งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายและ บทบาทของ เทคโนโลยี สารสนเทศ 1 รหัสวิชา 23201.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายและ บทบาทของ เทคโนโลยี สารสนเทศ 1 รหัสวิชา 23201."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหมายและ บทบาทของ เทคโนโลยี สารสนเทศ 1 รหัสวิชา 23201

2 1. ความหมายของเทคโนโลยี สารสนเทศ 2 ประกอบด้วยคำว่า “ เทคโนโลยี ” และคำ ว่า “ สารสนเทศ ” นำมารวมกันเป็น “ เทคโนโลยีสารสนเทศ ” รหัสวิชา 23201

3 1.1 เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง 3 สิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการ ทำงาน เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ หรือ สิ่งที่ไม่ได้ เป็นสิ่งของ รหัสวิชา 23201

4 1.2 สารสนเทศ (Information) หมายถึง 4 รหัสวิชา 23201 ข้อมูลดิบที่ผ่านกระบวนการประมวลผล ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ตามที่ต้องการเรียกว่า “ สารสนเทศ ”

5 1.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง 5 รหัสวิชา 23201 การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ มาจัดการสารสนเทศที่ต้องการ โดยอาศัยเครื่องมือทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ

6 กระบวนการดำเนินงาน สารสนเทศ 6 การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การแสดงผลลัพธ์ การทำสำเนา การสื่อสาร โทรคมนา คม รหัสวิชา 23201

7 เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 7 1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2. เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม และ รหัสวิชา 23201

8 2. บทบาทของเทคโนโลยี สารสนเทศ 8 ช่วยเสริมปัจจัยพื้นฐาน ช่วยทำให้มนุษย์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ช่วยทำให้การผลิตสินค้าและให้บริการต่างๆ ช่วยผลิตสินค้าได้จำนวนมาก ช่วยการติดต่อสื่อสารสะดวกและรวดเร็ว รหัสวิชา 23201

9 3. องค์ประกอบของเทคโนโลยี สารสนเทศ 9 ประกอบขึ้นจากเทคโนโลยี 2 สาขา คือ 1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2. เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม รหัสวิชา 23201

10 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 10 รหัสวิชา 23201 1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 2. ซอฟต์แวร์ (Software)

11 เทคโนโลยีสื่อสารและ โทรคมนาคม เทคโนโลยีสื่อสารและ โทรคมนาคม 11 การติดต่อสื่อสาร รับส่งข้อมูลจากที่ไกล ๆ เป็นการส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ ช่วยให้การเผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้ใช้ในแหล่งต่าง ๆ อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วนและทันการณ์ รูปแบบของข้อมูลที่รับส่งอาจเป็นตัวเลข (Numeric Data) ตัวอักษร (Text) ภาพ (Image) และเสียง (Voice) รหัสวิชา 23201

12 4. ความสำคัญเทคโนโลยี สารสนเทศ 12 องค์กรธุรกิจต้องนำความสามารถและความรวดเร็ว ของเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการดำเนินงานด้าน ต่าง ๆ เพื่อยกระดับความสามารถและศักยภาพของตน ให้เหนือคู่แข่งขัน เช่น งานด้านการติดต่อสื่อสาร การวางแผน การตัดสินใจ และการจัดการ เป็นต้น รหัสวิชา 23201

13 5. การเลือกใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ 13 จำแนกเป็น 2 หัวข้อ คือ 1. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน 2. แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต รหัสวิชา 23201

14 6. ประโยชน์ของเทคโนโลยี สารสนเทศ 14 รหัสวิชา 23201 ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น ช่วยทำให้เกิดความเท่าเทียมกัน ในสังคม ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ในโรงเรียน ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ประโยชน์ต่อการป้องกันประเทศ ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมและ พานิชยกรรม


ดาวน์โหลด ppt ความหมายและ บทบาทของ เทคโนโลยี สารสนเทศ 1 รหัสวิชา 23201.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google