งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 24 ธันวาคม 2555

2 สรุปสาระสำคัญ 1. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณา วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ภายใต้โครงการขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้จากกรมสรรพากร ประเภทเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย 1 ท้ายประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 1) พ.ศ และให้ใช้หลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณาวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ภายใต้โครงการขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้จากกรมสรรพากร ประเภทเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย 1 ท้ายประกาศนี้แทน

3 สรุปสาระสำคัญ - ค่าประสิทธิภาพพลังงานกำหนดตามขนาดกำลังไฟฟ้าของเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าที่ผู้ผลิตระบุตามตารางดังต่อไปนี้

4 สรุปสาระสำคัญ 2. ให้เพิ่มประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย 2 ท้ายประกาศนี้ เป็นรายละเอียดเอกสารแนบท้าย 2 ท้ายประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555

5 สรุปสาระสำคัญ รายชื่อ ยี่ห้อ รุ่น ประเภทของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้าย 2 - ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับตู้เย็น - ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับเครื่องปรับอากาศ - ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับพัดลมไฟฟ้า - ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับหม้อหุงข้าวไฟฟ้า - ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (CFL) - ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับหลอดผอมเบอร์ 5 (T5) - ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์ 5

6 สรุปสาระสำคัญ - ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับ Standby Power 1 Watt เครื่องรับโทรทัศน์ - ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า - ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า - เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง

7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ให้สำรวจดูในองค์กรว่ามีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร ตัวไหนที่เข้าข่ายการประหยัดพลังงานที่ได้ประกาศไว้ในฉบับนี้บ้าง ถ้ามีการติดตั้งใหม่ให้พิจารณาตามที่ประกาศในกฎหมายฉบับนี้ เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินที่ได้จ่ายเพื่อเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน

8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google