งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา เทคโนโลยีการสร้าง อุปกรณ์จับยึด อ. ธรรม์ณชาติ วันแต่ง สาขาเทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์ Jig and Fixture Technology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา เทคโนโลยีการสร้าง อุปกรณ์จับยึด อ. ธรรม์ณชาติ วันแต่ง สาขาเทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์ Jig and Fixture Technology."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา เทคโนโลยีการสร้าง อุปกรณ์จับยึด อ. ธรรม์ณชาติ วันแต่ง สาขาเทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์ Jig and Fixture Technology

2 จุดประสงค์ของการออกแบบ เครื่องมือ การออกแบบเครื่องมือ : จุดประสงค์ของการออกแบบเครื่องมือและการ พัฒนาเครื่องมือ วิธีการ และเทคนิคการทำงาน ที่เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด และเพิ่มผลผลิต

3 Purpose of Tool Design Tool design objectives; สร้างหรือมีตัวอย่าง มีเครื่องมือการทำงานที่ง่าย แต่มีประสิทธิภาพที่สูง Provide simple, easy operating tools for maximum efficiency ผลิตสินค้าที่มีต้นทุนต่ำ Produce with lowest possible cost ผลิตชิ้นส่วนสินค้าที่มีประสิทธิภาพสูง Produce part with high quality

4 Purpose of Tool Design Tool design objectives; เพิ่มปริมาณการผลิต Increase production rate ป้องกันการทำงานที่ผิดพลาด Foolproof สามารถยืดอายุเครื่องมือ Adequate tool life ปลอดภัย Safety

5 Purpose of Tool Design Tool Design in MFG. Manufacturing for global competitiveness required the success of concurrent engineering

6 Tool Design in MFG. การออกแบบแผนงาน Planning the Design บริหารทรัพยากรและมีแหล่งข้อมูล Manage information resources การออกแบบชิ้นส่วน Part Drawings การวางแผนการผลิต Production Plan มีความคิดที่เป็นทางเลือก Alternatives

7 Tool Design in MFG. Planning the Design Part Drawings: complete understanding of the part; –Overall size and shape –Condition of the material –Type of operation –Degree of accuracy –Number of producing –Locating surfaces

8 Tool Design in MFG. Planning the Design Production Plan: itemized list of mfg operations; –Type and size of m/c tool –Type and size of cutters –Sequence of operations –Previous operations performed

9 Tool Design in MFG. Planning the Design Alternatives: ensure the optimize method is chosen; –Should special tool be used? –Should multiple or single spindle m/c be used? –Should the tool be single or multi-purpose used? –What type of gauge be used? –Will the savings justify the cost of the tool?

10 Tool Design in MFG. Challenges to the Tool Designer Understand the extent of these additional duties Design Supervision Procurement Inspection

11 Tool Design in MFG. Challenges to the Tool Designer Design: Develop the drawings and sketches of the tool design ideas

12 Tool Design in MFG. Challenges to the Tool Designer Supervision: Good working relationship with the group of skilled people

13 Tool Design in MFG. Challenges to the Tool Designer Procurement: Choose the vender which meet the designer’s needs in the most timely, efficient, and reliable manner

14 Tool Design in MFG. Challenges to the Tool Designer Inspection: Inspect the tool drawing and finished tool to ensure specifications

15 Purpose of Tool Design Requirement to become a tool designer Able to make mechanical drawings and sketches Understand modern manufacturing methods, tools, and techniques A creative mechanical ability

16 Purpose of Tool Design Requirement to become a tool designer Understand basic toolmaking methods A knowledge of technical mathematics Geometric dimensioning and tolerance

17 Purpose of Tool Design Requirement to become a tool designer CAD drafting skills File management Electronic communication skills

18 Jig and Fixture Design

19 1. Jig and Fixture คือ อะไร 2. มีความสำคัญอย่างไร 3. พื้นฐาน Jig and Fixture 4. ลักษณะการทำงาน เฉพาะและชิ้นส่วน 5. การประยุกต์ใช้ Overview

20 Jig and Fixture คืออะไร คือ อุปกรณ์ที่ใช้ยึด จับ ชิ้นงานใน ตำแหน่งที่ ต้องการ - เพื่อกำหนดให้เกิด ความเที่ยงตรง - เพื่อทำงานได้ หลายครั้งและ เที่ยงตรง - คือส่วนที่ใช้ ประกอบกับ เครื่องจักรในการ ทำงาน

21 Jig = ? Fixture = ?

22 ความสูญเสียในกระบวนการผลิต 7 ประการ (7 Wastes) 1. ความสูญเสียเนื่องจากการผลิต มากเกินไป (Over Production) 2. ความสูญเสียเนื่องจากการเก็บ วัสดุคงคลังที่ไม่จำเป็น ( Unnecessary Stock ) 3. ความสูญเสียเนื่องจากการขนส่ง ( Transportation ) 4. ความสูญเสียเนื่องจากการรอคอย ( Delay/Idle time ) มี ความสำคัญ อย่างไร

23 5. ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตของเสีย / แก้ไขงานเสีย (Defects / Rework) ความสูญเสียในกระบวนการผลิต 7 ประการ (7 Wastes) 6. ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิตที่ ขาดประสิทธิผล (Non-effective Process) 7. ความสูญเสียเนื่องจากการ เคลื่อนไหว ( Motion ) J i g a n d F i x t u r e

