งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing)
The Machine That Changed the World, 1990 Lean Thinking, 1996 Prof. James Womack

2 ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing)
การขาย ราคาขาย กำไร การผลิต ต้นทุน

3 ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing)
การขาย ราคาขาย กำไร การผลิต ต้นทุน Henry Ford ( )

4 ต้นทุน Transfer Line สายการผลิตต่อเนื่อง

5 Transfer Line “การไหลสม่ำเสมอของงาน”

6 แยกแยะกิจกรรมตามการสร้างมูลค่าเพิ่ม

7 Process Flow Diagram เคลื่อนย้าย ทำงาน ตรวจสอบ จัดเก็บ รอคอย ตัดสินใจ
Frederic Taylor รอคอย จัดเก็บ ตัดสินใจ Frank Gilbreth

8 MUDA: 7 Wastes ของเสีย (Defect) ผลิตเกินต้องการ (Over Production)
Taichii Ohno ผู้ให้กำเนิด TPS (Toyota Production System) แบ่ง MUDA เป็น 7 ชนิด ของเสีย (Defect) ผลิตเกินต้องการ (Over Production) สินค้าคงคลังเกินความจำเป็น (Unnecessary Inventory) กระบวนการที่ไม่จำเป็น (Unnecessary Process) การเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น (Unnecessary Motion) การขนส่งที่ไม่จำเป็น (Unnecessary Transportation) การรอคอย (Waiting)

9 เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการไหลของงาน
3 M ของ TPS MUDA : Waste (ของเสีย 7 ประการ) MURA : Variation (ความผันแปร) MURI : Overburdened (ทำงานเกินกำลัง) เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการไหลของงาน

10 เครื่องมือที่ใช้ใน TPS
ระบบคัมบัง (Kanban System) มาตรฐานการทำงาน (Work Standardization) ควบคุมด้วยสายตา (Visual Control) ลดเวลาเตรียมงาน (Setup Time Reduction) ทำงานได้หลายหน้าที่ (Multi-Functional) การจัดการข้ามสายงาน (Cross Functional) ให้ความสำคัญกับคนและเครื่องจักร (Autonomation/Jidoka) การปรับเรียบการผลิต (Smooth Production) การปรับปรุงต่อเนื่อง (Kaizen)

11 คัมบัง (Kanban) ใช้ป้ายแทนชิ้นงาน
ใช้ป้ายแทนทรัพยากร (เครื่องจักร เครื่องมือ คน ฯลฯ) ใช้ป้ายแทนวัตถุดิบ ใช้ป้ายแทนกิจกรรมที่จะต้องทำ ใช้ป้ายบอกสถานะของสิ่งต่างๆ

12 คัมบัง (Kanban) ล้างแอร์ มิ.ย. 48

13 คัมบัง (Kanban) บนโต๊ะทำงาน รองาน กำลังทำ

14 มาตรฐานการทำงาน (Standardization)
กระบวนงานและระบบควบคุมแน่นอน ทรัพยากรมีคุณภาพและปริมาณแน่นอน ผลผลิตมีคุณภาพแน่นอน

15 การควบคุมด้วยสายตา (Visual Control)
มนุษย์ประมวลภาพเร็วกว่าข้อมูลอื่น การมองเห็นเป็นสิ่งเร้าที่ได้ผลต่อมนุษย์ การมองเห็นช่วยให้จดจำและเตือนความจำ การแสดงในที่สาธารณะทำให้เกิดความโปร่งใส ละอายเมื่อผู้อื่นเห็นสิ่งไม่ดีของตน ผลสำเร็จ คือสมบัติผลัดกันชม สิบปากว่า..ไม่เท่าตาเห็น

16 การลดเวลาเตรียมงาน (Setup Time Reduction)
SMED (Single Minute Exchange of Die) มองเวลาเตรียมงาน (Setup time) เป็น 2 ประเภท Attached การเตรียมงานที่ต้องทำพร้อมชิ้นงาน Detached การเตรียมงานที่ไม่ต้องรอชิ้นงาน Shigeo Shingo

17 เครื่องมืออื่นๆใน TPS
ทำงานได้หลายหน้าที่ (Multi-Functional) การจัดการข้ามสายงาน (Cross Functional) ให้ความสำคัญกับคนและเครื่องจักร (Autonomation/Jidoka) การปรับเรียบการผลิต (Smooth Production) การปรับปรุงต่อเนื่อง (Kaizen)


ดาวน์โหลด ppt ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google