชษฐ์ ไชยสงค์ รหัส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายวรเชษฐ์ ไชยสงค์ รหัส"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายวรเชษฐ์ ไชยสงค์ รหัส 535050332-8
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2

3 พัฒนาเป็นโมเดลในการจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้
หลักการพื้นฐานในการออกแบบสิ่งแวดทางการเรียนรู้ตามแนว ทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ 1. สถานการณ์ปัญหา (Problem Base) 2. แหล่งเรียนรู้ (Resoure) 3. ฐานการช่วยเหลือ (Scaffolding) 4. การฝึกสอน (Coaching) 5. การร่วมมือกันแก้ปัญหา (Collaboration) พัฒนาเป็นโมเดลในการจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้

4 องค์ประกอบหลัก 4 ประการ
หลักการของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิด (Open Learning Environment: OLEs) องค์ประกอบหลัก 4 ประการ 1. การเข้าสู่บริบท (Enabling Context) 2. แหล่งการเรียนรู้ (Resource) 3. เครื่องมือในการเรียนรู้ (Tool) 4. ฐานความช่วยเหลือ (Scaffolding)

5 นำหลักการและองค์ประกอบของทฤษฏีมาเป็นพื้นฐาน ในการออกแบบร่วมกับคุณลักษณะของสื่อบนเครือข่าย (Web-Based Learning) ส่งเสริม/พัฒนา แก้ปัญหาการเรียนการสอน นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายที่พัฒนาตามแนว คอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

6


ดาวน์โหลด ppt นายวรเชษฐ์ ไชยสงค์ รหัส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google