งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และ วิธีการขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญ และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และ วิธีการขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญ และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และ วิธีการขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญ และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้น ทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการ เกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ ( ฉบับที่ 4) พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 พฤษภาคม 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 6(6) และ (7) ของ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนด รายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญและการต่ออายุใบสำคัญการ ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตร เป็นผู้รับผิดชอบ พ. ศ. 2552 และให้ใช้ความ ต่อไปนี้แทน "(6) หากข้อ (3)(4) และ (5) ผ่านความเห็นชอบให้ ผู้ขอขึ้นทะเบียนหรือหน่วยงานที่กรมวิชาการ เกษตรมอบหมายให้ทำการทดลอง ดำเนินการ ทดลองภายใต้การกำกับดูแลของกรมวิชาการ เกษตร จะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการทดสอบประสิทธิภาพ และหรือการทดลองพิษตกค้างของวัตถุ อันตรายทางการเกษตรที่ขอขึ้นทะเบียน

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ (7) เมื่อการทดลองสิ้นสุดให้ผู้ขอทดลอง หรือ หน่วยงานที่กรมวิชาการเกษตรมอบหมายให้ทำ การทดลอง ต้องส่งรายงานผลการทดลอง ประสิทธิภาพ หรือพิษตกค้างของวัตถุอันตราย พร้อมข้อความระบุ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ รายงานผลการทดลอง ภายใน 180 วัน นับแต่ วันครบกำหนดระยะเวลาสำหรับการทดสอบ เบื้องต้นที่ฝ่ายวัตถุมีพิษ สำนักควบคุมพืชและ วัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร  ผลการทดลองมีอายุใช้การได้ไม่เกิน 5 ปี  ผลการทดลองประสิทธิภาพและพิษตกค้างให้ เป็นของผู้ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเท่านั้น จะ อนุญาตให้ผู้อื่นนำไปใช้อีกไม่ได้

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ  ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 10 ของหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขการทดลองประสิทธิภาพวัตถุ อันตรายทางการเกษตรแนบท้ายประกาศกรม วิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียน การออก ใบสำคัญและการต่ออายุใบสำคัญการขึ้น ทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็น ผู้รับผิดชอบ พ. ศ. 2552 ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน " ข้อ 10 กรมวิชาการเกษตรมอบหมายให้ หน่วยงานดังต่อไปนี้ ทำการทดลอง ประสิทธิภาพวัตถุอันตราย ประกอบด้วย 1. สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย 2. สมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทย 3. สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย 4. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง ( ประเทศไทย ) จำกัด

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 สรุปสาระสำคัญ  ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นข้อ 4 ของ หลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขการทดลองพิษ ตกค้างวัตถุอันตรายทางการเกษตรแนบท้าย ประกาศกรมวิชการเกษตร เรื่อง กำหนด รายละเอียดหลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญและการต่ออายุใบสำคัญการ ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ที่กรมวิชาการเกษตร เป็นผู้รับผิดชอบ พ. ศ. 2552 " ข้อ 10 กรมวิชาการเกษตรมอบหมายให้ หน่วยงานดังต่อไปนี้ ทำการทดลองพิษตกค้าง วัตถุอันตราย ประกอบด้วย 1. สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย 2. สมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทย 3. สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย 4. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง ( ประเทศไทย ) จำกัด

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และ วิธีการขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญ และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google