24 Jig and Fixture พื้นฐาน Clamps Chucks

25 Jig and Fixture พื้นฐาน Vises Bushings

26 Modular Fixturing Jig and Fixture พื้นฐาน Application

27 1. ความสูญเสียเนื่องจากการผลิต มากเกินไป (Over Production) 1. เกิดความต้องการพื้นที่ในการจัดเก็บ WIP1. เกิดความต้องการพื้นที่ในการจัดเก็บ WIP 2. ความไม่ปลอดภัยในการทำงาน เมื่อมี WIP มาก และจัดเก็บอย่างไม่เป็นระเบียบ2. ความไม่ปลอดภัยในการทำงาน เมื่อมี WIP มาก และจัดเก็บอย่างไม่เป็นระเบียบ 3. เกิดการขนย้ายไปเก็บชั่วคราวเมื่อใช้ไม่หมด หรือ มีการเปลี่ยนคำสั่งการผลิต3. เกิดการขนย้ายไปเก็บชั่วคราวเมื่อใช้ไม่หมด หรือ มีการเปลี่ยนคำสั่งการผลิตในการขนย้าย 4. ของเสียจากกระบวนการก่อนหน้าไม่ได้รับการ แก้ไขทันที เพราะค้างอยู่ใน WIP4. ของเสียจากกระบวนการก่อนหน้าไม่ได้รับการ แก้ไขทันที เพราะค้างอยู่ใน WIP 5. ต้นทุนวัสดุ แรงงาน ค่าโสหุ้ยที่ใช้ไปแล้วในการ ผลิตจม5. ต้นทุนวัสดุ แรงงาน ค่าโสหุ้ยที่ใช้ไปแล้วในการ ผลิตจม 6. ปิดบังปัญหาต่างๆในกระบวนการผลิต6. ปิดบังปัญหาต่างๆในกระบวนการผลิต 7. ใช้เวลาไนการผลิตนาน7. ใช้เวลาไนการผลิตนาน

28 2. ความสูญเสียเนื่องจากการเก็บวัสดุ คงคลังที่ไม่จำเป็น ( Unnecessary Stock ) 1. ต้องใช้พื้นที่ในการเก็บรักษาวัสดุคงคลัง 2. ต้นทุนวัสดุจม 3. วัสดุเกิดการเสื่อมคุณภาพ ถ้าขาดการจัดเก็บ แบบเข้าก่อนออกก่อน ( First-in-First out, First-come-First-serve ) 4. เกิดความซ้ำซ้อนในการสั่งซื้อ 5. ต้องการแรงงานในการจัดการจำนวนมาก 6. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งการผลิต ก็จะเกิด วัสดุตกค้างอยู่ในคลัง

29 3. ความสูญเสียเนื่องจากการขนส่ง ( Transportation ) 1. เกิดต้นทุนการขนส่ง 2. วัสดุเสียหายจากการตกหล่น 3. วัสดุเกิดการสูญหายและตกหล่นไป ระหว่างทางที่ทำการขน 4. อุบัติเหตุ อาจเกิดขึ้นได้หากผู้ทำการ ขนส่งขาดความระมัดระวัง หรือใช้ความเร็วมากเกินไปในการขนส่ง 5. สูญเสียเวลาในการผลิตถ้าการขนส่ง วัสดุไม่ทันต่อการผลิต

30 4. ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตของเสีย / แก้ไขงานเสีย (Defects / Rework) 1. ต้นทุนสูญไปโดยเปล่าประโยชน์ 2. เสียเวลา 3. ต้องปรับเปลี่ยนแผนการผลิต 4. เกิดการทำงานซ้ำเพื่อแก้ไขงาน 5. สัมพันธ์ภาพระหว่างแผนกไม่ดี 6. สิ้นเปลืองสถานที่ในการจัดเก็บและ กำจัดของเสีย

31 5. ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการ ผลิต ที่ขาดประสิทธิผล (Non-effective Process) 1. ต้นทุนที่ไม่จำเป็น 2. เสียเวลาในการเตรียมและการ ผลิตที่ไม่จำเป็น 3. มีงานระหว่างกระบวนการผลิต (Work In process) มาก 4. สูญเสียพื้นที่ในการทำงาน

32 6. ความสูญเสียเนื่องจากการรอ คอย ( Delay/Idle time ) 1. เสียเวลาโดยไม่สามารถผลิตงาน ออกมาได้ในขั้นตอนนั้น 2. เกิดต้นทุนค่าเสียโอกาส 3. ขวัญและกำลังใจต่ำ

33 7. ความสูญเสียเนื่องจากการ เคลื่อนไหว (Motion ) 1. เกิดระยะทางในการเคลื่อนที่ 2. เกิดความล้าและความเครียด 3. อุบัติเหตุ 4. เสียเวลาและแรงงานในการ ปฏิบัติงานที่ไม่จำเป็น

34 เอกสารอ้างอิง Chapter 26 Jigs and Fixtures www.accd.edu/sac/engtech/CADD/Rstrub e/TECHNCAL_DRAFTING/Student%20Tut orial%20Power%20Points/CH26.PPT 7wastes http://doi.eng.cmu.ac.th/~kobkit/index_fil es/Assignment/7%20wastes/7wastes.ppt


ดาวน์โหลด ppt วิชา เทคโนโลยีการสร้าง อุปกรณ์จับยึด อ. ธรรม์ณชาติ วันแต่ง สาขาเทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์ Jig and Fixture Technology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google