งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Risk Assessment Lectured by Dr. Siriluck Sutthachai Accounting Department Faculty of Management Science Khon Kaen University Khon Kaen, Thailand.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Risk Assessment Lectured by Dr. Siriluck Sutthachai Accounting Department Faculty of Management Science Khon Kaen University Khon Kaen, Thailand."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Risk Assessment Lectured by Dr. Siriluck Sutthachai Accounting Department Faculty of Management Science Khon Kaen University Khon Kaen, Thailand

3 Risk Management  ความเสี่ยง คือ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ใดที่ กระทบให้เกิดความเสียหาย หรือทำให้ วัตถุประสงค์ของบริษัทเบี่ยงเบนไป หรืองาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด  ความเสี่ยง :  ความเสี่ยงกับการบริหารงาน  ความเสี่ยงกับการตรวจสอบภายใน

4 ความเสี่ยงกับการบริหารงาน ขยายงาน กระบวนการใหม่ ต่างประเทศ สินค้าใหม่ / ตลาดใหม่ เศรษฐกิจผู้บริหาร นโยบายใหม่ / กฎใหม่

5 ความเสี่ยงกับการตรวจสอบ ภายใน  เป็นการตรวจสอบแบบใหม่ในเชิงรุก ให้ ข้อมูลในเชิงป้องกันหรือทราบปัญหาที่มี ความสำคัญก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นผู้ ตรวจสอบมีบทบาทสำคัญที่จะรายงานจุดที่มี ความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะลด ความเสี่ยง  โดยวางแผนการตรวจสอบตามระดับ ความเสี่ยง ทำการประเมินความเสี่ยง เรื่อง ใดมีความเสี่ยงสูงควรทำการวางแผนการ ตรวจสอบก่อนเรื่องที่มีความเสี่ยงต่ำกว่า

6 Audit Risk  Inherent Risk (IR) ปัจจัยความเสี่ยงที่แฝงอยู่ หมายถึงปัจจัยความเสี่ยงที่กิจการมีอยู่ตามลักษณะ กิจการที่ดำเนินงานอยู่  Control Risk (CR) ปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดจากการ ควบคุม หมายถึงปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ ประสิทธิผลของกิจกรรมการควบคุมที่กิจการมีอยู่  Detection Risk (DR) ปัจจัยความเสี่ยงเนื่องจาก วิธีการตรวจสอบ หมายถึงปัจจัยความเสี่ยงที่ทำให้ วิธีการตรวจสอบที่ใช้ไม่สามารถค้นพบเหตุการณ์ ผิดปกติหรือข้อผิดพลาดที่มีสาระสำคัญได้  Analytical Procedure (AP) การวิเคราะห์เบื้องต้น  Sample Risk (SR) ความเสี่ยงจากการสุ่มตัวอย่าง

7 Audit Risk Model AR = IR x CR x DR DR = AP x SR

8 RISK CONTROL RESIDUAL RISK What is Risk?

9 Risk Assessment โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ใดที่ กระทบให้เกิดความเสียหาย หรือ ทำให้วัตถุประสงค์ของบริษัท เบี่ยงเบนไป

10 Types of Risk Hazard Uncertainty Opportunity

11 Evolution of Risk Management Value Contributed Risk Management Perspective Financial Operations management Risk Management Strategy Business Risk Management Enterprise-wide Risk Management

12 Risk Assessment 1. OBJECTIVE 4. AUDIT PROGRAM 3. RISK ASSESSMENT 2. R I S K I D E N T I F I C A T I O N

13 การกำหนดวัตถุประสงค์ของกระบวนการที่จะ ทำการตรวจสอบ พิจารณาความต้องการของผู้ที่ได้รับ ผลประโยชน์จากกระบวนการที่ทำการ ตรวจสอบ โดยทั่วไปจะมี 6 กลุ่ม Objective SupplierConsumer Shareholders GovernmentCommunity Employees

14 SMART Objective Challenged Measurabl e Specific Attainable Relevant Timely

15 Risk Identification Objectives Supplier risk Financial risk HR risk Technologies risk Technologies risk Economic/ political risk Economic/ political risk Regulatory/ legal risk Regulatory/ legal risk Operational risk Operational risk Competitive risk Competitive risk

16 Objective and Risk Identification  Objective: ส่งพิซซ่าถึงลูกค้า ภายใน 15 นาที  Objective: จ่ายเงินทันเวลา  Objective: เพื่อไม่ให้ของสูญ หายในระหว่างขนย้ายของขึ้นรถ และขนส่ง  Objective: เพื่อไม่ให้ของ เสียหายระหว่างขนย้ายและ ขนส่ง

17 Risk Assessment  การประเมินความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ต้อง ใช้วิจารณญาณอย่างเป็นระบบในการ ตัดสินใจ โดยให้คะแนนตามระดับความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นเพื่อให้สามารถระบุได้ว่า ขั้นตอนที่ สำคัญที่สุดของกระบวนการที่ทำการ ตรวจสอบอยู่ที่ขั้นตอนใด ที่มีความเสี่ยงมาก ที่สุด  เครื่องมือที่สามารถนำมาช่วยในการประเมิน ความเสี่ยง คือ เกณฑ์วัดความเสี่ยง (Risk Model)

18 Risk Assessment  ตัวอย่าง  กรณีศึกษา


ดาวน์โหลด ppt Risk Assessment Lectured by Dr. Siriluck Sutthachai Accounting Department Faculty of Management Science Khon Kaen University Khon Kaen, Thailand.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google