งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Jig and Fixture Technology

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Jig and Fixture Technology"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Jig and Fixture Technology
วิชา เทคโนโลยีการสร้างอุปกรณ์จับยึด Jig and Fixture Technology อ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง สาขาเทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

2 จุดประสงค์ของการออกแบบเครื่องมือ
การออกแบบเครื่องมือ : จุดประสงค์ของการออกแบบเครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือ วิธีการ และเทคนิคการทำงานที่เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด และเพิ่มผลผลิต

3 Purpose of Tool Design Tool design objectives;
สร้างหรือมีตัวอย่าง มีเครื่องมือการทำงานที่ง่าย แต่มีประสิทธิภาพที่สูง Provide simple, easy operating tools for maximum efficiency ผลิตสินค้าที่มีต้นทุนต่ำ Produce with lowest possible cost ผลิตชิ้นส่วนสินค้าที่มีประสิทธิภาพสูง Produce part with high quality

4 Purpose of Tool Design Tool design objectives;
เพิ่มปริมาณการผลิต Increase production rate ป้องกันการทำงานที่ผิดพลาด Foolproof สามารถยืดอายุเครื่องมือ Adequate tool life ปลอดภัย Safety

5 Purpose of Tool Design Tool Design in MFG.
Manufacturing for global competitiveness required the success of concurrent engineering

6 Tool Design in MFG. การออกแบบแผนงาน Planning the Design
บริหารทรัพยากรและมีแหล่งข้อมูลManage information resources การออกแบบชิ้นส่วน Part Drawings การวางแผนการผลิต Production Plan มีความคิดที่เป็นทางเลือก Alternatives

7 Tool Design in MFG. Planning the Design
Part Drawings: complete understanding of the part; Overall size and shape Condition of the material Type of operation Degree of accuracy Number of producing Locating surfaces

8 Tool Design in MFG. Planning the Design
Production Plan: itemized list of mfg operations; Type and size of m/c tool Type and size of cutters Sequence of operations Previous operations performed

9 Tool Design in MFG. Planning the Design
Alternatives: ensure the optimize method is chosen; Should special tool be used? Should multiple or single spindle m/c be used? Should the tool be single or multi-purpose used? What type of gauge be used? Will the savings justify the cost of the tool?

10 Tool Design in MFG. Challenges to the Tool Designer
Understand the extent of these additional duties Design Supervision Procurement Inspection

11 Tool Design in MFG. Challenges to the Tool Designer
Develop the drawings and sketches of the tool design ideas

12 Tool Design in MFG. Challenges to the Tool Designer
Supervision: Good working relationship with the group of skilled people

13 Tool Design in MFG. Challenges to the Tool Designer
Procurement: Choose the vender which meet the designer’s needs in the most timely, efficient, and reliable manner

14 Tool Design in MFG. Challenges to the Tool Designer
Inspection: Inspect the tool drawing and finished tool to ensure specifications

15 Purpose of Tool Design Requirement to become a tool designer
Able to make mechanical drawings and sketches Understand modern manufacturing methods, tools, and techniques A creative mechanical ability

16 Purpose of Tool Design Requirement to become a tool designer
Understand basic toolmaking methods A knowledge of technical mathematics Geometric dimensioning and tolerance

17 Purpose of Tool Design Requirement to become a tool designer
CAD drafting skills File management Electronic communication skills

18 Jig and Fixture Design

19 Overview 1. Jig and Fixture คืออะไร 2. มีความสำคัญอย่างไร 3. พื้นฐาน Jig and Fixture 4. ลักษณะการทำงานเฉพาะและชิ้นส่วน 5. การประยุกต์ใช้

20 Jig and Fixture คืออะไร
คือ อุปกรณ์ที่ใช้ยึด จับ ชิ้นงานในตำแหน่งที่ต้องการ เพื่อกำหนดให้เกิดความเที่ยงตรง เพื่อทำงานได้หลายครั้งและเที่ยงตรง - คือส่วนที่ใช้ประกอบกับเครื่องจักรในการทำงาน

21 Jig = ? Fixture = ?

22 1.ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตมากเกินไป (Over Production)
มีความสำคัญอย่างไร ความสูญเสียในกระบวนการผลิต 7 ประการ (7 Wastes) 1.ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตมากเกินไป (Over Production) 2. ความสูญเสียเนื่องจากการเก็บวัสดุคงคลังที่ไม่จำเป็น ( Unnecessary Stock ) 3. ความสูญเสียเนื่องจากการขนส่ง ( Transportation ) 4.ความสูญเสียเนื่องจากการรอคอย ( Delay/Idle time )

