งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายและ บทบาทของ เทคโนโลยี สารสนเทศ 1 รหัสวิชา 23201.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายและ บทบาทของ เทคโนโลยี สารสนเทศ 1 รหัสวิชา 23201."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหมายและ บทบาทของ เทคโนโลยี สารสนเทศ 1 รหัสวิชา 23201

2 1. ความหมายของเทคโนโลยี สารสนเทศ 2 ประกอบด้วยคำว่า “ เทคโนโลยี ” และคำ ว่า “ สารสนเทศ ” นำมารวมกันเป็น “ เทคโนโลยีสารสนเทศ ” รหัสวิชา 23201

3 1.1 เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง 3 สิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการ ทำงาน เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ หรือ สิ่งที่ไม่ได้ เป็นสิ่งของ รหัสวิชา 23201

4 1.2 สารสนเทศ (Information) หมายถึง 4 รหัสวิชา ข้อมูลดิบที่ผ่านกระบวนการประมวลผล ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ตามที่ต้องการเรียกว่า “ สารสนเทศ ”

5 1.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง 5 รหัสวิชา การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ มาจัดการสารสนเทศที่ต้องการ โดยอาศัยเครื่องมือทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ

6 กระบวนการดำเนินงาน สารสนเทศ 6 การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การแสดงผลลัพธ์ การทำสำเนา การสื่อสาร โทรคมนา คม รหัสวิชา 23201

7 เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 7 1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2. เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม และ รหัสวิชา 23201

8 2. บทบาทของเทคโนโลยี สารสนเทศ 8 ช่วยเสริมปัจจัยพื้นฐาน ช่วยทำให้มนุษย์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ช่วยทำให้การผลิตสินค้าและให้บริการต่างๆ ช่วยผลิตสินค้าได้จำนวนมาก ช่วยการติดต่อสื่อสารสะดวกและรวดเร็ว รหัสวิชา 23201

9 3. องค์ประกอบของเทคโนโลยี สารสนเทศ 9 ประกอบขึ้นจากเทคโนโลยี 2 สาขา คือ 1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2. เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม รหัสวิชา 23201

10 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 10 รหัสวิชา ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 2. ซอฟต์แวร์ (Software)

11 เทคโนโลยีสื่อสารและ โทรคมนาคม เทคโนโลยีสื่อสารและ โทรคมนาคม 11 การติดต่อสื่อสาร รับส่งข้อมูลจากที่ไกล ๆ เป็นการส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ ช่วยให้การเผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้ใช้ในแหล่งต่าง ๆ อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วนและทันการณ์ รูปแบบของข้อมูลที่รับส่งอาจเป็นตัวเลข (Numeric Data) ตัวอักษร (Text) ภาพ (Image) และเสียง (Voice) รหัสวิชา 23201

12 4. ความสำคัญเทคโนโลยี สารสนเทศ 12 องค์กรธุรกิจต้องนำความสามารถและความรวดเร็ว ของเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการดำเนินงานด้าน ต่าง ๆ เพื่อยกระดับความสามารถและศักยภาพของตน ให้เหนือคู่แข่งขัน เช่น งานด้านการติดต่อสื่อสาร การวางแผน การตัดสินใจ และการจัดการ เป็นต้น รหัสวิชา 23201

13 5. การเลือกใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ 13 จำแนกเป็น 2 หัวข้อ คือ 1. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน 2. แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต รหัสวิชา 23201

14 6. ประโยชน์ของเทคโนโลยี สารสนเทศ 14 รหัสวิชา ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น ช่วยทำให้เกิดความเท่าเทียมกัน ในสังคม ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ในโรงเรียน ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ประโยชน์ต่อการป้องกันประเทศ ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมและ พานิชยกรรม


ดาวน์โหลด ppt ความหมายและ บทบาทของ เทคโนโลยี สารสนเทศ 1 รหัสวิชา 23201.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google