งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และ วิธีการขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญ และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และ วิธีการขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญ และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และ วิธีการขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญ และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้น ทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการ เกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ ( ฉบับที่ 4) พ. ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 พฤษภาคม 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 6(6) และ (7) ของ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนด รายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญและการต่ออายุใบสำคัญการ ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตร เป็นผู้รับผิดชอบ พ. ศ และให้ใช้ความ ต่อไปนี้แทน "(6) หากข้อ (3)(4) และ (5) ผ่านความเห็นชอบให้ ผู้ขอขึ้นทะเบียนหรือหน่วยงานที่กรมวิชาการ เกษตรมอบหมายให้ทำการทดลอง ดำเนินการ ทดลองภายใต้การกำกับดูแลของกรมวิชาการ เกษตร จะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการทดสอบประสิทธิภาพ และหรือการทดลองพิษตกค้างของวัตถุ อันตรายทางการเกษตรที่ขอขึ้นทะเบียน

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ (7) เมื่อการทดลองสิ้นสุดให้ผู้ขอทดลอง หรือ หน่วยงานที่กรมวิชาการเกษตรมอบหมายให้ทำ การทดลอง ต้องส่งรายงานผลการทดลอง ประสิทธิภาพ หรือพิษตกค้างของวัตถุอันตราย พร้อมข้อความระบุ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ รายงานผลการทดลอง ภายใน 180 วัน นับแต่ วันครบกำหนดระยะเวลาสำหรับการทดสอบ เบื้องต้นที่ฝ่ายวัตถุมีพิษ สำนักควบคุมพืชและ วัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร  ผลการทดลองมีอายุใช้การได้ไม่เกิน 5 ปี  ผลการทดลองประสิทธิภาพและพิษตกค้างให้ เป็นของผู้ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเท่านั้น จะ อนุญาตให้ผู้อื่นนำไปใช้อีกไม่ได้

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ  ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 10 ของหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขการทดลองประสิทธิภาพวัตถุ อันตรายทางการเกษตรแนบท้ายประกาศกรม วิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียน การออก ใบสำคัญและการต่ออายุใบสำคัญการขึ้น ทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็น ผู้รับผิดชอบ พ. ศ ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน " ข้อ 10 กรมวิชาการเกษตรมอบหมายให้ หน่วยงานดังต่อไปนี้ ทำการทดลอง ประสิทธิภาพวัตถุอันตราย ประกอบด้วย 1. สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย 2. สมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทย 3. สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย 4. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง ( ประเทศไทย ) จำกัด

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 สรุปสาระสำคัญ  ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นข้อ 4 ของ หลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขการทดลองพิษ ตกค้างวัตถุอันตรายทางการเกษตรแนบท้าย ประกาศกรมวิชการเกษตร เรื่อง กำหนด รายละเอียดหลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญและการต่ออายุใบสำคัญการ ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ที่กรมวิชาการเกษตร เป็นผู้รับผิดชอบ พ. ศ " ข้อ 10 กรมวิชาการเกษตรมอบหมายให้ หน่วยงานดังต่อไปนี้ ทำการทดลองพิษตกค้าง วัตถุอันตราย ประกอบด้วย 1. สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย 2. สมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทย 3. สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย 4. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง ( ประเทศไทย ) จำกัด

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และ วิธีการขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญ และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google