งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือ เครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัด พลังงาน ( ฉบับที่ 3) พ. ศ.2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 24 ธันวาคม 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ 1. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณา วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัด พลังงาน ภายใต้โครงการขอรับสิทธิประโยชน์ ยกเว้นภาษีเงินได้จากกรมสรรพากร ประเภท เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง ตาม รายละเอียดเอกสารแนบท้าย 1 ท้ายประกาศอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อ การประหยัดพลังงาน ( ฉบับที่ 1) พ. ศ. 2555 และ ให้ใช้หลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณาวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัด พลังงาน ภายใต้โครงการขอรับสิทธิประโยชน์ ยกเว้นภาษีเงินได้จากกรมสรรพากร ประเภท เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง ตาม รายละเอียดเอกสารแนบท้าย 1 ท้ายประกาศนี้ แทน

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ - ค่าประสิทธิภาพพลังงานกำหนดตามขนาด กำลังไฟฟ้าของเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าที่ผู้ผลิตระบุ ตามตารางดังต่อไปนี้

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ 2. ให้เพิ่มประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือ เครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานตาม รายละเอียดเอกสารแนบท้าย 2 ท้ายประกาศนี้ เป็นรายละเอียดเอกสารแนบท้าย 2 ท้ายประกาศ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มี ผลต่อการประหยัดพลังงาน ( ฉบับที่ 1) พ. ศ. 2555

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 สรุปสาระสำคัญ  รายชื่อ ยี่ห้อ รุ่น ประเภทของวัสดุ อุปกรณ์ หรือ เครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ให้ เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้าย 2 - ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับตู้เย็น - ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับ เครื่องปรับอากาศ - ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับพัดลมไฟฟ้า - ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับหม้อหุงข้าว ไฟฟ้า - ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับหลอด คอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (CFL) - ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับหลอดผอม เบอร์ 5 (T5) - ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับบัลลาสต์ อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์ 5

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 สรุปสาระสำคัญ - ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับ Standby Power 1 Watt เครื่องรับโทรทัศน์ - ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับกระติกน้ำ ร้อนไฟฟ้า - ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับเครื่องทำ น้ำอุ่นไฟฟ้า - เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศที่มี ประสิทธิภาพสูง

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ให้สำรวจดูในองค์กรว่ามีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร ตัวไหนที่เข้าข่ายการประหยัดพลังงานที่ได้ ประกาศไว้ในฉบับนี้บ้าง ถ้ามีการติดตั้งใหม่ให้ พิจารณาตามที่ประกาศในกฎหมายฉบับนี้ เพื่อ ขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินที่ได้ จ่ายเพื่อเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัด พลังงาน

8 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google