งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 รายได้ ประชาชาติ. แนวคิดเรื่องรายได้ประชาชาติเริ่มมีมา ตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 แต่ในช่วงนั้นไม่มีการ จัดระบบที่แน่นอนจนกึ่งศตวรรษที่ 19 จึงมีการ ค้นคว้าวิธีอย่างจริงจัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 รายได้ ประชาชาติ. แนวคิดเรื่องรายได้ประชาชาติเริ่มมีมา ตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 แต่ในช่วงนั้นไม่มีการ จัดระบบที่แน่นอนจนกึ่งศตวรรษที่ 19 จึงมีการ ค้นคว้าวิธีอย่างจริงจัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 รายได้ ประชาชาติ

2 แนวคิดเรื่องรายได้ประชาชาติเริ่มมีมา ตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 แต่ในช่วงนั้นไม่มีการ จัดระบบที่แน่นอนจนกึ่งศตวรรษที่ 19 จึงมีการ ค้นคว้าวิธีอย่างจริงจัง รายได้ประชาชาติ นำมาใช้ครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี ค. ศ. 1942 หลังจากรัฐบาลของหลายประเทศ ก็นำเอาบัญชีรายได้ประชาชาติมาใช้ ประเทศไทย เริ่มทำปี 2493 แต่ในการทำ ระยะแรก ค่อนข้างจำกัดเนื่องจากข้อมูลสถิติ เบื้องต้นของประเทศไทยยังไม่สมบูรณ์ แต่ ต่อมาสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ปรับปรุงให้ ระบบสมบูรณ์ในปี 2510 เป็นต้นมา รายได้ประชาชาติ

3 ระบบเศรษฐกิจ 2 หน่วย คือ หน่วยครัวเรือน หน่วยธุรกิจ ระบบเศรษฐกิจ 3 หน่วย คือ หน่วยครัวเรือน หน่วยธุรกิจ รัฐบาล ระบบเศรษฐกิจ 4 หน่วย คือ หน่วยครัวเรือน หน่วยธุรกิจ รัฐบาลและ ภาคต่างประเทศ ส่วนรั่วไหล หมายถึง ส่วนที่รั่วไหลออกนอก กระแสการหมุนเวียน (S, T, M) ส่วนอัดฉีด หมายถึง รายได้ส่วนที่รับเข้ามาใน กระแสการหมุนเวียน (I, G, X) กระแสหมุนเวียนของเศรษฐกิจ

4 จากกระแสการหมุนเวียนของการใช้ จ่ายและการผลิต ทำให้ทราบว่ามูลค่าผลผลิตทั้งหมด ที่ระบบเศรษฐกิจผลิตขึ้นได้ มีค่าเท่ากับ รายได้รวม ของภาคครัวเรือน แสดงว่าการคำนวณรายได้ ประชาชาติมี 3 วิธีจากธุรกรรมทางเศรษฐกิจชุด เดียวกัน 1. ด้านผลผลิต (Product Approach) 2. ด้านรายจ่าย (Expenditure Approach) 3. ด้านรายได้ (Income Approach) 1. ด้านผลผลิต หาผลรวมมูลค่าของสินค้าและ บริการขั้นทุดท้ายที่ประเทศผลิตได้ ในระยะเวลา 1 ปี คิดเฉพาะมูลค่าสินค้าขั้นสุดท้าย และคิดแบบ มูลค่าเพิ่ม 2. ด้านรายจ่าย C + G + I + X – M การคำนวณรายได้ประชาชาติ

5 3. ด้านรายได้รวมรายได้จาก ผลตอบแทนการใช้ปัจจัยการผลิต คือ ค่าจ้าง ดอกเบี้ย กำไร ค่าเสื่อม กำไรของ บริษัท ก่อนหัก ภาษี และภาษีทางอ้อม GDP คือ มูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้าย ที่ ผลิตขึ้นได้ภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นชนชาติใด GNP คือ มูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้าย ที่ ผลิตขึ้นด้วยปัจจัยการผลิต โดยพลเมืองของประเทศ นั้น GNP(gross national product) = GDP + รายได้ สุทธิต่างประเทศ NDP (net domestic product) คือ ผลิตภัณฑ์รวม ประชาชาติในประเทศ (GDP) หักด้วยค่าเสื่อมราคา หรือ NDP = GDP – ค่าเสื่อม การคำนวณรายได้ประชาชาติ

6 NNP (net national product) คือ ผลิตภัณฑ์ ประชาชาติเบื้องต้น (GNP) หักด้วยค่าเสื่อมราคา (NNP = GNP – ค่าเสื่อม ) NI (National Income) คือ รายได้ที่เกิดขึ้นจริง จากการผลิต NI = NNP – ภาษีทางอ้อมธุรกิจ PI (personel income) คือ รายได้ส่วนบุคคล ทั้งหมดก่อนการหักภาษี แตกต่างจากรายได้ ประชาชาติ (NI) คือรายได้ประชาชาติทั้งหมดไม่ จำเป็นต้องเป็นรายได้ส่วนบุคคล เพราะแม้รายได้ เกิดขึ้น แต่หน่วยผลิตไม่จ่ายให้ครัวเรือนก็ไม่ถือ เป็นรายได้ส่วนบุคคล เช่น ประกันสังคม เงินกำไรที่ ยังไม่ได้นำมาจัดสรร ทั้งนี้ PI ยังรวมเงินได้ที่ได้รับ มา เช่น เงินโอน

7 PI = รายได้ประชาชาติ – ( ประกันสังคม + กำไรที่ยัง ไม่ได้จัดสรร + ภาษีรายได้บริษัท ) + เงินโอน + ดอกเบี้ยที่เอกชนได้รับจากรัฐบาล DI ( dispossabel income) คือ รายได้ที่แสดงถึง อำนาจซื้อ DI = PI – ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา PER Capita Income = รายได้ประชาชาติ / ประชากร REAL GDP= การคำนวณรายได้ประชาชาติ

8 ประโยชน์ของรายได้ประชาชาติ  ทำให้ทราบมูลค่าผลผลิตของประเทศใน ช่วงเวลาหนึ่ง  ทำให้ทราบระดับการใช้จ่ายรวมและรายได้ รวมทางระบบเศรษฐกิจ  เพื่อทราบฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศ  ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนพัฒนา เศรษฐกิจ ปัจจุบันควรจะดูเรื่อง GDH (gross domestic happyness) ประกอบกับ GDP เพราะเงินรายได้ไม่ใช่ความสุขแท้จริง การหา รายได้ระชาชาติไม่ได้มองเรื่องสิ่งแวดล้อม คุณค่าของชีวิตฯลฯ งบประมาณของรัฐเทียบกับ GDP: งบ สวัสดิการสังคม 2% ของ GDP ( สวีเดน 31% ญี่ปุ่น 14.7% เกาหลี 5.9%) เก็บภาษีได้ 17% GDP มีรายจ่าย 25.2%GDP ( ข้อมูลกุมภาพันธ์ 2553)


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 รายได้ ประชาชาติ. แนวคิดเรื่องรายได้ประชาชาติเริ่มมีมา ตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 แต่ในช่วงนั้นไม่มีการ จัดระบบที่แน่นอนจนกึ่งศตวรรษที่ 19 จึงมีการ ค้นคว้าวิธีอย่างจริงจัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google