23 Jig and Fixture ความสูญเสียในกระบวนการผลิต 7 ประการ (7 Wastes)
5. ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตของเสีย / แก้ไขงานเสีย (Defects / Rework) Jig and Fixture 6. ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิตที่ขาดประสิทธิผล (Non-effective Process) 7.ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว ( Motion )

24 Jig and Fixture พื้นฐาน
Clamps Chucks

25 Jig and Fixture พื้นฐาน
Vises Bushings

26 Jig and Fixture พื้นฐาน
Modular Fixturing Application

27 1.ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตมากเกินไป (Over Production)
1. เกิดความต้องการพื้นที่ในการจัดเก็บ WIP 2. ความไม่ปลอดภัยในการทำงาน เมื่อมี WIP มากและจัดเก็บอย่างไม่เป็นระเบียบ 3. เกิดการขนย้ายไปเก็บชั่วคราวเมื่อใช้ไม่หมด หรือ มีการเปลี่ยนคำสั่งการผลิต ในการขนย้าย 4. ของเสียจากกระบวนการก่อนหน้าไม่ได้รับการแก้ไขทันที เพราะค้างอยู่ใน WIP 5. ต้นทุนวัสดุ แรงงาน ค่าโสหุ้ยที่ใช้ไปแล้วในการผลิตจม 6. ปิดบังปัญหาต่างๆในกระบวนการผลิต 7. ใช้เวลาไนการผลิตนาน

28 2. ความสูญเสียเนื่องจากการเก็บวัสดุคงคลังที่ไม่จำเป็น ( Unnecessary Stock )
1.ต้องใช้พื้นที่ในการเก็บรักษาวัสดุคงคลัง 2.ต้นทุนวัสดุจม 3.วัสดุเกิดการเสื่อมคุณภาพ ถ้าขาดการจัดเก็บแบบเข้าก่อนออกก่อน ( First-in-First out , First-come-First-serve ) 4.เกิดความซ้ำซ้อนในการสั่งซื้อ 5.ต้องการแรงงานในการจัดการจำนวนมาก 6.เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งการผลิต ก็จะเกิดวัสดุตกค้างอยู่ในคลัง

29 3. ความสูญเสียเนื่องจากการขนส่ง ( Transportation )
1. เกิดต้นทุนการขนส่ง 2. วัสดุเสียหายจากการตกหล่น 3. วัสดุเกิดการสูญหายและตกหล่นไประหว่างทางที่ทำการขน 4. อุบัติเหตุ อาจเกิดขึ้นได้หากผู้ทำการขนส่งขาดความระมัดระวัง หรือใช้ความเร็วมากเกินไปในการขนส่ง 5. สูญเสียเวลาในการผลิตถ้าการขนส่งวัสดุไม่ทันต่อการผลิต

30 4. ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตของเสีย / แก้ไขงานเสีย (Defects / Rework)
1. ต้นทุนสูญไปโดยเปล่าประโยชน์ 2. เสียเวลา 3. ต้องปรับเปลี่ยนแผนการผลิต 4. เกิดการทำงานซ้ำเพื่อแก้ไขงาน 5.สัมพันธ์ภาพระหว่างแผนกไม่ดี 6.สิ้นเปลืองสถานที่ในการจัดเก็บและกำจัดของเสีย

31 5. ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิต ที่ขาดประสิทธิผล (Non-effective Process)
1. ต้นทุนที่ไม่จำเป็น 2. เสียเวลาในการเตรียมและการผลิตที่ไม่จำเป็น 3. มีงานระหว่างกระบวนการผลิต (Work In process) มาก 4. สูญเสียพื้นที่ในการทำงาน

32 6.ความสูญเสียเนื่องจากการรอคอย ( Delay/Idle time )
1. เสียเวลาโดยไม่สามารถผลิตงานออกมาได้ในขั้นตอนนั้น 2. เกิดต้นทุนค่าเสียโอกาส 3. ขวัญและกำลังใจต่ำ

33 7.ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Motion )
1. เกิดระยะทางในการเคลื่อนที่ 2. เกิดความล้าและความเครียด 3. อุบัติเหตุ 4. เสียเวลาและแรงงานในการปฏิบัติงานที่ไม่จำเป็น

34 เอกสารอ้างอิง Chapter 26 Jigs and Fixtures 7wastes


ดาวน์โหลด ppt Jig and Fixture Technology

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google